ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านท่าดินแดง  ปกติ 1 1 1
2 บ้านห้วยข่อย  ปกติ 1 1 1
3 บ้านห้วยข่อยสาขาบ้านซำบุ่น  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
4 บ้านท่าผู  ปกติ 1 1 1
5 บ้านห้วยหินลับ  ปกติ 1 1 1
6 บ้านบึง  เรียนร่วม 1 1 1
7 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
8 บ้านวังรู ( เฉลิมรัฐวิทยาคาร )  ปกติ 1 1 1
9 บ้านสักหลง  ปกติ 1 1 1
10 บ้านหนองสว่าง  ปกติ 1 1 1
11 บ้านห้วยกอก  ปกติ 1 1 1
12 บ้านภูผักไซ่  ปกติ 1 1 1
13 บ้านฝายนาแซง  ปกติ 1 1 1
14 บ้านท่าอิบุญ  ปกติ 1 1 1
15 วัดศรีจันดาธรรม  ปกติ 1 1 1
16 บ้านหินโง่น  ปกติ 1 1 1
17 บ้านเนินมิตรภาพที่ 47  ปกติ 1 1 1
18 บ้านป่าแดง(เขาค้อ)  ปกติ 1 1 1
19 บ้านร่องดู่  เรียนร่วม 1 1 1
20 บ้านน้ำคำ  ปกติ 1 1 1
21 บ้านบุ่ง  ปกติ 1 1 1
22 บ้านป่าแกเครือ  ปกติ 1 1 1
23 บ้านน้ำขอบ  เรียนร่วม 1 1 1
24 บ้านท่ากกแก  เรียนร่วม 1 1 1
25 บ้านหินฮาว  ปกติ 1 1 1
26 บ้านวังก้นหวด  ปกติ 1 1 1
27 บ้านกกกะบก  ปกติ 1 1 1
28 บ้านใหม่วิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
29 บ้านกกโอ  ปกติ 1 1 1
30 บ้านตาดข่าพัฒนาสาขาบ้านกกกล้วยนวน  ปกติ 1 1 1
31 บ้านดงทิพย์  ปกติ 1 1 1
32 บ้านหินโง่นสาขาบ้านสักง่า  ปกติ 1 1 1
33 บ้านหนองคัน  ปกติ 1 1 1
34 บ้านอุ่มกะทาด  ปกติ 1 1 1
35 บ้านดอนสว่าง  ปกติ 1 1 1
36 บ้านหนองอ้อ  เรียนร่วม 1 1 1
37 วัดหนองปลาซิว  ปกติ 1 1 1
38 บ้านห้วยขอนหาด  ปกติ 1 1 1
39 บ้านหนองปลา  ปกติ 1 1 1
40 บ้านคลองสีฟัน  ปกติ 1 1 1
41 บ้านปากห้วยด่าน  เรียนร่วม 1 1 1
42 บ้านโสกเดื่อ  ปกติ 1 1 1
43 บ้านนาเกาะ  ปกติ 1 1 1
44 บ้านหัวนาเลา  ปกติ 1 1 1
45 บ้านโสก  ปกติ 1 1 1
46 บ้านห้วยกะโปะ  ปกติ 1 1 1
47 บ้านห้วยผักกูด  ปกติ 1 1 1
48 บ้านซำม่วง  ปกติ 1 1 1
49 บ้านซำภู  ปกติ 1 1 1
50 บ้านน้ำอ้อย  ปกติ 1 1 1
51 บ้านฟองใต้  ปกติ 1 1 1
52 บ้านหัวนา  ปกติ 1 1 1
53 บ้านนาแซง  ปกติ 1 1 1
54 วัดศรีทอง  ปกติ 1 1 1
55 บ้านหนองยาว  ปกติ 1 1 1
56 บ้านส้มเลา  ปกติ 1 1 1
57 ไทยรัฐวิทยา 25  ปกติ 1 1 1
58 บ้านอีเลิศ  เรียนร่วม 1 1 1
59 บ้านปากดุก  ปกติ 1 1 1
60 บ้านโนนทอง  ปกติ 1 1 1
61 บ้านนาซำ  ปกติ 1 1 1
62 พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
63 บ้านหนองใหญ่  เรียนร่วม 1 1 1
64 บ้านน้ำสร้าง  ปกติ 1 1 1
65 บ้านไร่นางาม  ปกติ 1 1 1
66 บ้านหนองบัวแก้ว  เรียนร่วม 1 1 1
67 บ้านหินกลิ้ง  ปกติ 1 1 1
68 บ้านโป่งช้าง  เรียนร่วม 1 1 1
69 บ้านแก่งยาว  เรียนร่วม 1 1 1
70 บ้านร่องกะถิน  ปกติ 1 1 1
71 บ้านน้ำเฮี้ย  เรียนร่วม 1 1 1
72 ชุมชนบ้านห้วยมะเขือ  เรียนร่วม 1 1 1
73 บ้านหวาย  เรียนร่วม 1 1 1
74 บ้านฝายวังบอน  เรียนร่วม 1 1 1
75 บ้านวังขอน  ปกติ 1 1 1
76 บ้านปากห้วยขอนแก่น  ปกติ 1 1 1
77 บ้านหัวนาเลาสาขาบ้านไร่นาเจริญ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
78 บ้านหนองเล  ปกติ 1 1 1
79 บ้านท่าข้าม  เรียนร่วม 1 1 1
80 พ่อขุนผาเมืองรำลึก  ปกติ 1 1 1
81 บ้านห้วยไร่  ปกติ 1 1 1
82 บ้านวังเวินพัฒนา  เรียนร่วม 1 1 1
83 บ้านหนองเขียว  เรียนร่วม 1 1 1
84 บ้านโป่งสามขา  ปกติ 1 1 1
85 บ้านโป่งสามขาสาขาบ้านโคกใหม่  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
86 บ้านภูปูน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
87 บ้านเหมืองแบ่ง  เรียนร่วม 1 1 1
88 บ้านขี้นาค  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
89 บ้านจางวาง  เรียนร่วม 1 1 1
90 บ้านวังเวิน  ปกติ 1 1 1
91 บ้านน้ำเฮี้ยสาขาบ้านกุดโก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
92 บ้านวังขอนดู่  เรียนร่วม 1 1 1
93 บ้านบุ่งยาง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
94 บ้านห้วยอีจีนสาขาบ้านห้วยโป่งน้ำ  ปกติ 1 1 1
95 บ้านพร้าว  เรียนร่วม 1 1 1
96 บ้านวังโป่ง  ปกติ 1 1 1
97 วัดทุ่งธงไชย  ปกติ 1 1 1
98 บ้านดงคล้อ  ปกติ 1 1 1
99 บ้านลานบ่า  ปกติ 1 1 1
100 บ้านนครเดิด  เรียนร่วม 1 1 1
101 บ้านน้ำครั่ง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
102 บ้านน้ำอ้อม  เรียนร่วม 1 1 1
103 บ้านท่าโก  ปกติ 1 1 1
104 บ้านร่องบง  เรียนร่วม 1 1 1
105 บ้านหนองไผ่  เรียนร่วม 1 1 1
106 บ้านหนองขาม  เรียนร่วม 1 1 1
107 บ้านปากออก  ปกติ 1 1 1
108 บ้านห้วยสวิงน้อย  เรียนร่วม 1 1 1
109 บ้านห้วยคนทา  ปกติ 1 1 1
รวม