ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านท่าปะทายโนนตูม  1 1 1
2 บ้านโขงกุดหวาย  เรียนร่วม 1 1 1
3 บ้านเม่นใหญ่  1 1 1
4 บ้านหมี่เหล่าน้อย  ปกติ 1 1 1
5 บ้านดอนดู่  เรียนร่วม 1 1 1
6 บ้านหนองโจดสวนมอน  1 1 1
7 บ้านหัวช้างหนองแสง  1 1 1
8 บ้านร่วมใจ 1  1 1 1
9 บ้านหนองปลิง  1 1 1
10 บ้านดอนก่อกกเหลี่ยม  1 1 1
11 บ้านขอนแก่นตะคุ  1 1 1
12 บ้านขามเฒ่า  1 1 1
13 บ้านยางสามัคคี  1 1 1
14 บ้านเชือกคุยเพ็ก  ปกติ 1 1 1
15 บ้านส้มโฮง  ปกติ 1 1 1
16 บ้านโพนงาม  1 1 1
17 บ้านใคร่นุ่น  1 1 1
18 บ้านโขงใหญ่  เรียนร่วม 1 1 1
19 บ้านนาดีศรีสุข  1 1 1
20 บ้านโคกกุง  ปกติ 1 1 1
21 บ้านป่ากุงหนา  1 1 1
22 บ้านเหล่าผักหวาน  1 1 1
23 บ้านโคกกลาง  1 1 1
24 วัดนาดีวราราม  1 1 1
25 บ้านดอนก่อ  1 1 1
26 บ้านดอนบม  1 1 1
27 บ้านเป้า  ปกติ 1 1 1
28 บ้านแก่นเท่า  1 1 1
29 บ้านเสือกินวัวโคกน้อย  1 1 1
30 บ้านหนองหวาย  1 1 1
31 บ้านโดท่างาม  ปกติ 1 1 1
32 บ้านทัน  1 1 1
33 บ้านหนองข่าหนองคูโปโล  ปกติ 1 1 1
34 บ้านตำแยหนองคู  1 1 1
35 บ้านศาลา  1 1 1
36 บ้านกุดซุย  1 1 1
37 บ้านเลิงบ่อ  1 1 1
38 ชุมชนบ้านหมากค่า  1 1 1
39 บ้านโพธิ์เงิน  1 1 1
40 บ้านสมศรี  1 1 1
41 บ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี  ปกติ 1 1 1
42 บ้านโสกแดง  1 1 1
43 บ้านหนองหิน  1 1 1
44 บ้านโพนละออม  1 1 1
45 บ้านโคกไร่  1 1 1
46 บ้านโนนศรีภิบาล  1 1 1
47 "บ้านเขวา ""รัฐประชาวิทยากร"""  1 1 1
48 บ้านโนนแดงมะขามหวาน  1 1 1
49 บ้านฝายป่าบัว  1 1 1
50 บ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ  ปกติ 1 1 1
51 บ้านหนองหล่ม  1 1 1
52 บ้านไส้จ่อ  1 1 1
53 บ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด  ปกติ 1 1 1
54 บ้านติ้วสันติสุข  ปกติ 1 1 1
55 บ้านดอนนา  ปกติ 1 1 1
56 บ้านหนองแวง  1 1 1
57 บ้านหนองคูณน้ำจั้น  ปกติ 1 1 1
58 บ้านโคกลิ่น  ปกติ 1 1 1
59 บ้านหัวขัวโพธิ์ศรี  ปกติ 1 1 1
60 บ้านหนองเจริญ  ปกติ 1 1 1
61 บ้านกุดแคน  ปกติ 1 1 1
62 บ้านเก่าใหม่  ปกติ 1 1 1
63 บ้านโคกกลาง  ปกติ 1 1 1
64 วันครู 2502  ปกติ 1 1 1
65 บ้านพงโพด  ปกติ 1 1 1
66 บ้านหัวขัว  ปกติ 1 1 1
67 บ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา  ปกติ 1 1 1
68 บ้านห้วยทราย  ปกติ 1 1 1
69 บ้านลิ้นฟ้า  เรียนร่วม 1 1 1
70 บ้านโคกศรี  ปกติ 1 1 1
71 บ้านหัวขัว  ปกติ 1 1 1
72 บ้านหนองขุ่น  ปกติ 1 1 1
73 บ้านหนองบัวโนนสว่าง  ปกติ 1 1 1
74 บ้านโพนสวาง  ปกติ 1 1 1
75 บ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า  ปกติ 1 1 1
76 บ้านเปลือยน้ำสามัคคี  เรียนร่วม 1 1 1
77 บ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี  เรียนร่วม 1 1 1
78 อนุบาลบรบือ  ปกติ 1 1 1
