ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านโนนสวรรค์  เรียนร่วม 1 1 1
2 บ้านกุดฝั่งแดง  1 1 1
3 บ้านสร้างแสน  ปกติ 1 1 1
4 บ้านหนองป่าอ้อย  ปกติ 1 1 1
5 บ้านโนนสะอาด  ปกติ 1 1 1
6 หนองกุงสมเด็จ  ปกติ 1 1 1
7 อุปรีศรีวิทยา  1 1 1
8 นิคมกุฉินารายณ์ หมู่ 3  1 1 1
9 สามเพื่อนพัฒนา  1 1 1
10 หัวงัววิทยาคม  1 1 1
11 หนองแวงหนองน้อยวิทยาคาร  1 1 1
12 หนองบัววิทยาสรรพ์  ปกติ 1 1 1
13 บ้านดงแหลม  ปกติ 1 1 1
14 บ้านโคกโก่ง  1 1 1
15 บ้านดงมัน  1 1 1
16 บ้านหนองเม็ก  ปกติ 1 1 1
17 ดงสวางวรวิทย์  ปกติ 1 1 1
18 โพธิ์คำประชาสรรพ์  ปกติ 1 1 1
19 บ้านนากุดสิม  ปกติ 1 1 1
20 บ้านจอมทอง  ปกติ 1 1 1
21 นาสีนวลวิทยา  ปกติ 1 1 1
22 หนองโพนสูง  ปกติ 1 1 1
23 บ้านนาวี  ปกติ 1 1 1
24 ทุ่งคลองวิทยา  ปกติ 1 1 1
25 บ้านหนองผ้าอ้อม  ปกติ 1 1 1
26 หนองบัวนอก  ปกติ 1 1 1
27 บ้านห้วยฝา  ปกติ 1 1 1
28 บ้านขุมขี้ยาง  ปกติ 1 1 1
29 รัชมังคลาภิเษก(บ้านนายอ)  ปกติ 1 1 1
30 บ้านห้วยแดง  ปกติ 1 1 1
31 บ้านกุดกอก  ปกติ 1 1 1
32 โคกมะลิวิทยา  ปกติ 1 1 1
33 บ้านโพธิ์ไทร  ปกติ 1 1 1
34 โคกกลางสมเด็จ  ปกติ 1 1 1
35 หินลาดนารายณ์สาร  ปกติ 1 1 1
36 โคกหวายราษฎร์สามัคคี  ปกติ 1 1 1
37 โคกกลางราษฎร์พิทักษ์  ปกติ 1 1 1
38 บ้านจาน  ปกติ 1 1 1
39 บ้านวังมน  ปกติ 1 1 1
40 บ้านโนนสำราญ  เรียนร่วม 1 1 1
41 บ้านแห่เจริญวิทย์  ปกติ 1 1 1
42 บ้านกกตาล  ปกติ 1 1 1
43 บ้านนาเหนือ  ปกติ 1 1 1
44 บ้านนาทัน  ปกติ 1 1 1
45 หนองห้างฉวีวิทย์  ปกติ 1 1 1
46 บ้านนากระเดา  ปกติ 1 1 1
47 บ้านวังเวียง  ปกติ 1 1 1
48 บ้านกุดตาใกล้  ปกติ 1 1 1
49 แซงบาดาลบ้านบากวิทยา  ปกติ 1 1 1
50 บ้านบึงบาดาลราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
51 คำเมยราษฎร์พัฒนา  ปกติ 1 1 1
52 บ้านโนนศาลา  ปกติ 1 1 1
53 หนองคอนเตรียมราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
54 ทุ่งมนราษฏร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
55 ค่ายลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์  เรียนร่วม 1 1 1
56 บ้านคำหม่วย  ปกติ 1 1 1
57 คำยิ่งหมีมณีเวทย์  ปกติ 1 1 1
58 บ้านจอมศรี  เรียนร่วม 1 1 1
59 บ้านเก่าเดื่อ  ปกติ 1 1 1
60 บ้านผึ้ง  ปกติ 1 1 1
61 บ้านหนองไผ่  ปกติ 1 1 1
62 โป่งนกเปล้า  ปกติ 1 1 1
