ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.แพร่ เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านม่วง(ม่วงเกษมวิทยาคาร)  1 1 1
2 บ้านปงพร้าว(ประชารัฐวิทยา)  ปกติ 1 1 1
3 บ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ)  ปกติ 1 1 1
4 บ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
5 บ้านวังวน(ราษฎร์วิทยา)  ปกติ 1 1 1
6 บ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
7 ช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์  1 1 1
8 บ้านห้วยกูด  ปกติ 1 1 1
9 เด่นทัพชัย  ปกติ 1 1 1
10 บ้านน้ำโค้ง  ปกติ 1 1 1
11 บ้านห้วยลากปืน  1 1 1
12 บ้านสองแคว  ปกติ 1 1 1
13 บ้านแม่ตื้ด  1 1 1
14 บ้านปางไฮ  ปกติ 1 1 1
15 บ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร)  1 1 1
16 บ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
17 รักเมืองไทย 2  เรียนร่วม 1 1 1
18 วัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ 1 1 1
19 บ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง)  เรียนร่วม 1 1 1
20 บ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์)  ปกติ 1 1 1
21 บ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล)  ปกติ 1 1 1
22 บ้านร่องเสี้ยว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)  ปกติ 1 1 1
23 บ้านแพะทุ่งเจริญ  ปกติ 1 1 1
24 ชุมชนบ้านปากพวก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
25 บ้านแม่ขมวก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
26 บ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ)  เรียนร่วม 1 1 1
27 บ้านค้างตะนะวิทยา  ปกติ 1 1 1
28 บ้านแช่ฟ้า  ปกติ 1 1 1
29 บ้านบ่อ  ปกติ 1 1 1
30 บ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155)  ปกติ 1 1 1
31 บ้านวังกวาง  ปกติ 1 1 1
32 บ้านวังขอนป่าไผ่  เรียนร่วม 1 1 1
33 บ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
34 บ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี)  ปกติ 1 1 1
35 บ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
36 บ้านค้างปินใจ  ปกติ 1 1 1
37 บ้านร่องแค(ป่าผึ้งสามัคคี)  เรียนร่วม 1 1 1
38 บ้านแม่บงเหนือ  ปกติ 1 1 1
39 บ้านแม่จอก  เรียนร่วม 1 1 1
40 บ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
41 บ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา)  ปกติ 1 1 1
42 บ้านไทรย้อย  ปกติ 1 1 1
43 บ้านวังลึก  ปกติ 1 1 1
44 บ้านแม่แปง  ปกติ 1 1 1
45 บ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ 1 1 1
46 บ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา)  เรียนร่วม 1 1 1
47 บ้านวังแฟน  เรียนร่วม 1 1 1
48 บ้านแม่บงใต้  ปกติ 1 1 1
49 บ้านปากปาน  ปกติ 1 1 1
50 บ้านปางเคาะ  ปกติ 1 1 1
51 บ้านวังชิ้น  ปกติ 1 1 1
52 บ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา)  ปกติ 1 1 1
53 บ้านป่าไผ่  ปกติ 1 1 1
54 วัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
55 บ้านแม่ยุ้น  ปกติ 1 1 1
56 บ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
57 บ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
58 วัดสร่างโศก  ปกติ 1 1 1
59 ดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
60 บ้านนาแก  เรียนร่วม 1 1 1
61 บ้านแม่แฮด  ปกติ 1 1 1
62 บ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
63 บ้านปางมะโอ  ปกติ 1 1 1
64 บ้านแม่จอก(ราษฎร์บำรุงวิทยา)  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
65 บ้านท่าเดื่อ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
66 บ้านสบป้าก  ปกติ 1 1 1
67 บ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ 1 1 1
68 บ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา)  ปกติ 1 1 1
69 วัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา)  ปกติ 1 1 1
70 บ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ)  เรียนร่วม 1 1 1
71 บ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
72 บ้านแม่ขมิง  ปกติ 1 1 1
73 บ้านป่ายุบ  เรียนร่วม 1 1 1
74 บ้านดงสุระ  เรียนร่วม 1 1 1
75 บ้านผามอก(ประชานุเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
76 บ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
77 บ้านนาใหม่  ปกติ 1 1 1
78 บ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
79 ประชารัฐวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
80 ดอนมูลวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
81 บ้านเด่นชุมพล  ปกติ 1 1 1
82 บ้านค้างใจ  ปกติ 1 1 1
83 ชุมชนบ้านบวกโป่ง(พรหมราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
84 วัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
85 บ้านแม่สิน  ปกติ 1 1 1
86 บ้านสวนหลวง  ปกติ 1 1 1
87 บ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร)  เรียนร่วม 1 1 1
88 บ้านน้ำแรม  ปกติ 1 1 1
89 บ้านแม่พวก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
90 บ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา)  ปกติ 1 1 1
91 อนุสรณ์รัฐประชา  ปกติ 1 1 1
92 วัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
93 บ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
94 บ้านแม่ลาน(ราษฎร์อุทิศ)  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
95 บ้านขุนห้วย  เรียนร่วม 1 1 1
96 สวนป่าแม่สรอย  เรียนร่วม 1 1 1
97 บ้านค้างคำปัน  เรียนร่วม 1 1 1
รวม