ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านถ้ำมงคลชัย  ปกติ 1 1 1
2 บ้านซับตะแบก  ปกติ 1 1 1
3 บ้านหัวโตก  1 1 1
4 บ้านคลองกรวด  ปกติ 1 1 1
5 บ้านวังอ่าง  ปกติ 1 1 1
6 บ้านซับชมภู  1 1 1
7 บ้านคลองยาง  1 1 1
8 บ้านปู่จ้าว  1 1 1
9 บ้านพนมเพชร  1 1 1
10 บ้านไทรงาม  โอนไปสังกัดอื่น 1 1 1
11 บ้านราษฎร์เจริญ  1 1 1
12 บ้านสระเกษ  1 1 1
13 บ้านคลองกะโบน  ปกติ 1 1 1
14 บ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
15 บ้านนาน้ำโครม  ปกติ 1 1 1
16 บ้านวังปลา  ปกติ 1 1 1
17 บ้านเนินมะค่า  ปกติ 1 1 1
18 บ้านดาดอุดม  ปกติ 1 1 1
19 บ้านซับสำราญเหนือ  ปกติ 1 1 1
20 บ้านซับสำราญใต้  เรียนร่วม 1 1 1
21 บ้านด่านเจริญชัย  ปกติ 1 1 1
22 บ้านตะกรุดหิน  ปกติ 1 1 1
23 บ้านโคกสง่า  ปกติ 1 1 1
24 บ้านห้วยทราย  ปกติ 1 1 1
25 บ้านสระหมื่นเชียง  ปกติ 1 1 1
26 บ้านไร่ขอนยางขวาง  ปกติ 1 1 1
27 บ้านซับเดื่อ  ปกติ 1 1 1
28 รัฐประชานุสรณ์  ปกติ 1 1 1
29 บ้านเนินสมบูรณ์  ปกติ 1 1 1
30 บ้านบัววัฒนา  ปกติ 1 1 1
31 บ้านหินดาดน้อย  เรียนร่วม 1 1 1
32 บ้านหินดาดใหญ่  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
33 บ้านซับสมพงษ์  เรียนร่วม 1 1 1
34 บ้านหนองกระทุ่ม  ปกติ 1 1 1
35 บ้านไทรทอง  ปกติ 1 1 1
36 บ้านท่าสวาย  ปกติ 1 1 1
37 บ้านลำตาเณร  ปกติ 1 1 1
38 บ้านรังย้อย  ปกติ 1 1 1
39 บ้านศรีเทพน้อย  ปกติ 1 1 1
40 บ้านป่าคาย  ปกติ 1 1 1
41 บ้านเนินพัฒนา  ปกติ 1 1 1
42 บ้านวังเหว  ปกติ 1 1 1
43 บ้านแสงมณีวิทยา  ปกติ 1 1 1
44 บ้านร่องหอยพัฒนา  ปกติ 1 1 1
45 บ้านซับวารินทร์  ปกติ 1 1 1
46 บ้านภูน้ำหยด  ปกติ 1 1 1
47 บ้านม่วงชุม  ปกติ 1 1 1
48 บ้านนาสวรรค์  ปกติ 1 1 1
49 บ้านพระที่นั่ง  ปกติ 1 1 1
50 บ้านซับบอน  ปกติ 1 1 1
51 บ้านพรหมประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
52 บ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
53 บ้านยางสาว  ปกติ 1 1 1
54 บ้านตะกุดงาม  ปกติ 1 1 1
55 บ้านน้ำอ้อม  ปกติ 1 1 1
56 บ้านน้ำเดือด  ปกติ 1 1 1
57 บ้านสระกรวด  ปกติ 1 1 1
58 วัลลภานุสรณ์  ปกติ 1 1 1
59 บ้านวังขาม  ปกติ 1 1 1
60 บ้านวังลึก  ปกติ 1 1 1
61 บ้านเฉลียงทอง  ปกติ 1 1 1
62 บ้านสันติธรรม  ปกติ 1 1 1
63 บ้านน้ำเขียว  ปกติ 1 1 1
64 บ้านท่าเยี่ยม  ปกติ 1 1 1
65 บ้านนาวังแหน  ปกติ 1 1 1
66 บ้านคลองบง  ปกติ 1 1 1
67 บ้านโคกกรวด  ปกติ 1 1 1
68 บ้านเนินสวรรค์  ปกติ 1 1 1
69 บ้านซับกระถินทอง  ปกติ 1 1 1
70 บ้านซับกระโซ่  ปกติ 1 1 1
71 บ้านซับน้อยพัฒนา  ปกติ 1 1 1
72 บ้านไทรทอง  ปกติ 1 1 1
73 บ้านคลองตะคร้อ  ปกติ 1 1 1
74 บ้านเขายางโปร่ง  ปกติ 1 1 1
75 บ้านโพทะเลประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
76 บ้านสระแก้ว  ปกติ 1 1 1
77 บ้านหนองจอกวังกำแพง  ปกติ 1 1 1
78 บ้านจัดสรร  ปกติ 1 1 1
79 บ้านซับตะเคียนทอง  ปกติ 1 1 1
80 บ้านหนองคล้า  ปกติ 1 1 1
81 บ้านใหม่สาริกา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
82 บ้านพรหมยาม  ปกติ 1 1 1
83 บ้านกันจุ  ปกติ 1 1 1
84 บ้านมาบสมอสามัคคี  ปกติ 1 1 1
85 บ้านปางยาง  ปกติ 1 1 1
86 บ้านวังน้อย  ปกติ 1 1 1
87 บ้านซับอีลุม  ปกติ 1 1 1
88 บ้านลำพาด  ปกติ 1 1 1
89 บ้านทรัพย์เกษตร  ปกติ 1 1 1
90 บ้านฟุบสะแก  ปกติ 1 1 1
91 บ้านซับหินเพลิง  ปกติ 1 1 1
92 บ้านโคกสะอาด  ปกติ 1 1 1
93 บ้านไร่ตาพุฒ  ปกติ 1 1 1
94 บ้านซับน้อย  ปกติ 1 1 1
95 บ้านนาสนุ่น  ปกติ 1 1 1
96 บ้านซับสามัคคี  ปกติ 1 1 1
97 บ้านบุมะกรูด  ปกติ 1 1 1
98 บ้านห้วยตลาด  ปกติ 1 1 1
99 บ้านท่าโรง  ปกติ 1 1 1
100 บ้านบึงตะแบก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
101 บ้านหนองสะแกสี่  ปกติ 1 1 1
102 บ้านแควป่าสัก  ปกติ 1 1 1
103 บ้านโคกหิน  ปกติ 1 1 1
104 บ้านซับสวัสดิ์  ปกติ 1 1 1
105 บ้านเขาคลัง  ปกติ 1 1 1
106 บ้านหนองหมู  ปกติ 1 1 1
107 บ้านด่านไทรสามัคคี  ปกติ 1 1 1
108 บ้านวังไลย์  ปกติ 1 1 1
109 วัดเขาเจริญธรรม  ปกติ 1 1 1
110 บ้านร้อยไร่  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
111 บ้านสามัคคีพัฒนา  ปกติ 1 1 1
112 บ้านโคกตะขบ  ปกติ 1 1 1
113 บ้านซับเจริญ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
114 บ้านเขาถ้ำพระ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
115 บ้านท่าไม้ทอง  ปกติ 1 1 1
รวม