ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านกระยอมหนองเดิ่น  ปกติ 1 1 1
2 บ้านเหล่าค้อ  ปกติ 1 1 1
3 บ้านหมากหม้อโนนเกษตร  ปกติ 1 1 1
4 บ้านดงบากหนองตาเต็น  ปกติ 1 1 1
5 บ้านแวงชัยโคกหนองโจด  ปกติ 1 1 1
6 บ้านประแหย่ง  ปกติ 1 1 1
7 บ้านยางอิไลดอนก่อ  ปกติ 1 1 1
8 บ้านโพนทอง  1 1 1
9 บ้านเหล่าจั่น  ปกติ 1 1 1
10 บ้านโนนจาน  ปกติ 1 1 1
11 บ้านหนองแคน  1 1 1
12 บ้านหนองโนทับม้า  1 1 1
13 บ้านดู่หนองโก  ปกติ 1 1 1
14 บ้านนาฝายเหล่าหุ่ง  ปกติ 1 1 1
15 บ้านค่ายนุ่นโนนแคน  ปกติ 1 1 1
16 บ้านเก่าใหญโนนสะอาด  ปกติ 1 1 1
17 บ้านหัวช้าง  ปกติ 1 1 1
18 บ้านเหล่ากว้าง  ปกติ 1 1 1
19 บ้านวังหินโนนสว่าง  เรียนร่วม 1 1 1
20 บ้านห้วยทราย  ปกติ 1 1 1
21 บ้านกุดน้ำใส  ปกติ 1 1 1
22 บ้านดงหัวช้าง  ปกติ 1 1 1
23 บ้านเปลือยดอนมันน้ำ  ปกติ 1 1 1
24 บ้านมะแซวหนองโง้ง  ปกติ 1 1 1
25 บ้านสระบัว  ปกติ 1 1 1
26 บ้านป่าแดง  ปกติ 1 1 1
27 บ้านตลาดโนนโพธิ์  ปกติ 1 1 1
28 บ้านหนองบึง  ปกติ 1 1 1
29 บ้านหนองแปน  ปกติ 1 1 1
30 บ้านทัพป่าจิก  ปกติ 1 1 1
31 บ้านขี้เหล็กขี้ตุ่นหลุบเปลือย  ปกติ 1 1 1
32 บ้านหนองคูไชยหนองขาม  ปกติ 1 1 1
33 บ้านหนองโพธิ์  ปกติ 1 1 1
34 บ้านโนนสูงดอนหลี่  ปกติ 1 1 1
35 บ้านหนองตาไก้เผือกใต้วิทยา  ปกติ 1 1 1
36 บ้านหนองม่วง  ปกติ 1 1 1
37 บ้านหนองข่า  ปกติ 1 1 1
38 บ้านหนองเหล่า  ปกติ 1 1 1
39 บ้านหนองกกหนองยาว  1 1 1
40 บ้านหัวช้างโคกม่วง  ปกติ 1 1 1
41 บ้านเปล่งโนนกระยอม  ปกติ 1 1 1
42 บ้านร่วมใจ 2  ปกติ 1 1 1
43 บ้านศาลา  ปกติ 1 1 1
44 บ้านดอนดู่วังบอน  ปกติ 1 1 1
45 บ้านหนองแสงทุ่มยาว  ปกติ 1 1 1
46 บ้านอีโต้  ปกติ 1 1 1
47 บ้านดง  ปกติ 1 1 1
48 บ้านหนองแดง  ปกติ 1 1 1
49 บ้านโสกยาง  ปกติ 1 1 1
50 บ้านจอมพะลาน  ปกติ 1 1 1
51 บ้านหนองแต้  ปกติ 1 1 1
52 บ้านนาค่าย  ปกติ 1 1 1
53 บ้านโพนทราย  ปกติ 1 1 1
54 บ้านกุดนาดีโนนลาน  ปกติ 1 1 1
55 บ้านแวงนคร (สังฆวิทยา)  ปกติ 1 1 1
56 บ้านเก่าน้อย  ปกติ 1 1 1
57 บ้านโคกแปะ  ปกติ 1 1 1
58 บ้านเหล่าน้อย  ปกติ 1 1 1
59 บ้านดอนแดงน้ำเกลี้ยง  ปกติ 1 1 1
60 บ้านดงเย็น  ปกติ 1 1 1
61 บ้านแวงเหล่าเก่าน้อย  ปกติ 1 1 1
62 บ้านเขวาค้อโคกกลาง  ปกติ 1 1 1
63 บ้านหนองจานบุลาน  ปกติ 1 1 1
64 บ้านหนองจิก  ปกติ 1 1 1
65 บ้านเครือซูด  ปกติ 1 1 1
66 บ้านหนองคูม่วง  ปกติ 1 1 1
67 บ้านดงม่วงหัวดงหนองบาก  ปกติ 1 1 1
68 บ้านโคกยาว  ปกติ 1 1 1
69 บ้านเตาบ่า  ปกติ 1 1 1
70 บ้านโคกสะอาด  ปกติ 1 1 1
71 บ้านดงแคน  ปกติ 1 1 1
72 บ้านโคกเต่า  ปกติ 1 1 1
