ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านขุนวงเหนือ  ปกติ 1 1 1
2 บ้านห้วยเดื่อ  1 1 1
3 บ้านแม่สวรรค์น้อย  1 1 1
4 บ้านแม่สวรรค์หลวง  1 1 1
5 บ้านเสาหิน  ปกติ 1 1 1
6 บ้านแม่กวางใต้  1 1 1
7 บ้านห้วยหมากหนุน  1 1 1
8 บ้านแม่สะกั๊วะ  1 1 1
9 บ้านแม่กวางเหนือ  1 1 1
10 บ้านแม่สะกึ๊ด  1 1 1
11 บ้านแม่ปอถ่า  1 1 1
12 บ้านแม่สะปึ๋ง  1 1 1
13 บ้านห้วยห้า  1 1 1
14 บ้านอุมดาใต้  ปกติ 1 1 1
15 บ้านแม่เกาะวิทยา  ปกติ 1 1 1
16 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านขุนแม่คะตวน  1 1 1
17 บ้านห้วยกองก้าด  1 1 1
18 บ้านดอยงาม  ปกติ 1 1 1
19 บ้านช่างหม้อ  ปกติ 1 1 1
20 บ้านแม่สะเรียง  1 1 1
21 บ้านแม่ต้อบเหนือ  เรียนร่วม 1 1 1
22 บ้านกองแปใต้  1 1 1
23 บ้านแม่สะแมง  ปกติ 1 1 1
24 บ้านห้วยไก่ป่าวิทยา  ปกติ 1 1 1
25 บ้านแม่อมลาน  ปกติ 1 1 1
26 บ้านแม่ต้อบใต้  ปกติ 1 1 1
27 บ้านแม่หาร  ปกติ 1 1 1
28 บ้านขุนแม่ต้อบ  ปกติ 1 1 1
29 บ้านแม่เกาะ  ปกติ 1 1 1
30 บ้านแม่ลามา  ปกติ 1 1 1
31 บ้านห้วยไก่ป่า  ปกติ 1 1 1
32 ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ  ปกติ 1 1 1
33 บ้านแม่นาจางเหนือ  ปกติ 1 1 1
34 บ้านป่าโปง  ปกติ 1 1 1
35 บ้านป่าโปง สาขาบ้านกองแปเหนือ  ปกติ 1 1 1
36 บ้านหัวลา  ปกติ 1 1 1
37 บ.แม่จ๊างส.บ้านดงหลวง0ดงน้อย  ปกติ 1 1 1
38 อนุบาลแม่สะเรียงฯส.บ้านท่าข้าม  ปกติ 1 1 1
39 บ้านฟักทอง  ปกติ 1 1 1
40 บ้านห้วยฮากไม้เหนือ  ปกติ 1 1 1
41 บ้านแม่กะไน  ปกติ 1 1 1
42 บ้านเครอะบอ  ปกติ 1 1 1
43 บ้านกอกหลวง  ปกติ 1 1 1
44 รัตนประทีปวิทยา  ปกติ 1 1 1
45 บ้านหนองม่วน  ปกติ 1 1 1
46 บ้านดอยเลี่ยม  ปกติ 1 1 1
47 บ้านห้วยห้อม  ปกติ 1 1 1
48 บ้านห้วยหมูพิทยา  ปกติ 1 1 1
49 บ้านพะมอลอ  ปกติ 1 1 1
50 บ้านสบหาร  ปกติ 1 1 1
51 บ้านห้วยแห้ง  ปกติ 1 1 1
52 บ้านแม่อุมลองหลวง  เรียนร่วม 1 1 1
53 บ้านแม่อุมลอง  ปกติ 1 1 1
54 บ้านห้วยกองมูล  ปกติ 1 1 1
55 บ้านแม่ก๋อน  ปกติ 1 1 1
56 บ้านแม่นาจาง  ปกติ 1 1 1
57 บ้านป่าหมาก  ปกติ 1 1 1
58 บ้านแม่ลาผาไหว  ปกติ 1 1 1
59 บ้านห้วยกู่ป๊ะ  ปกติ 1 1 1
60 บ้านคะปวง  ปกติ 1 1 1
61 บ้านแม่จอ  ปกติ 1 1 1
62 บ้านแม่ฮุ  ปกติ 1 1 1
63 บ้านกลอเซโล  ปกติ 1 1 1
64 บ้านขุนแม่ลา  ปกติ 1 1 1
65 บ้านแม่แคะ  ปกติ 1 1 1
66 บ้านแม่ตอละ  ปกติ 1 1 1
67 บ้านแม่กองคา  ปกติ 1 1 1
68 ลุ่มน้ำวิทยา  ปกติ 1 1 1
69 บ้านแม่ออก  ปกติ 1 1 1
70 บ้านกอมูเดอ  ปกติ 1 1 1
