รายงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เพชรบุรี เขต 1

ที่ เขตพื้นที่ สถานะ
โรงเรียน
ไฟห้าที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม
(ใช้ได้จำนวน)
1 ห้อง 2 ห้อง 3 ห้อง 4 ห้อง 5 ห้อง 6 ห้อง
วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา)  ปกติ       1
วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร)  ปกติ       1
บ้านยางน้ำกลัดเหนือ  ปกติ       1
บ้านสามแพรก  ปกติ       1
วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา)  ปกติ       1
มิตรภาพที่ 34  ปกติ       1
บ้านบ่อโพง  ปกติ       1
วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา)  ปกติ       1
บ้านโตนดน้อย  ปกติ       1
10  บ้านพุพลู  ปกติ      
11  บ้านสามเรือน  ปกติ      
12  บ้านสระพัง  ปกติ       1
13  วัดราษฎร์ศรัทธา  ปกติ       1
14  บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ       1
15  วัดเวียงคอย (สว่างแสงวิทยา)  ปกติ       1
16  วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์)  ปกติ       1
17  บ้านบ่อหวาย  ปกติ    
18  บ้านหนองประดู่  ปกติ       1
19  บ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย)  ปกติ       1
20  วัดเทพประชุมนิมิตร (สาครราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
21  วัดเกาะแก้ว  ปกติ       1
22  บ้านคลองมอญ  ปกติ       1
23  วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง)  ปกติ       1
24  วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)  ปกติ    
25  บ้านบางกุฬา  ปกติ       1
26  วัดสมุทรธาราม  ปกติ       1
27  บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ       1
28  บ้านดอนมะขาม  ปกติ       1
29  บ้านจะโปรง  ปกติ       1
30  ไทยรัฐวิทยา 13 (บ้านพุม่วง)  ปกติ       1
31  บ้านดอนยี่กรอก  ปกติ       1
32  วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์)  ปกติ       1
33  วัดมณีเลื่อน  ปกติ       1
34  วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์)  ปกติ       1
35  บ้านดอนนาลุ่ม  ปกติ       1
36  วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฎ์)  ปกติ       1
37  บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง)  ปกติ    
38  วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์)  ปกติ       1
39  บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ)  ปกติ       1
40  วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร)  ปกติ       1
41  บ้านหนองไผ่  ปกติ       1
42  วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร)  ปกติ       1
43  วัดอินทาราม  เรียนร่วม       1
44  วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์)  ปกติ       1
45  วัดสมุทรโคดม  ปกติ       1
46  บ้านลิ้นช้าง  ปกติ       1
47  วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์)  ปกติ       1
48  วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร)  ปกติ       1
49  วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา)  ปกติ       1
50  วัดนอกปากทะเล  ปกติ       1
51  บ้านหนองมะขาม  ปกติ       1
52  วัดทรงธรรม  ปกติ       1
53  วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์)  ปกติ       1
54  บ้านดอนยาง  ปกติ       1
55  วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์)  ปกติ      
56  วัดหนองส้ม  ปกติ       1
57  วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์)  ปกติ       1
58  บ้านบ่อขม  ปกติ       1
59  วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล)  ปกติ       1
60  วัดเขาสมอระบัง  ปกติ       1
61  วัดหนองควง (ปริยัติพุทธสรราษฎร์นุเคราะห์)  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
62  วัดบางลำภู  ปกติ      
63  บ้านเหมืองไทร  ปกติ       1
64  บ้านท่าเสลา  ปกติ       1
65  บ้านไทรงาม  ปกติ    
66  วัดเขมาภิรัติการาม (เกษมราษฎร์บำรุง)  ปกติ       1
67  บ้านวัง  ยุบโรงเรียนแล้ว      
68  วัดเวฬุวนาราม  ยุบโรงเรียนแล้ว       1
69  บ้านไร่ดอน (อินทโชติวิริยานุสรณ์)  ปกติ       1
70  บ้านปากรัตน์  ปกติ       1
71  หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล)  ปกติ       1
72  วัดอุตมิงค์ (จันทสิริราษฎร์รังสรรค์)  ยุบโรงเรียนแล้ว      
73  วัดคุ้งตำหนัก  ยุบโรงเรียนแล้ว      
74  วัดนาค (แบ่งอุทิศวิทยาคาร)  ยุบโรงเรียนแล้ว      
75  บ้านอ่างศิลา  ปกติ       1