ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านโนนม่วง  1 1 1
2 บ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา  1 1 1
3 บ้านนานอก  ปกติ 1 1 1
4 บ้านหัวยาง  1 1 1
5 บ้านเก่า  1 1 1
6 บ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล)  1 1 1
7 บ้านโนนสมอ  1 1 1
8 บ้านหร่ายการ้อง  1 1 1
9 บ้านลานช้างท่าว  ปกติ 1 1 1
10 ห้วยใหญ่ยางงาม  1 1 1
11 บ้านแก้วสุวรรณ  ปกติ 1 1 1
12 บ้านใหม่เขานิยม  ปกติ 1 1 1
13 บ้านลานดอกไม้  ปกติ 1 1 1
14 คลองใหญ่วิทยา  ปกติ 1 1 1
15 บ้านปรือพันไถ  ปกติ 1 1 1
16 บ้านหนองจิก  ปกติ 1 1 1
17 บ้านไร่ดง  ปกติ 1 1 1
18 บ้านหนองกรด  ปกติ 1 1 1
19 นิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม)  ปกติ 1 1 1
20 บ้านสุรเดชสามัคคี  ปกติ 1 1 1
21 บ้านหนองหัวควาย  ปกติ 1 1 1
22 บ้านโพธิ์สวัสดิ์  ปกติ 1 1 1
23 บ้านหนองปากดง  ปกติ 1 1 1
24 วัดโพธาราม  ปกติ 1 1 1
25 บ้านหนองแขม  ปกติ 1 1 1
26 ไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง)  ปกติ 1 1 1
27 บ้านทรายทอง  ปกติ 1 1 1
28 บ้านศรีไกรลาศ  ปกติ 1 1 1
29 หนองบัวราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
30 บ้านไผ่ตาสุ่ม  ปกติ 1 1 1
31 บ้านเขาคีริส  ปกติ 1 1 1
32 บ้านคลองเมือง  ปกติ 1 1 1
33 บ้านคลองห้วยยั้ง  ปกติ 1 1 1
34 บ้านใหม่พัฒนา  ปกติ 1 1 1
35 บ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์)  ปกติ 1 1 1
36 บ้านคุยบ้านโอง  ปกติ 1 1 1
37 บ้านบึงกระดาน  ปกติ 1 1 1
38 บ้านแคทอง  ปกติ 1 1 1
39 บ้านหนองมะเกาะ  ปกติ 1 1 1
40 บ้านมะเดื่อชุมพร  ปกติ 1 1 1
41 บ้านวังเฉลียง  ปกติ 1 1 1
42 บ้านทุ่งรวงทอง  ปกติ 1 1 1
43 บ้านหนองวัวดำ  ปกติ 1 1 1
44 บ้านวังโขน  ปกติ 1 1 1
45 บ้านดงตาจันทร์  ปกติ 1 1 1
46 บ้านลานทอง  ปกติ 1 1 1
47 บ้านท่าเสลี่ยง  ปกติ 1 1 1
48 นิคมสร้างตนเองบางระกำ 5  ปกติ 1 1 1
49 บ้านเด่นพระ  ปกติ 1 1 1
50 จำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา  ปกติ 1 1 1
51 บ้านนาป่าแดง  ปกติ 1 1 1
52 บ้านหนองทราย  ปกติ 1 1 1
53 ยางเลียงราษฎร์พัฒนา  ปกติ 1 1 1
54 บ้านคุยมะม่วง  ปกติ 1 1 1
55 บ้านอาชานุสรณ์  ปกติ 1 1 1
56 บ้านทุ่งน้ำตก  ปกติ 1 1 1
57 บ้านคลองสีนวล  ปกติ 1 1 1
58 บ้านอินทรานุสรณ์  ปกติ 1 1 1
59 บ้านดาดทองเจริญ  ปกติ 1 1 1
60 บ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
61 บ้านโนนโก  ปกติ 1 1 1
62 บ้านไร่  1 1 1
63 บ้านคุยแขวน  ปกติ 1 1 1
64 บ้านทุ่งเศรษฐี  ปกติ 1 1 1
65 บ้านเทียมเจริญ  ปกติ 1 1 1
66 บ้านปลักไม้ดำ  ปกติ 1 1 1
67 บ้านหนองรี  ปกติ 1 1 1
68 บ้านจิกลาด  เรียนร่วม 1 1 1
69 บ้านไทรย้อย  ปกติ 1 1 1
70 บ้านไร่ลำปาง  ปกติ 1 1 1
71 บ้านตลุกงาม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
72 บ้านไทยทวี  ปกติ 1 1 1
73 แนะนำราษฎร์บำรุง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
74 บ้านคลองใหญ่ใต้  ปกติ 1 1 1
75 บ้านช่องลม  ปกติ 1 1 1
76 บ้านป่าถั่ว  ปกติ 1 1 1
77 บ้านวังชมภู  ปกติ 1 1 1
78 บ้านหนองละมั่งทอง  ปกติ 1 1 1
79 บ้านเกาะพิมูล  ปกติ 1 1 1
80 นิยมราษฎร์วิทยา  ปกติ 1 1 1
81 บ้านบึงลูกนก  ปกติ 1 1 1
82 บ้านทุ่งสวน  ปกติ 1 1 1
83 บ้านหนองทอง  ปกติ 1 1 1
84 บ้านวังมะค่า  ปกติ 1 1 1
85 ยอดประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
86 บ้านใหม่สามัคคี  ปกติ 1 1 1
87 บ้านน้ำโท้ง  ปกติ 1 1 1
88 บ้านวังตะแบก  ปกติ 1 1 1
89 บ้านสมอโคน  ปกติ 1 1 1
90 บ้านคุยป่ารัง  ปกติ 1 1 1
91 บ้านห้วยน้ำใส  ปกติ 1 1 1
92 บ้านหนองคล้า  ปกติ 1 1 1
93 บ้านบ่อตาโพธิ์  ปกติ 1 1 1
94 นิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย)  ปกติ 1 1 1
95 บ้านคุยประดู่  ปกติ 1 1 1
96 บ้านหนองหญ้ามุ้ง  ปกติ 1 1 1
97 บ้านเมืองพาน  ปกติ 1 1 1
98 บ้านใหม่สามัคคี  ปกติ 1 1 1
99 บ้านแม่บัว  ปกติ 1 1 1
100 บ้านท่านา  ปกติ 1 1 1
101 บ้านเกาะสะบ้า  ปกติ 1 1 1
102 บ้านคลองห้วยทราย  ปกติ 1 1 1
103 บ้านหนองไม้กอง  ปกติ 1 1 1
104 บ้านพานทอง  ปกติ 1 1 1
105 บ้านนาบ่อคำ  ปกติ 1 1 1
106 วัดอรัญญิกาวาสน์  ปกติ 1 1 1
107 บ้านท่าตะคร้อ  ปกติ 1 1 1
108 หนองแขมประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
109 บ้านหนองตากล้า  ปกติ 1 1 1
110 บ้านจิกคันช้อน  ปกติ 1 1 1
111 บ้านคลองเรือ  ปกติ 1 1 1
112 บ้านหนองเต่าสามัคคี  ปกติ 1 1 1
รวม