ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยะลา เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านบาโด  ปกติ 1 1 1
2 บ้านทุ่งคา  ปกติ 1 1 1
3 บ้านบุรินทร์ (บุญชอบ สาครินทร์)  ปกติ 1 1 1
4 บ้านป่าพ้อ  ปกติ 1 1 1
5 บ้านคลองทราย  ปกติ 1 1 1
6 บ้านปอเยาะ  ปกติ 1 1 1
7 บ้านถ้ำศิลป์  ปกติ 1 1 1
8 บ้านบาตัน (ฟรอยด์รอสอนุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
9 บ้านยะต๊ะ  ปกติ 1 1 1
10 วังธราธิปวิทยา  ปกติ 1 1 1
11 บ้านนาเตย  ปกติ 1 1 1
12 บ้านบือเล็ง  ปกติ 1 1 1
13 ศรีพัฒนาราม  ปกติ 1 1 1
14 วัดชมพูสถิต  ปกติ 1 1 1
15 บ้านปาดาฮัน  ปกติ 1 1 1
16 บ้านตะโละสดาร์  ปกติ 1 1 1
17 คีรีบูรวัฒนา  ปกติ 1 1 1
18 บ้านยุโป (รุ่งวิทยา)  ปกติ 1 1 1
19 บ้านสาคอ  ปกติ 1 1 1
20 บ้านกาดือแป  ปกติ 1 1 1
21 บ้านเจาะบือแม  ปกติ 1 1 1
22 ธารแร่  ปกติ 1 1 1
23 วัดลำใหม่  ปกติ 1 1 1
24 วัดรังสิตาวาส  ปกติ 1 1 1
25 บ้านบูเกะบือราแง  ปกติ 1 1 1
26 บ้านเหนือ (วัดลำพะยา 2)  ปกติ 1 1 1
27 บ้านต้นหยี  ปกติ 1 1 1
28 บ้านพรุ  ปกติ 1 1 1
29 บ้านละแอ  ปกติ 1 1 1
30 บ้านโต๊ะพราน  ปกติ 1 1 1
31 บ้านวังพญา  ปกติ 1 1 1
32 วัดหน้าถ้ำ (พุทธไสยานุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
33 บ้านบาโงย  ปกติ 1 1 1
34 บ้านปูลัย  ปกติ 1 1 1
35 บ้านแหลมทราย  ปกติ 1 1 1
36 ไทยรัฐวิทยา 24 (บาโงยบาแด)  ปกติ 1 1 1
37 บ้านจาหนัน  ปกติ 1 1 1
รวม