63 บ้านคำกุงหนองอิดุม  ปกติ 1 1 1
64 บ้านขมิ้น  ปกติ 1 1 1
65 บ้านบ่อแก้ว  ปกติ 1 1 1
66 ดงบังนาแก้ววิทยา  ปกติ 1 1 1
67 บ้านใหม่ชัยมงคล  ปกติ 1 1 1
68 หนองสระพังวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
69 บ้านปลาขาว  ปกติ 1 1 1
70 บ้านหนองขามป้อม  ปกติ 1 1 1
71 บ้านโพนสวาง  ปกติ 1 1 1
72 บ้านคำม่วง  ปกติ 1 1 1
73 หนองบัวทองวิทยาเสริม  ปกติ 1 1 1
74 หนองขามวิทยา  ปกติ 1 1 1
75 บ้านแก้งเดื่อ  ปกติ 1 1 1
76 บ้านบึงทอง  เรียนร่วม 1 1 1
77 บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194  ปกติ 1 1 1
78 บ้านแก้งกะอาม  ปกติ 1 1 1
79 บ้านโนนศรีสวัสดิ์  ปกติ 1 1 1
80 บ้านหนองห้าง  ปกติ 1 1 1
81 บ้านพรหมสว่าง  เรียนร่วม 1 1 1
82 บ้านน้ำปุ้น  ปกติ 1 1 1
83 บ้านสร้างแก้ว  ปกติ 1 1 1
84 นักธุรกิจ(บ้านโคกสนาม)  ปกติ 1 1 1
85 บ้านโพนนาดี  ปกติ 1 1 1
86 บ้านบัวขาว(พร้อมพันธ์อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
87 หนองบัวกลาง  ปกติ 1 1 1
88 บ้านหนองขอนแก่น  ปกติ 1 1 1
89 ยิ่งสันต์วิทยา  ปกติ 1 1 1
90 บ้านคำอีหงษ์  ปกติ 1 1 1
91 บ้านหนองโง้ง  ปกติ 1 1 1
92 บ้านเหล่าภูพานวิทยา  ปกติ 1 1 1
93 บ้านเหล่าภูพานวิทยา (สาขาหนองหญ้าปล้อง)  ปกติ 1 1 1
94 หนองสนมราษฎร์อำนวย  ปกติ 1 1 1
95 บ้านโนนชาด(สาขาสวนป่าสมเด็จย่อยที่ 2)  ปกติ 1 1 1
96 ชุมชนหนองยางวิทยาคม  ปกติ 1 1 1
97 หนองแห้วคุรุราษฎร์บูรณะ  ปกติ 1 1 1
98 บ้านโนนยาง  ปกติ 1 1 1
99 บ้านห้วยม่วง  ปกติ 1 1 1
100 กุดตอแก่นราษฎร์วิทยา  ปกติ 1 1 1
101 เย็นสยามวิทยา  ปกติ 1 1 1
102 บ้านค้อราษฎร์บำรุงวิทยา  ปกติ 1 1 1
103 แจนแลนวิทยา  ปกติ 1 1 1
104 สะพานหินวิทยาคม  ปกติ 1 1 1
105 บ้านคำไผ่  ปกติ 1 1 1
106 สามัคคีวิทยาคม  ปกติ 1 1 1
107 ไทยรัฐวิทยา 35 (คำกั้ง)  ปกติ 1 1 1
108 ดงเหนือประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
109 นาโกพิศาลราษฎร์อุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
110 บ้านโคกเพิ่มพูนพิทยา  ปกติ 1 1 1
111 บ้านขมิ้น (สาขาภูเงิน)  เรียนร่วม 1 1 1
112 นาไคร้ประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
113 บ้านบึงโคกสะอาด  ปกติ 1 1 1
114 บ้านสุขเจริญ  ปกติ 1 1 1
115 มะนาววิทยาเสริม  ปกติ 1 1 1
116 บ้านเหล่าสีแก้ว  ปกติ 1 1 1
117 แก่งพฤาชัยวิทยา  ปกติ 1 1 1
รวม