ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยโสธร เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านคุยตับเต่า  1 1 1
2 บ้านกุดกง  1 1 1
3 บ้านบาก  1 1 1
4 บ้านใหม่ชุมพร  1 1 1
5 บ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว  1 1 1
6 บ้านนาดีดอนจาน  1 1 1
7 บ้านผือฮีนาลานาจาน  1 1 1
8 บ้านชาดศาลา  1 1 1
9 บ้านหนองขอนโพนสิม  1 1 1
10 บ้านโต่งโต้น  ปกติ 1 1 1
11 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด  ปกติ 1 1 1
12 บ้านหนองหงอก  เรียนร่วม 1 1 1
13 บ้านโนนม่วง  1 1 1
14 บ้านทรายงาม  ปกติ 1 1 1
15 ประชาสงเคราะห์  ปกติ 1 1 1
16 บ้านนาถ่ม  1 1 1
17 บ้านบกน้อย  ปกติ 1 1 1
18 บ้านผักบุ้ง  ปกติ 1 1 1
19 บ้านคำแหลม  1 1 1
20 บ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก  ปกติ 1 1 1
21 บ้านหัวขัว  ปกติ 1 1 1
22 บ้านนาห่อม  ปกติ 1 1 1
23 บ้านนาคำปักแฮด  ปกติ 1 1 1
24 บ้านน้ำเกลี้ยง  1 1 1
25 บ้านโพนทัน  1 1 1
26 บ้านสว่าง  1 1 1
27 วุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
28 บ้านแหล่งแป้น  ปกติ 1 1 1
29 บ้านเหล่าฝ้าย  1 1 1
30 บ้านดอนขะยอม  ปกติ 1 1 1
31 บ้านกุดตากล้า  ปกติ 1 1 1
32 บ้านราชมุนี  1 1 1
33 บ้านแดง  1 1 1
34 ชุมชนบ้านดอนผึ้ง  1 1 1
35 บ้านปอแดง  1 1 1
36 บ้านดงยาง  1 1 1
37 บ้านยางเครือ  ปกติ 1 1 1
38 บ้านยางน้อย  1 1 1
39 บ้านหัวดง  ปกติ 1 1 1
40 บ้านบัวขาว  1 1 1
41 บ้านเหล่าใหญ่  ปกติ 1 1 1
42 บ้านหนองตุ  ปกติ 1 1 1
43 บ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี)  1 1 1
44 บ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ  โอนไปสังกัดอื่น 1 1 1
45 บ้านโนนค้อ  1 1 1
46 บ้านกุดระหวี่  1 1 1
47 บ้านจานทุ่ง  1 1 1
48 บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี  ปกติ 1 1 1
49 บ้านห้องข่าหนองเสือตาย  ปกติ 1 1 1
50 บ้านสมสะอาดหนองแวง  ปกติ 1 1 1
51 บ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก  ปกติ 1 1 1
52 บ้านหนองทองหลางโนนกุง  ปกติ 1 1 1
53 สหประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
54 บ้านแจนแลน  ปกติ 1 1 1
55 บ้านผิผ่วน  ปกติ 1 1 1
56 บ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ  ปกติ 1 1 1
57 บ้านท่าเยี่ยม  ปกติ 1 1 1
58 บ้านน้ำโผ่  ปกติ 1 1 1
59 บ้านปลาอีด  ปกติ 1 1 1
60 บ้านเดิด  ปกติ 1 1 1
61 บ้านเชือก  ปกติ 1 1 1
62 บ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
63 บ้านโนนหนองแฝก  ปกติ 1 1 1
64 บ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี)  ปกติ 1 1 1
65 บ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร)  เรียนร่วม 1 1 1
66 บ้านโพนแบง  ปกติ 1 1 1