79 บ้านนาแพงดอนไฮ  ปกติ 1 1 1
80 บ้านไพรวัลย์ปอแดง  ปกติ 1 1 1
81 บ้านเอียด  ปกติ 1 1 1
82 บ้านแสนสุข  ปกติ 1 1 1
83 บ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์  ปกติ 1 1 1
84 บ้านหนองโพด  ปกติ 1 1 1
85 บ้านดอนงัว  ปกติ 1 1 1
86 บ้านเกิ้ง  ปกติ 1 1 1
87 บ้านจำนัก  ปกติ 1 1 1
88 บ้านบุ่งคล้าท่างาม  ปกติ 1 1 1
89 บ้านยาง  ปกติ 1 1 1
90 บ้านวังไผ่ป่าจั่น  ปกติ 1 1 1
91 บ้านอุปราช  ปกติ 1 1 1
92 บ้านแดง  ปกติ 1 1 1
93 บ้านม่วงโพธิ์ศรี  ปกติ 1 1 1
94 บ้านยางห่างโนนทัน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
95 บ้านดอนดู่  ปกติ 1 1 1
96 บ้านหนองกุงเต่า  ปกติ 1 1 1
97 บ้านปอแดง  เรียนร่วม 1 1 1
98 บ้านคอกม้า  ปกติ 1 1 1
99 บ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี  ปกติ 1 1 1
100 บ้านคันธาร์  ปกติ 1 1 1
101 บ้านหนองตื่น  ปกติ 1 1 1
102 บ้านบกพร้าว  ปกติ 1 1 1
103 บ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว  ปกติ 1 1 1
104 บ้านดอนพยอม  ปกติ 1 1 1
105 บ้านหนองเขื่อนช้าง  ปกติ 1 1 1
106 บ้านดงเค็งดอนหัน  ปกติ 1 1 1
107 นิคมบ้านหัน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
108 บ้านหนองโดนอ้อยช้าง  ปกติ 1 1 1
109 บ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์  ปกติ 1 1 1
110 บ้านดอนหน่อง  ปกติ 1 1 1
111 บ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
112 บ้านโคกล่าม  ปกติ 1 1 1
113 บ้านหนองสิม  ปกติ 1 1 1
114 บ้านหนองใหญ่  ปกติ 1 1 1
115 บ้านไผ่น้ำเที่ยง  เรียนร่วม 1 1 1
116 ชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่  ปกติ 1 1 1
117 บ้านหนองโดนหอกลอง  ปกติ 1 1 1
118 บ้านท่าขอนยาง  ปกติ 1 1 1
119 บ้านดอนเวียงจันทน์  ปกติ 1 1 1
120 บ้านดอนตูมดอนโด  ปกติ 1 1 1
121 บ้านฮ่องไผ่  ปกติ 1 1 1
122 บ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง  ปกติ 1 1 1
123 บ้านนานกเขียน  ปกติ 1 1 1
124 บ้านเหล่าโง้ง  ปกติ 1 1 1
125 บ้านแดงน้อย  ปกติ 1 1 1
126 บ้านหินลาด  ปกติ 1 1 1
127 บ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง  ปกติ 1 1 1
128 บ้านโนนสวรรค์  ปกติ 1 1 1
129 บ้านบัวมาศ  ปกติ 1 1 1
130 บ้านหนองหญ้าปล้อง  ปกติ 1 1 1
131 บ้านเปลือยหนองตูบ  ปกติ 1 1 1
132 บ้านหัวหนอง  ปกติ 1 1 1
133 บ้านเหล่าหนาด  ปกติ 1 1 1
134 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
135 บ้านเปลือยดง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
136 บ้านโนนสำราญ  ปกติ 1 1 1
137 บ้านหนองแก  ปกติ 1 1 1
138 บ้านเหล่ายาว  ปกติ 1 1 1
139 บ้านสองห้องฮ่องน้อย  ปกติ 1 1 1
140 บ้านเหล่า  ปกติ 1 1 1
141 บ้านหนองค้อสวนอ้อย  ปกติ 1 1 1
142 บ้านป่าข่างโนนลาน  ปกติ 1 1 1
รวม