ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ยะลา เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านบาแตตูแง  ปกติ 1 1 1
2 บ้านจาเราะปะไต  ปกติ 1 1 1
3 บ้านจาเราะซูซู  ปกติ 1 1 1
4 บ้านธารน้ำทิพย์  ปกติ 1 1 1
5 บ้านวังศิลา  ปกติ 1 1 1
6 บ้านไทยพัฒนา  ปกติ 1 1 1
7 บ้านตาเนาะแมเราะ  ปกติ 1 1 1
8 บ้านศรีนคร  ปกติ 1 1 1
9 บ้านปะเด็ง  ปกติ 1 1 1
10 นิคมสร้างตนเองธารโต 6  ปกติ 1 1 1
11 บ้านธารน้ำใส  ปกติ 1 1 1
12 บ้านศรีท่าน้ำ  ปกติ 1 1 1
13 มาลาศีตะจิตต์  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
รวม