67 บ้านนาคำ  ปกติ 1 1 1
68 บ้านแจ้งน้อย  เรียนร่วม 1 1 1
69 บ้านดอนยางกล้วยสำโรง  เรียนร่วม 1 1 1
70 บ้านดวนบากน้อย  ปกติ 1 1 1
71 บ้านขาม  ปกติ 1 1 1
72 กุดพันเขียว  ปกติ 1 1 1
73 บ้านแดงประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
74 บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี  ปกติ 1 1 1
75 บ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา)  ปกติ 1 1 1
76 บ้านหัวดอน  ปกติ 1 1 1
77 บ้านเหล่าไฮ  ปกติ 1 1 1
78 บ้านสำโรง  ปกติ 1 1 1
79 บ้านสว่างเชียงหวาง  ปกติ 1 1 1
80 บ้านหนองเทา  ปกติ 1 1 1
81 บ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา)  ปกติ 1 1 1
82 บ้านหนองเรือ  ปกติ 1 1 1
83 บ้านดอนกลองหนองไฮ  ปกติ 1 1 1
84 บ้านท่าช้าง  ปกติ 1 1 1
85 บ้านเปือย  ปกติ 1 1 1
86 บ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
87 บ้านกลางนา  ปกติ 1 1 1
88 บ้านหมากมาย  ปกติ 1 1 1
89 บ้านบากเรือ  ปกติ 1 1 1
90 บ้านหนองแฝก  เรียนร่วม 1 1 1
91 บ้านดงบัง  เรียนร่วม 1 1 1
92 หนองแสง  ปกติ 1 1 1
93 บ้านดงขวาง  ปกติ 1 1 1
94 บ้านกุดเป่ง  ปกติ 1 1 1
95 บ้านเชือกน้อย  ปกติ 1 1 1
96 วัดบ้านเปาะ  ปกติ 1 1 1
97 บ้านนาโพธิ์  ปกติ 1 1 1
98 บ้านยางกลาง  ปกติ 1 1 1
99 บ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา  ปกติ 1 1 1
100 บ้านแหล่งหนู  ปกติ 1 1 1
101 บ้านหนองเสียวชัยมงคล  ปกติ 1 1 1
102 บ้านหนองบกโนนสวาท  เรียนร่วม 1 1 1
103 บ้านสามเพียแสนจำปา  ปกติ 1 1 1
104 บ้านบุ่งหวาย  1 1 1
105 บ้านสำราญ  ปกติ 1 1 1
106 บ้านคำเม็ก  ปกติ 1 1 1
107 บ้านหนองเป้า  ปกติ 1 1 1
108 บ้านหนองบั่ว  ปกติ 1 1 1
109 บ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว)  ปกติ 1 1 1
110 บ้านพลับหนองคำ  ปกติ 1 1 1
111 บ้านซำ  ปกติ 1 1 1
112 บ้านดงมะหรี่  ปกติ 1 1 1
113 บ้านตับเต่า  ปกติ 1 1 1
114 บ้านน้ำคำใหญ่  เรียนร่วม 1 1 1
115 บ้านหนองหิน  ปกติ 1 1 1
116 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
117 บ้านบ่อบึง  ปกติ 1 1 1
118 บ้านคำน้ำเกี้ยง  ปกติ 1 1 1
119 ไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง)  ปกติ 1 1 1
120 บ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์  ปกติ 1 1 1
121 บ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์  ปกติ 1 1 1
122 บ้านเลียบ  ปกติ 1 1 1
123 บ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม)  ปกติ 1 1 1
124 บ้านเหล่ามะเขียว  ปกติ 1 1 1
125 บ้านหนองไร่  ปกติ 1 1 1
126 บ้านดอนมะยาง กม.3  ปกติ 1 1 1
127 บ้านโนนทรายงาม  เรียนร่วม 1 1 1
128 คูสองชั้น  ปกติ 1 1 1
129 บ้านนาดีนาอุดม  ปกติ 1 1 1
130 บ้านเหล่าหุ่ง  ปกติ 1 1 1
รวม