ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยโสธร เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านกุดกว้าง  1 1 1
2 บ้านโสกผักหวาน  1 1 1
3 บ้านโคกพระเจ้าโนนรัง  ปกติ 1 1 1
4 บ้านโคกกลาง  1 1 1
5 บ้านโคกใหญ่  1 1 1
6 บ้านหนองโสน  1 1 1
7 บ้านพรหมนิยม  1 1 1
8 บ้านสามแยกภูกอย  1 1 1
9 บ้านเหล่าตำแย  1 1 1
10 บ้านนาเรียง  1 1 1
11 บ้านแสนสำราญ  1 1 1
12 บ้านเซโนนม่วง  1 1 1
13 บ้านดงสวาง  1 1 1
14 บ้านน้ำคำ  1 1 1
15 บ้านนิคม  1 1 1
16 บ้านป่าตาว  1 1 1
17 บ้านป่าขี้ยาง  1 1 1
18 บ้านคึมยาว  1 1 1
19 บ้านเชียงเครือคำสร้างบ่อ  1 1 1
20 บ้านหนองแวง  1 1 1
21 บ้านโสกน้ำขาว  1 1 1
22 บ้านหนองแก  1 1 1
23 บ้านดงสวรรค์  1 1 1
24 บ้านดอนมะซ่อม  1 1 1
25 บ้านนาทม  ปกติ 1 1 1
26 บ้านบะคอม  1 1 1
27 บ้านหนองลาดควาย  1 1 1
28 บ้านเสาเล้า  1 1 1
29 บ้านหนองหว้า  1 1 1
30 บ้านหนองเหี่ย  ปกติ 1 1 1
31 บ้านสามัคคี  1 1 1
32 บ้านกุดสำโรง  1 1 1
33 บ้านหนองสำโรง  ปกติ 1 1 1
34 บ้านสุขเกษม(สาขาบ้านคำม่วงไข่)  1 1 1
35 บ้านกลางสระเกษ  1 1 1
36 บ้านโชคชัยพรตาดไฮ  1 1 1
37 บ้านคำเลา  1 1 1
38 บ้านคึมชาดตาดบกศรีสมพร  1 1 1
39 บ้านโคกสะอาดใหม่สามัคคี  1 1 1
40 บ้านคำเกิ่ง  1 1 1
41 บ้านท่าศิลา  1 1 1
42 บ้านหนองบาก  1 1 1
43 บ้านโคกกอกหินเหล็กไฟ  1 1 1
44 บ้านกุดไกรสร  1 1 1
45 บ้านห้วยยาง  1 1 1
46 บ้านท่าลาดโนนตูม  1 1 1
47 บ้านกุดหิน  1 1 1
48 บ้านไทยเจริญ  1 1 1
49 บ้านดอนม่วงป่าโมง  1 1 1
50 ชุมชนบ้านโคกยาว  ปกติ 1 1 1
51 บ้านม่วง  ปกติ 1 1 1
52 บ้านหวายกุดสว่าง  1 1 1
53 บ้านดู่ลาด  1 1 1
54 บ้านแก้งนาคำ  1 1 1
55 บ้านนาโป่ง  1 1 1
56 นาจานเจริญวิทย์  1 1 1
57 บ้านนาโส่  ปกติ 1 1 1
58 บ้านโสกท่าลาดพัฒนา  ปกติ 1 1 1
59 บ้านโนนหาด  ปกติ 1 1 1
60 บ้านดงสำราญ  ปกติ 1 1 1
61 บ้านคำเตย  ปกติ 1 1 1
62 บ้านหนองตาไก้  ปกติ 1 1 1
63 บ้านม่วงไข่  ปกติ 1 1 1
64 บ้านดงมะไฟ  ปกติ 1 1 1
65 บ้านป่าตอง  ปกติ 1 1 1
66 บ้านโพธิญาณ  ปกติ 1 1 1
67 บ้านโคกก่อง  ปกติ 1 1 1
68 บ้านเซซ่งพัฒนา  ปกติ 1 1 1
69 บ้านหนองแข้  ปกติ 1 1 1
70 บ้านนาดี(คุรุประชารัฐ)  ปกติ 1 1 1
71 บ้านคำบอน  ปกติ 1 1 1
72 บ้านพืชคาม  ปกติ 1 1 1
73 บ้านโคกสุวรรณ  ปกติ 1 1 1
74 บ้านโป่ง(คำประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
75 บ้านโนนใหญ่  ปกติ 1 1 1
76 บ้านแยประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
77 บ้านหนองบึง  ปกติ 1 1 1
78 บ้านหนองซ่งแย้  ปกติ 1 1 1
79 บ้านหัวนา  ปกติ 1 1 1
80 บ้านหนองลุมพุก  ปกติ 1 1 1
81 บ้านหนองสนม  ปกติ 1 1 1
82 บ้านโสกน้ำใส  ปกติ 1 1 1
83 บ้านห้องคลองร่องคำ  ปกติ 1 1 1
84 บ้านโนนแดง  ปกติ 1 1 1
85 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์  ปกติ 1 1 1
86 บ้านหนองเรือ  ปกติ 1 1 1
87 บ้านโป่งหนองสิม  ปกติ 1 1 1
88 บ้านกุดโจด  ปกติ 1 1 1
89 บ้านนาซึม  ปกติ 1 1 1
90 บ้านกุดขุ่นสวาสดิ์  ปกติ 1 1 1
91 บ้านกุดมะฮงดงสวาง  ปกติ 1 1 1
92 บ้านมันปลา  ปกติ 1 1 1
93 บ้านดงยาง(คุรุราษฏร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
94 บ้านนางาม  ปกติ 1 1 1
95 บ้านโนนแดงประชานุเคราะห์  ปกติ 1 1 1
96 บ้านคำแขนศอก  ปกติ 1 1 1
97 บ้านกุดแดง  1 1 1
98 บ้านนาเซแสงวิไล  ปกติ 1 1 1
99 บ้านสีสุก  ปกติ 1 1 1
100 บ้านโคกเจริญ  ปกติ 1 1 1
101 บ้านไทยเจริญ(สาขาบ้านเทพเจริญ)  เรียนร่วม 1 1 1
102 บ้านโคกศรี  ปกติ 1 1 1
103 บ้านป่าชาด  ปกติ 1 1 1
104 บ้านโสกสาน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
105 บ้านหนองบัวบาน  ปกติ 1 1 1
106 บ้านห้วยยาง(คุรุประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
107 บ้านเที่ยงนาเรียง  ปกติ 1 1 1
108 บ้านบุ่งค้า  ปกติ 1 1 1
109 บ้านศรีสว่าง  ปกติ 1 1 1
110 บ้านโคกก่องดอนนกชุม(อ่างประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
111 บ้านหนองสองห้องทรัพย์เจริญ  ปกติ 1 1 1
112 บ้านคำกลาง  ปกติ 1 1 1
113 บ้านเหล่าเมย  ปกติ 1 1 1
114 บ้านดอนหวาย  เรียนร่วม 1 1 1
รวม