ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.มุกดาหาร

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านแก่นเต่า  1 1 1
2 บ้านม่วง  ปกติ 1 1 1
3 บ้านโนนสว่าง 2  ปกติ 1 1 1
4 พระราชทานบ้านหนองหมู  ปกติ 1 1 1
5 บ้านก้านเหลืองดง  ปกติ 1 1 1
6 บ้านคันแท  เรียนร่วม 1 1 1
7 บ้านบุ่งอุทัย  ปกติ 1 1 1
8 บ้านนาดีโคกสวาท  ปกติ 1 1 1
9 บ้านหนองน้ำเต้า  1 1 1
10 บ้านนาโสกน้อย  ปกติ 1 1 1
11 บ้านดานคำ  ปกติ 1 1 1
12 บ้านนาโปน้อย  ปกติ 1 1 1
13 บ้านย้อมพัฒนา  ปกติ 1 1 1
14 ชุมชนบ้านม่วงไข่  ปกติ 1 1 1
15 บ้านนายาง  ปกติ 1 1 1
16 บ้านภูผาหอมพัฒนา  ปกติ 1 1 1
17 นราธิป0พร้อยสุพิณบ้านโคกตะแบง  ปกติ 1 1 1
18 บ้านห้วยลำโมง  ปกติ 1 1 1
19 บ้านห้วยกอก1  ปกติ 1 1 1
20 บ้านศูนย์ไหม  ปกติ 1 1 1
21 บ้านนากอก  ปกติ 1 1 1
22 บ้านน้ำเที่ยง2  ปกติ 1 1 1
23 บ้านนิคมร่มเกล้า  ปกติ 1 1 1
24 บ้านเหล่าแขมทอง  เรียนร่วม 1 1 1
25 บ้านโค้งสำราญ  ปกติ 1 1 1
26 บ้านดงมัน  ปกติ 1 1 1
27 บ้านป่าแดง  ปกติ 1 1 1
28 บ้านหนองกระยัง  ปกติ 1 1 1
29 บ้านหว้านน้อย  ปกติ 1 1 1
30 หนองผือดอนม่วง  ปกติ 1 1 1
31 บ้านนาขามป้อมวิทยาคม  ปกติ 1 1 1
32 บ้านนาหลวง1  เรียนร่วม 1 1 1
33 บ้านนาแพงโคกน้ำสร้าง  ปกติ 1 1 1
34 บ้านโคกสว่าง2  ปกติ 1 1 1
35 บ้านวังไฮ  ปกติ 1 1 1
36 บ้านแก้ง2  ปกติ 1 1 1
37 บ้านน้ำบ่อดง  ปกติ 1 1 1
38 คำบกราษฎร์นุกูล  ปกติ 1 1 1
39 บ้านโนนสะอาด1  เรียนร่วม 1 1 1
40 บ้านนามน  ปกติ 1 1 1
41 บ้านทรายทอง  ปกติ 1 1 1
42 บ้านหลุบปึ้ง  ปกติ 1 1 1
43 บ้านป่าหวาย  ปกติ 1 1 1
44 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
45 บ้านคำเม็ก  เรียนร่วม 1 1 1
46 บ้านท่าห้วยคำ  ปกติ 1 1 1
47 บ้านโคกสว่าง1  ปกติ 1 1 1
48 บ้านป่าพยอม  ปกติ 1 1 1
49 บ้านนาหัวภู  ปกติ 1 1 1
50 บ้านม่วงหัก  ปกติ 1 1 1
51 บ้านดอนม่วย  ปกติ 1 1 1
52 บ้านโคก1  ปกติ 1 1 1
53 บ้านนาดี2  ปกติ 1 1 1
54 บ้านนาตะแบง 2  ปกติ 1 1 1
55 บ้านกลาง  ปกติ 1 1 1
56 บ้านเหล่าสร้างถ่อ  ปกติ 1 1 1
57 บ้านหนองไฮ  เรียนร่วม 1 1 1
58 บ้านนาสองห้อง  ปกติ 1 1 1
59 บ้านเหล่าน้อย  ปกติ 1 1 1
60 บ้านนาโด่  ปกติ 1 1 1
61 บ้านโคกกลาง  ปกติ 1 1 1
62 บ้านแก้งช้างเนียม  เรียนร่วม 1 1 1
63 บ้านกกไฮโนนน้ำคำ  ปกติ 1 1 1
64 บ้านนาหลัก  ปกติ 1 1 1
65 สยามกลการ 5  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
66 บ้านคำผึ้ง  ปกติ 1 1 1
67 บ้านจอมมณีใต้  ปกติ 1 1 1
68 บ้านโนนตูม  เรียนร่วม 1 1 1
