ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านห้วยช่างคำ ส.บ้านห้วยช่างเหล็ก  1 1 1
2 บ้านห้วยช่างคำ  1 1 1
3 ปางตองประชาสรรค์  1 1 1
4 ห้วยต้นนุ่นวิทยา  ปกติ 1 1 1
5 บ้านห้วยโป่งอ่อน  ปกติ 1 1 1
6 บ้านห้วยปูเลย  ปกติ 1 1 1
7 บ้านลุกป่าก๊อ  ปกติ 1 1 1
8 บ้านแม่ลาก๊ะ  ปกติ 1 1 1
9 บ้านน้ำฮูผาเสื่อ  ปกติ 1 1 1
10 บ้านไม้สะเป่  ปกติ 1 1 1
11 บ้านสบสอย  ปกติ 1 1 1
12 บ้านดอยผีลู สาขาบ้านในของ  ปกติ 1 1 1
13 บ้านแม่กิ๊  ปกติ 1 1 1
14 บ้านแม่จ๋า  ปกติ 1 1 1
15 บ้านใหม่สหสัมพันธ์  ปกติ 1 1 1
16 บ้านยาป่าแหน  ปกติ 1 1 1
17 บ้านดอยผีลู  ปกติ 1 1 1
18 บ้านแม่หาด  ปกติ 1 1 1
19 บ้านแม่อูคอหลวง  ปกติ 1 1 1
20 บ้านใหม่ห้วยหวาย  ปกติ 1 1 1
21 บ้านแพมบก  ปกติ 1 1 1
22 บ้านแม่อีแลบ  ปกติ 1 1 1
23 บ้านปางปึงราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
24 บ้านนาจลอง  ปกติ 1 1 1
25 บ้านกุงไม้สักมิตรภาพที่ 98  ปกติ 1 1 1
26 บ้านหมากพริก  ปกติ 1 1 1
27 ชุมชนบ้านปางหมู  ปกติ 1 1 1
28 บ้านแม่แจ๊ะ  ปกติ 1 1 1
29 บ้านประตูเมือง  เรียนร่วม 1 1 1
30 บ้านไม้ซางหนาม  ปกติ 1 1 1
31 บ้านห้วยโป่ง  ปกติ 1 1 1
32 บ้านมะหินหลวง  ปกติ 1 1 1
33 บ้านกลาง  ปกติ 1 1 1
34 อนุบาลเมือง (ป่าปุ๊มิตรภาพที่ 29)  ปกติ 1 1 1
35 บ้านป่าปุ๊ ฯ สาขาบ้านห้วยแก้วล่าง  ปกติ 1 1 1
36 บ้านทุ่งหลวงวัฒนาคาร  ปกติ 1 1 1
37 บ้านน้ำเพียงดิน  ปกติ 1 1 1
38 บ้านไทรงาม  ปกติ 1 1 1
39 บ้านท่าหินส้ม  ปกติ 1 1 1
40 บ้านสบสา  ปกติ 1 1 1
41 บ้านสบแพม  ปกติ 1 1 1
42 บ้านหัวแม่สุริน  ปกติ 1 1 1
43 บ้านหว่าโน  ปกติ 1 1 1
44 บ้านห้วยส้าน  ปกติ 1 1 1
45 บ้านกึ้ดสามสิบ  ปกติ 1 1 1
46 บ้านห้วยหมีศรีสวัสดิ์  ปกติ 1 1 1
47 บ้านผาสำราญ  ปกติ 1 1 1
48 บ้านซอแบะ  ปกติ 1 1 1
49 บ้านห้วยตอง  ปกติ 1 1 1
50 บ้านเมืองแพม  ปกติ 1 1 1
51 บ้านคำสุข  ปกติ 1 1 1
52 บ้านแม่สุริน  ปกติ 1 1 1
53 บ้านพัฒนา  ปกติ 1 1 1
54 บ้านนางิ้ว  ปกติ 1 1 1
55 บ้านน้ำส่อม  ปกติ 1 1 1
56 บ้านปางแปก  ปกติ 1 1 1
57 บ้านห้วยแห้ง  ปกติ 1 1 1
58 บ้านคาหาน  ปกติ 1 1 1
59 บ้านห้วยนา  ปกติ 1 1 1
60 บ้านห้วยปมฝาด  ปกติ 1 1 1
61 บ้านห้วยเฮี๊ยะ  ปกติ 1 1 1
62 บ้านแม่สะงา  ปกติ 1 1 1
63 บ้านหนองเขียว  ปกติ 1 1 1
64 บ้านแม่โกปี่  ปกติ 1 1 1
65 บ้านแม่โข่จู  ปกติ 1 1 1
66 บ้านแม่อูคอ  ปกติ 1 1 1
67 บ้านห้วยโป่งกาน  ปกติ 1 1 1
68 บ้านป่ายาง  ปกติ 1 1 1
69 บ้านหัวน้ำแม่ฮ่องสอน  ปกติ 1 1 1
70 บ้านแกงหอม  ปกติ 1 1 1
71 บ้านนาปลาจาด  ปกติ 1 1 1
72 บ้านแก่นฟ้า  ปกติ 1 1 1
73 ตชด.บำรุงที่ 60  เรียนร่วม 1 1 1
74 บ้านน้ำปลามุง  ปกติ 1 1 1
75 บ้านปางบอนวัฒนาคาร  ปกติ 1 1 1
76 บ้านแม่สะเป่ใต้  ปกติ 1 1 1
77 บ้านห้วยเสือเฒ่า(เจ้ากอแก้วอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
78 บ้านนาปู่ป้อม สาขาทุ่งสาแล  ปกติ 1 1 1
79 บ้านห้วยผึ้ง  ปกติ 1 1 1
80 บ้านน้ำริน  ปกติ 1 1 1
81 บ้านแม่ออ  ปกติ 1 1 1
82 บ้านหัวปอน  ปกติ 1 1 1
83 บ้านแม่ปิง สาขาบ้านหวาย  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
84 บ้านผามอน  ปกติ 1 1 1
85 บ้านหนองขาวกลาง  ปกติ 1 1 1
รวม