73 บ้านแคน  ปกติ 1 1 1
74 บ้านดอนหัน  ปกติ 1 1 1
75 บ้านหนองบัวแก้ว  ปกติ 1 1 1
76 บ้านเขวาไร่ (ดรุณวิทยา)  ปกติ 1 1 1
77 บ้านจอกขวาง  ปกติ 1 1 1
78 พยัคฆภูมิพิสัย  ปกติ 1 1 1
79 บ้านหัวงัว  ปกติ 1 1 1
80 บ้านดอนหมี  ปกติ 1 1 1
81 บ้านดงน้อย  ปกติ 1 1 1
82 บ้านหนองแต้น้อย  ปกติ 1 1 1
83 บ้านมะชมโนนสง่า  ปกติ 1 1 1
84 บ้านโนนแคน  ปกติ 1 1 1
85 บ้านหนองแคนหัวฝาย  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
86 บ้านหนองกลางโคก  ปกติ 1 1 1
87 บ้านขามป้อม  ปกติ 1 1 1
88 บ้านหนองจิก  ปกติ 1 1 1
89 บ้านหนองไผ่  ปกติ 1 1 1
90 บ้านหวาย  ปกติ 1 1 1
91 บ้านวังจานโนนสำราญ  ปกติ 1 1 1
92 บ้านหนองปอ  ปกติ 1 1 1
93 บ้านแก่นเท่า  ปกติ 1 1 1
94 บ้านหนองผือ  ปกติ 1 1 1
95 บ้านโคกใหญ่  ปกติ 1 1 1
96 บ้านตาลอก  ปกติ 1 1 1
97 บ้านหนองแกวิทยา  ปกติ 1 1 1
98 บ้านหนองแฮ  ปกติ 1 1 1
99 บ้านเม็กน้อยหนองไผ่  ปกติ 1 1 1
100 บ้านคึมบง  ปกติ 1 1 1
101 บ้านหนองบัวน้อย  ปกติ 1 1 1
102 บ้านกระต่ายโนนสวัสดิ์  ปกติ 1 1 1
103 บ้านหนองหว้าเฒ่า  ปกติ 1 1 1
104 บ้านโนนแร่  ปกติ 1 1 1
105 บ้านหนองโนใต้  ปกติ 1 1 1
106 บ้านโนนเห็ดไค  ปกติ 1 1 1
107 บ้านแวงดงหนองยาง  ปกติ 1 1 1
108 บ้านตลาดม่วง  ปกติ 1 1 1
109 บ้านโคกล่ามวิทยา  ปกติ 1 1 1
110 บ้านหัวเข่าแตก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
111 บ้านหลุบควันเมืองหงส์  ปกติ 1 1 1
112 บ้านตำแย  ปกติ 1 1 1
113 บ้านโคกก่องโคกสูงหนองแต้  ปกติ 1 1 1
114 บ้านโนนเขวาหนองแสง  ปกติ 1 1 1
115 บ้านแดงโพงคำแก้ว  ปกติ 1 1 1
116 บ้านตำแยโนนยาง  ปกติ 1 1 1
117 บ้านป่าตองหนองงู  ปกติ 1 1 1
118 บ้านนางเลิ้งโคกล่าม  ปกติ 1 1 1
119 บ้านขี้เหล็ก  ปกติ 1 1 1
120 บ้านตำแย(ประชานุเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
121 บ้านโคกมนโนนทอง  ปกติ 1 1 1
122 บ้านหัวสระ  ปกติ 1 1 1
123 บ้านชุมแสงโนนเหลี่ยม  ปกติ 1 1 1
124 บ้านหนองผง  ปกติ 1 1 1
125 บ้านแวงยางกุดตะเข้  ปกติ 1 1 1
126 บ้านโนนบ่อ  ปกติ 1 1 1
127 บ้านสระแก้วหนองคู  ปกติ 1 1 1
128 บ้านสว่าง  ปกติ 1 1 1
129 บ้านหนองคลอง  ปกติ 1 1 1
130 บ้านดู่  ปกติ 1 1 1
131 บ้านหนองหิน  ปกติ 1 1 1
132 บ้านโคกเพิ่มโคกกลาง  ปกติ 1 1 1
133 บ้านหนองบัวกาเหรียญ  ปกติ 1 1 1
134 บ้านหนองนาใน  ปกติ 1 1 1
135 บ้านโคกใหญ่วิทยา  ปกติ 1 1 1
136 บ้านหนองบัวคู  ปกติ 1 1 1
137 บ้านหนองหน่อง  ปกติ 1 1 1
138 บ้านสำโรงโคกจันทร์หอมวิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
139 บ้านหนองผือ  ปกติ 1 1 1
รวม