ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ภูเก็ต

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านแหลมทราย  ปกติ 1 1 1
2 เกาะนาคา  ปกติ 1 1 1
3 บ้านสาคู  ปกติ 1 1 1
4 บ้านในทอน  เรียนร่วม 1 1 1
5 บ้านกะหลิม  ปกติ 1 1 1
6 บ้านโคกวัดใหม่  ปกติ 1 1 1
7 เกาะมะพร้าว  ปกติ 1 1 1
8 บ้านลิพอน  ปกติ 1 1 1
9 เกาะโหลน  ปกติ 1 1 1
รวม