69 บ้านดง  ปกติ 1 1 1
70 บ้านป่งขาม  ปกติ 1 1 1
71 บ้านคำพอก2  เรียนร่วม 1 1 1
72 บ้านภู  เรียนร่วม 1 1 1
73 บ้านคำเขือง  ปกติ 1 1 1
74 บ้านโคกหินกอง  ปกติ 1 1 1
75 บ้านแวง  ปกติ 1 1 1
76 บ้านวังนอง  ปกติ 1 1 1
77 บ้านเหมืองบ่า  เรียนร่วม 1 1 1
78 บ้านนายอ  ปกติ 1 1 1
79 บ้านดงยาง1  ปกติ 1 1 1
80 บ้านดงยาง2  ปกติ 1 1 1
81 บ้านโพนไฮ  ปกติ 1 1 1
82 บ้านโพนไฮ สาขาบ้านโคกยาว  เรียนร่วม 1 1 1
83 บ้านหนองโอใหญ่  ปกติ 1 1 1
84 บ้านภูวง  ปกติ 1 1 1
85 บ้านโนนเกษม  ปกติ 1 1 1
86 บ้านโคกกลาง  ปกติ 1 1 1
87 บ้านคำไหล  ปกติ 1 1 1
88 บ้านหนองหนาว  ปกติ 1 1 1
89 เตรียมทหารรุ่นที่13อนุสรณ์(บ้านด่านยาว)  ปกติ 1 1 1
90 บ้านด่านมน  ปกติ 1 1 1
91 ชุมชนบ้านบางทรายน้อย  ปกติ 1 1 1
92 บ้านเหล่าดง  ปกติ 1 1 1
93 บ้านนาหนองแคน  เรียนร่วม 1 1 1
94 บ้านผึ่งแดด  ปกติ 1 1 1
95 บ้านโคกพัฒนา  ปกติ 1 1 1
96 บ้านหนองกะปาด  ปกติ 1 1 1
97 บ้านหนองสระพังทอง  ปกติ 1 1 1
98 บ้านกุดแข้ใต้  ปกติ 1 1 1
99 นาคำน้อยวิทยา  ปกติ 1 1 1
100 เมืองพาลุกากรภูมิ  ปกติ 1 1 1
101 บ้านหนองแคนนาจาน  ปกติ 1 1 1
102 บ้านนาหลวง2  ปกติ 1 1 1
103 บ้านไร่  ปกติ 1 1 1
104 บ้านบาก1  เรียนร่วม 1 1 1
105 บ้านนาปุ่ง  เรียนร่วม 1 1 1
106 คำสายทองวิทยา  ปกติ 1 1 1
107 บ้านขัวสูง  ปกติ 1 1 1
108 บ้านคำฮีสาขาดอนม่วงพัฒนา  ปกติ 1 1 1
109 บ้านคำบง2  เรียนร่วม 1 1 1
110 บ้านนาม่วง  ปกติ 1 1 1
111 บ้านโนนศรี  ปกติ 1 1 1
112 บ้านคำดู่  ปกติ 1 1 1
113 บ้านโคก2  ปกติ 1 1 1
114 บ้านบะ  ปกติ 1 1 1
115 ไทยรัฐวิทยา11(บ้านแข้)  ปกติ 1 1 1
116 บ้านภูล้อม  ปกติ 1 1 1
117 บ้านคำผักหนอกสงเปือย  ปกติ 1 1 1
118 บ้านหนองแอก  ปกติ 1 1 1
119 บ้านแฝก  ปกติ 1 1 1
120 บ้านอุ่มไผ่  ปกติ 1 1 1
121 บ้านห้วยกอก2  ปกติ 1 1 1
122 บ้านโนนสะอาด2  ปกติ 1 1 1
123 บ้านหนองบอน  ปกติ 1 1 1
124 หมู่บ้านป่าไม้  ปกติ 1 1 1
125 บ้านหนองไผ่  ปกติ 1 1 1
126 บ้านโนนสว่าง1  ปกติ 1 1 1
127 บ้านนาคำ (ไตรมิตรวิทยาคม)  ปกติ 1 1 1
128 บ้านนาสะโน  ปกติ 1 1 1
129 บ้านนาคำน้อย2  ปกติ 1 1 1
130 บ้านดอนป่าแคน  ปกติ 1 1 1
131 บ้านนาคำน้อย1  ปกติ 1 1 1
132 บ้านปากช่อง  ปกติ 1 1 1
133 บ้านห้วยยาง  ปกติ 1 1 1
134 หนองข่าประชาอุทิศ  ปกติ 1 1 1
135 บ้านหนองนกเขียน  ปกติ 1 1 1
136 บ้านหนองสระพัง  ปกติ 1 1 1
137 บ้านซ่ง  ปกติ 1 1 1
138 บ้านติ้ว  ปกติ 1 1 1
139 ชุมชนบ้านหนองแวงน้อย สาขาหนองลำดวน  เรียนร่วม 1 1 1
รวม