รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 3

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
บ้านหนองน้ำสร้าง        1
บ้านป่าคาย  ปกติ       1
ศิริราษฎร์พัฒนา        1
บ้านลาดคื้อ        1
บ้านนาตอน        1
บ้านน้ำภาคน้อย        1
วัดสมอสุวรรณาราม  ปกติ       1
วัดธรรมาราม        1
เขาไร่ศรีราชา  ปกติ       1
10  บ้านบ่อโพธิ์  ปกติ    
11  วัดคันโช้ง        1
12  บ้านห้วยทรายทอง        1
13  ทับยายเชียงวิทยา        1
14  บ้านห้วยน้ำปลา        1
15  บ้านปากรอง  ปกติ       1
16  บ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์)  ปกติ       1
17  บ้านป่ารวก        1
18  บ้านท่ากระดุน  ปกติ       1
19  บ้านบึงวิทยา  ปกติ       1
20  บ้านนาฟองแดง  ปกติ    
21  บ้านนาเมือง  ปกติ       1
22  บ้านนาขุมคัน  ปกติ       1
23  บ้านห้วยหมากหล่ำ  ปกติ       1
24  วัดท่าช้าง  ปกติ       1
25  บ้านนาทุ่งใหญ่  ปกติ       1
26  บ้านน้ำกุ่ม  ปกติ       1
27  บ้านนาแฝก  ปกติ       1
28  บ้านแก่งเจ็ดแคว  ปกติ       1
29  บ้านคลองทำเนียบ  ปกติ       1
30  บ้านหนองไผ่  ปกติ       1
31  บ้านยางโกลน  ปกติ       1
32  บ้านน้ำคลาด  เรียนร่วม       1
33  บ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา)  ปกติ       1
34  บ้านเนินมะคึด  ปกติ       1
35  วัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา)  ปกติ       1
36  บ้านบึงธรรมโรง  ปกติ       1
37  บ้านห้วยกอกพัฒนา  ปกติ      
38  วัดหนองหม้อแกง  ปกติ       1
39  สหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง  ปกติ       1
40  บ้านหนองปลิง  ปกติ       1
41  บ้านน้ำเลา  ปกติ       1
42  ชุมชนบ้านท่างาม  ปกติ       1
43  บ้านหนองลาน  ปกติ       1
44  บ้านแก่งบัวคำ  ปกติ       1
45  ห้วยปลาไหล  ปกติ    
46  ราษฎร์บำรุง  ปกติ       1
47  บ้านหนองขาหย่าง  ปกติ       1
48  บ้านแก่งทุ่ง  ปกติ       1
49  บ้านห้วยเหิน  ปกติ       1
50  ราษฎร์สามัคคี  ปกติ       1
51  บ้านนาเปอะ  ปกติ       1
52  ประชาสามัคคี  ปกติ       1
53  บ้านคลองช้าง  ปกติ       1
54  วัดเมมสุวรรณาราม  ปกติ       1
55  ประชาอุปถัมภ์  ปกติ       1
56  วัดย่านยาวประชานุกูล  ปกติ       1
57  บ้านคลองตกวิทยา  ปกติ       1
58  บ้านนาคล้าย  ปกติ       1
59  บ้านหนองห้าง  ปกติ       1
60  บ้านห้วยเจียง  ปกติ       1
61  บ้านขวดน้ำมัน  ปกติ       1
62  วัดวงฆ้อง  ปกติ       1
63  วัดท่าสี่ร้อย  ปกติ       1
64  บ้านหนองกระบาก  ปกติ       1
65  วัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล)  ปกติ       1
66  บ้านท่าหนองปากพาน  ปกติ       1
67  บ้านมะต้อง  ปกติ       1
68  บ้านหาดใหญ่  ปกติ       1
69  ศึกษากุลบุตร  ปกติ       1
70  ศรีภิรมย์พิทยา  ปกติ       1
71  บ้านน้ำลอม  ปกติ       1
72  มะต้องประชาสรรค์  ปกติ       1
73  บ้านบุ่งปลาฝา  ปกติ       1
74  บ้านท่าหินลาด  ปกติ       1
75  วัดเขาน้อย  ปกติ       1
76  วัดเซิงหวาย  ปกติ       1
77  บ้านหนองกระดาษ  ปกติ       1
78  วัดสนามไชย  ปกติ       1
79  วัดวังงิ้วงาม  ปกติ       1
80  วัดหอกลอง  ปกติ       1
81  บ้านนาหล่ม  ปกติ       1
82  บ้านนาไก่เขี่ย  ปกติ       1
83  วัดหัวเขาสมอคร้า  ปกติ       1
84  บ้านบุ่งผลำ  ปกติ       1
85  บ้านโป่งกะเฌอ  ปกติ       1
86  บ้านหนองแห้ว  เรียนร่วม      
87  วัดมะตูม  ยุบโรงเรียนแล้ว      
88  วัดหาดใหญ่  ยุบโรงเรียนแล้ว      
89  บ้านชาน  ยุบโรงเรียนแล้ว      
90  บ้านน้ำตาก  ปกติ       1
91  บ้านกกม่วง  ปกติ       1
92  บ้านบุ่งตารอด  ปกติ       1
93  วัดวังไม้แก่น  ปกติ       1
94  บ้านขอนสองสลึง  ปกติ       1