ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยะลา เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 3  1 1 1
2 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 13  1 1 1
3 บ้านตันหยง สาขาบ้านเตียง  1 1 1
4 บ้านคีรีลาดพัฒนา  1 1 1
5 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 1  ปกติ 1 1 1
6 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 9  1 1 1
7 บ้านคชศิลา  ปกติ 1 1 1
8 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 10  ปกติ 1 1 1
9 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 11  ปกติ 1 1 1
10 บ้านตาชี  ปกติ 1 1 1
11 บ้านวังหิน  ปกติ 1 1 1
12 นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ 6  ปกติ 1 1 1
13 บ้านเตรียมปัญญา  ปกติ 1 1 1
14 บ้านตะบิงติงงีสามัคคี  ปกติ 1 1 1
15 บ้านฉลองชัย  ปกติ 1 1 1
รวม