71 บ้านแม่คะตวน  ปกติ 1 1 1
72 บ้านพระบาทห้วยผึ้ง  ปกติ 1 1 1
73 บ้านแม่ทะลุ  เรียนร่วม 1 1 1
74 บ้านทิยาเพอ สาขาบ้านห้วยไชยยงค์  ปกติ 1 1 1
75 บ้านแม่กองแป  ปกติ 1 1 1
76 เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 10  ปกติ 1 1 1
77 บ้านห้วยน้ำใส  ปกติ 1 1 1
78 บ้านทีฮือลือ  ปกติ 1 1 1
79 บ้านแม่ละ  เรียนร่วม 1 1 1
80 บ้านแม่แพ  ปกติ 1 1 1
81 บ้านแม่แพน้อย  ปกติ 1 1 1
82 บ้านหัวแม่โถ  ปกติ 1 1 1
83 บ้านอุมโละเหนือ  ปกติ 1 1 1
84 บ้านแม่และ  ปกติ 1 1 1
85 บ้านห้วยปลากั้ง  ปกติ 1 1 1
86 บ้านสันติสุข  ปกติ 1 1 1
87 บ้านสาม  ปกติ 1 1 1
88 บ้านสุดห้วยนา  ปกติ 1 1 1
89 บ้านทิยาเพอ  ปกติ 1 1 1
90 บ้านแม่อุมพาย  ปกติ 1 1 1
91 บ้านแม่ปุ๋น  ปกติ 1 1 1
92 บ้านป่าแก่  ปกติ 1 1 1
93 บ้านศรีมูลเมือง  ปกติ 1 1 1
94 บ้านทุ่งแพม  ปกติ 1 1 1
95 บ้านดงใหม่  ปกติ 1 1 1
96 บ้านแม่ลาย  ปกติ 1 1 1
97 บ้านแม่ปาง  ปกติ 1 1 1
98 บ้านเวฬุวัน  ปกติ 1 1 1
99 บ้านปู่แก้ว  ปกติ 1 1 1
100 บ้านผาแดงหลวง  ปกติ 1 1 1
101 บ้านทะโลงเหนือ  ปกติ 1 1 1
102 บ้านห้วยกองเป๊าะ  ปกติ 1 1 1
103 บ้านแม่สุ  ปกติ 1 1 1
104 บ้านผาเยอ  ปกติ 1 1 1
105 บ้านห้วยกองมูล สาขาบ้านห้วยทิชะ  ปกติ 1 1 1
106 บ้านห้วยมะกอก  ปกติ 1 1 1
107 ศิษย์เก่าพยาบาลศิริราชบ้านดง  ปกติ 1 1 1
108 บ้านกะริคี  ปกติ 1 1 1
109 บ้านแม่งะ  ปกติ 1 1 1
110 บ้านท่าผาปุ้ม  ปกติ 1 1 1
111 บ้านป่าหมากวิทยา  ปกติ 1 1 1
112 บ้านท่าสองแคว  ปกติ 1 1 1
113 บ้านแม่โถใต้  เรียนร่วม 1 1 1
114 บ้านแม่แพหลวง  ปกติ 1 1 1
115 บ้านแม่สะปึ๋งใต้  ปกติ 1 1 1
116 บ้านดูลาเปอ  ปกติ 1 1 1
117 บ้านห้วยไม้ซาง  ปกติ 1 1 1
118 บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ  ปกติ 1 1 1
119 บ้านแม่เงา  ปกติ 1 1 1
120 บ้านแม่เตี๋ย  ปกติ 1 1 1
121 บ้านแม่อุมป๊อก  ปกติ 1 1 1
122 บ้านห้วยกระต่าย  ปกติ 1 1 1
123 บ้านห้วยปางผาง  ปกติ 1 1 1
124 บ้านห้วยหลวง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
125 บ้านแม่สะลาบ  ปกติ 1 1 1
126 บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม  ปกติ 1 1 1
127 บ้านขุนวง  ปกติ 1 1 1
128 บ้านดงกู่  ปกติ 1 1 1
129 บ้านห้วยม่วง ส.บ้านแม่เลาะ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
130 บ้านห้วยหมากหนุน สาขาบ้านขุนแม่เตี๋ย  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
131 บ้านห้วยงู  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
รวม