ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม 1 1 1
2 บ้านในเวียง  ปกติ 1 1 1
3 บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)  ปกติ 1 1 1
4 บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)  1 1 1
5 บ้านห้วยอ้อย  1 1 1
6 วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)  1 1 1
7 บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์)  1 1 1
8 บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)  ปกติ 1 1 1
9 บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงศ์วิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
10 บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคาระห์)  ปกติ 1 1 1
11 วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
12 บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
13 วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)  เรียนร่วม 1 1 1
14 บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)  เรียนร่วม 1 1 1
15 บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
16 บ้านแต(กวีรัตน์ราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม 1 1 1
17 บ้านเหล่า(พงษ์เกีรยติประชาสรรค์)  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
18 บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
19 บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม 1 1 1
20 บ้านป่ากล้วย  เรียนร่วม 1 1 1
21 บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)  เรียนร่วม 1 1 1
22 วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
23 บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
24 บ้านวังหลวง  ปกติ 1 1 1
25 บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)  ปกติ 1 1 1
26 บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)  ปกติ 1 1 1
27 บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
28 บ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
29 บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13)  ปกติ 1 1 1
30 บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
31 บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)  ปกติ 1 1 1
32 บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)  เรียนร่วม 1 1 1
33 บ้านแม่แคม  เรียนร่วม 1 1 1
34 บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)  เรียนร่วม 1 1 1
35 ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)  ปกติ 1 1 1
36 บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
37 วัดต้นไคร้  ปกติ 1 1 1
38 วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
39 บ้านสันป่าสัก  เรียนร่วม 1 1 1
40 บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
41 บ้านเวียงตั้ง(คำวรรธประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
42 บ้านปากห้วย  เรียนร่วม 1 1 1
43 บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา)  1 1 1
44 บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)  เรียนร่วม 1 1 1
45 บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)  เรียนร่วม 1 1 1
46 บ้านร่องฟอง  ปกติ 1 1 1
47 บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
48 บ้านกาซ้อง  เรียนร่วม 1 1 1
49 บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)  เรียนร่วม 1 1 1
50 บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์)  เรียนร่วม 1 1 1
51 วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)  ปกติ 1 1 1
52 บ้านน้ำชำ(ประชาราษฎร์สามัคคี)  เรียนร่วม 1 1 1
53 บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี)  ปกติ 1 1 1
54 บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง)  ปกติ 1 1 1
55 บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ)  ปกติ 1 1 1
56 บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
57 บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)  เรียนร่วม 1 1 1
58 บ้านแม่กระทิง  เรียนร่วม 1 1 1
59 วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)  ปกติ 1 1 1
60 บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ 1 1 1
61 บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
62 บ้านนาคูหา  ปกติ 1 1 1
63 บ้านโป่งศรี  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
64 บ้านปง(ป้อมประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
65 บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
66 บ้านวังปึ้ง  ปกติ 1 1 1
67 บ้านแม่พร้าว  ปกติ 1 1 1
68 บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)  เรียนร่วม 1 1 1
69 บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
70 บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)  เรียนร่วม 1 1 1
71 บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
72 ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
73 บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
74 บ้านใหม่จัดสรร  เรียนร่วม 1 1 1
75 บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)  เรียนร่วม 1 1 1
76 บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)  ปกติ 1 1 1
77 บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์)  เรียนร่วม 1 1 1
78 บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)  เรียนร่วม 1 1 1
79 บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม 1 1 1
80 บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
81 บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)  เรียนร่วม 1 1 1
82 วัดบุญเจริญ(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
83 วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)  ปกติ 1 1 1
84 บ้านดอนดี(ประชานุกูล)  เรียนร่วม 1 1 1
85 บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)  เรียนร่วม 1 1 1
86 ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)  เรียนร่วม 1 1 1
87 บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
88 รัฐราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
89 แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
90 บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม 1 1 1
91 บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)  ปกติ 1 1 1
92 บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)  เรียนร่วม 1 1 1
93 บ้านทุ่งคัวะ  ปกติ 1 1 1
94 ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)  ปกติ 1 1 1
95 บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)  ปกติ 1 1 1
96 บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
97 บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)  เรียนร่วม 1 1 1
รวม