ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.มหาสารคาม เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านค้อ  ปกติ 1 1 1
2 บ้านสะอาดดอนเงิน  ปกติ 1 1 1
3 บ้านหนองคู (หนองคูวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
4 บ้านหนองล่าม  1 1 1
5 บ้านโพนทอง  1 1 1
6 บ้านโนนคัดเค้าคุยกอก  1 1 1
7 บ้านป่าปอ  1 1 1
8 บ้านหนองมะเม้า  ปกติ 1 1 1
9 บ้านโนนศรีสวัสดิ์โนนสวรรค์  ปกติ 1 1 1
10 ดอนสวรรค์หนองกุงใต้วิทยา  ปกติ 1 1 1
11 บ้านเหล่าหนองแคน  ปกติ 1 1 1
12 บ้านหนองบัวเรียน  ปกติ 1 1 1
13 บ้านแท่นโนนหนองคู  ปกติ 1 1 1
14 บ้านหนองมันปลา  ปกติ 1 1 1
15 บ้านไพศาล (ลี้ลอยอุทิศ)  ปกติ 1 1 1
16 บ้านศรีอรุณ  ปกติ 1 1 1
17 ศิริราษฎร์หมากหญ้า  ปกติ 1 1 1
18 บ้านเขวาสะดืออิสาน  ปกติ 1 1 1
19 บ้านเสือเฒ่าหนองเรือวิทยา  ปกติ 1 1 1
20 บ้านหนองแคน  ปกติ 1 1 1
21 บ้านโนนสมบูรณ์  ปกติ 1 1 1
22 บ้านหัวนาคำโนนสมบัติ  ปกติ 1 1 1
23 บ้านยางสินไชย หนองหาด  ปกติ 1 1 1
24 บ้านกุดรัง  ปกติ 1 1 1
25 บ้านห้วยม่วง  ปกติ 1 1 1
26 บ้านหนองแวง  ปกติ 1 1 1
27 บ้านสีดาสระแก้ว  ปกติ 1 1 1
28 บ้านส้มกบ  ปกติ 1 1 1
29 บ้านหัวขัว  ปกติ 1 1 1
30 บ้านโคกข่า  ปกติ 1 1 1
31 บ้านโนนงิ้ว  ปกติ 1 1 1
32 บ้านหนองไห  ปกติ 1 1 1
33 บ้านเหล่าหนองบัวดอนโพธิ์  ปกติ 1 1 1
34 บ้านโคกกลาง  ปกติ 1 1 1
35 บ้านจอมทอง  ปกติ 1 1 1
36 จินดาอารมณ์  ปกติ 1 1 1
37 บ้านโคกกลางน้ำจั้นจอมศรี  ปกติ 1 1 1
38 บ้านโชคชัย  ปกติ 1 1 1
39 บ้านกู่ทอง  ปกติ 1 1 1
40 บ้านโนนราษีโคกล่าม  ปกติ 1 1 1
41 บ้านหนองสระพังโนนสะอาด  ปกติ 1 1 1
42 บ้านผือ  ปกติ 1 1 1
43 บ้านโนนสะอาด  ปกติ 1 1 1
44 บ้านกุดจอก  ปกติ 1 1 1
45 บ้านขีหนองจิก  ปกติ 1 1 1
46 บ้านหนองเดิ่น  ปกติ 1 1 1
47 บ้านนาทอง  ปกติ 1 1 1
48 บ้านเมืองเพ็ง  เรียนร่วม 1 1 1
49 บ้านแก้งขิงแคง  ปกติ 1 1 1
50 บ้านหนองชาด  ปกติ 1 1 1
51 บ้านหัวช้าง  ปกติ 1 1 1
52 บ้านผักแว่น  ปกติ 1 1 1
53 บ้านเข็งมิตรภาพที่ 139  ปกติ 1 1 1
54 บ้านกุดเม็ก  ปกติ 1 1 1
55 บ้านโนนทัน  ปกติ 1 1 1
56 บ้านหนองเขื่อน  ปกติ 1 1 1
57 บ้านบ่อแก  ปกติ 1 1 1
58 บ้านหนองบอน  ปกติ 1 1 1
59 ไทยรัฐวิทยา 17 (บ้านมะโม)  ปกติ 1 1 1
60 บ้านหนองคลองหัวขัว  ปกติ 1 1 1
61 บ้านเหล่าพ่อหา  ปกติ 1 1 1
62 บ้านหนองหอย  ปกติ 1 1 1
63 บ้านหินแห่โนนเมืองน้อย  ปกติ 1 1 1
64 บ้านวังจาน  ปกติ 1 1 1
65 บ้านเลิงใต้  ปกติ 1 1 1
66 บ้านน้ำจ้อย  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
67 บ้านหมากมายโพธิ์ทอง  ปกติ 1 1 1
รวม