ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี)  1 1 1
2 บ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี)  1 1 1
3 บ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง)  1 1 1
4 บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี  ปกติ 1 1 1
5 วัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี)  ปกติ 1 1 1
6 บ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์)  ปกติ 1 1 1
7 บ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
8 ไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก)  เรียนร่วม 1 1 1
9 บ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี)  เรียนร่วม 1 1 1
10 บ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์)  1 1 1
11 บ้านหนองตาไก้หนองตุ  ปกติ 1 1 1
12 บ้านหนองแวง  ปกติ 1 1 1
13 บ้านแวงวิทยา  ปกติ 1 1 1
14 บ้านหนองยูง  1 1 1
15 บ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ)  ปกติ 1 1 1
16 บ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา)  ปกติ 1 1 1
17 บ้านสามแยกโพธิ์ชัย  เรียนร่วม 1 1 1
18 บ้านหนองคูบอน  1 1 1
19 บ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง)  1 1 1
20 บ้านกอกวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
21 พรหมยานุสรณ์  ปกติ 1 1 1
22 บ้านป่าแดงสาขาบ้านหนองตอน้อย  1 1 1
23 บ้านขุมดินสว่างประชานุกูล  ปกติ 1 1 1
24 บ้านยางเครือ  ปกติ 1 1 1
25 บ้านข่า  1 1 1
26 บ้านหนองต่าย  ปกติ 1 1 1
27 บ้านหนองดู่  ปกติ 1 1 1
28 บ้านหัวโนน  1 1 1
29 บ้านดู่  1 1 1
30 บ้านคางฮุง  ปกติ 1 1 1
31 บ้านไผ่  ปกติ 1 1 1
32 บ้านขาม  1 1 1
33 บ้านสังข์  ปกติ 1 1 1
34 บ้านดงบ้านนาประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
35 บ้านไก่ป่า  ปกติ 1 1 1
36 บ้านดอนชัย  ปกติ 1 1 1
37 บ้านนาคำ  ปกติ 1 1 1
38 บ้านอุ่มเม้า  ปกติ 1 1 1
39 บ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
40 บ้านโพนทอง  ปกติ 1 1 1
41 หนองแสงโนนสมบูรณ์  1 1 1
42 บ้านศรีสมเด็จ  ปกติ 1 1 1
43 บ้านโคกข่าหนองโก  1 1 1
44 บ้านเหล่ากุด  ปกติ 1 1 1
45 บ้านหนองแวงยาว  ปกติ 1 1 1
46 หนองคูโคกขุมดิน  ปกติ 1 1 1
47 บ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี)  ปกติ 1 1 1
48 บ้านเลิงคา  ปกติ 1 1 1
49 บ้านขมิ้นจานทุ่ง  เรียนร่วม 1 1 1
50 บ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
51 โนนเชียงบังหาดหนองแค  ปกติ 1 1 1
52 บ้านดงเครือวัลย์  ปกติ 1 1 1
53 บ้านคางฮุงบากไร่นุ่นโนนศึกษา  ปกติ 1 1 1
54 บ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ)  1 1 1
55 บ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร  1 1 1
56 บ้านดอนแดง  1 1 1
57 วังยาวเจริญวิทย์  1 1 1
58 บ้านหนองแก่ง  1 1 1
59 บ้านหนาด  1 1 1
60 บ้านยางใต้  1 1 1
61 บ้านอีโก่ม  1 1 1
62 ประชาราษฏร์รังสรรค์  1 1 1
63 บ้านซองแมว  ปกติ 1 1 1
64 บ้านห้วยสนุกสะพานทอง  1 1 1
65 บ้านแคนสามัคคี  1 1 1
66 รัฐทวิคาม  ปกติ 1 1 1
67 บ้านจันทร์สว่าง  ปกติ 1 1 1
68 บ้านเกษมสุข  ปกติ 1 1 1
69 บ้านดู่น้อย  1 1 1
70 บ้านหนองช้าง  ปกติ 1 1 1
71 บ้านพลับพลา  ปกติ 1 1 1
72 ชุมชนบ้านประตูชัย  ปกติ 1 1 1
73 บ้านเปลือยสีแก้ว  ปกติ 1 1 1
74 บ้านหนองชาด  ปกติ 1 1 1
75 บ้านดงสวองหนองสูบ  ปกติ 1 1 1
76 บ้านป่าดวน  ปกติ 1 1 1
77 บ้านขว้างท่าสะแบง  1 1 1
78 บ้านหวายหลึม  1 1 1
79 บ้านเหล่ากล้วย  1 1 1
80 ไตรคามวิทยา  1 1 1
81 บ้านหนองสาหร่าย  ปกติ 1 1 1
82 บ้านตาอุด  ปกติ 1 1 1
83 บ้านหนองเต่า  ปกติ 1 1 1
84 บ้านขว้างใหญ่  1 1 1
85 ท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา  1 1 1
86 บ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา  1 1 1
87 บ้านฝั่งแดง  ปกติ 1 1 1
88 ดงยางสะแบง  ปกติ 1 1 1
89 บ้านหัวนาคำ  ปกติ 1 1 1
90 บ้านสวนมอญ  ปกติ 1 1 1
91 บ้านตรีคาม  ปกติ 1 1 1
92 บ้านหนองบั่ว  1 1 1
93 บ้านหนองพานแยบัวห้าว  ปกติ 1 1 1
94 บ้านโนนราษี  ปกติ 1 1 1
95 บ้านนางาม  ปกติ 1 1 1
96 บ้านดอนแก้ว  ปกติ 1 1 1
97 บ้านบุ่งค้าแก่งข่า  เรียนร่วม 1 1 1
98 บ้านวังปากบุ่ง  ปกติ 1 1 1
99 บ้านป่ายาง  ปกติ 1 1 1
100 บ้านหนองโสน  ปกติ 1 1 1
101 รัตนประชานุสรณ์  ปกติ 1 1 1
102 บ้านหนองผักแว่น  ปกติ 1 1 1
103 บ้านคุยค้อ(บัญฑิตประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
104 สหสามัคคีวิทยา  ปกติ 1 1 1
105 บ้านคุยขนวนไผ่ล้อม  ปกติ 1 1 1
106 บ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา)  ปกติ 1 1 1
107 บ้านงิ้ว(คุรุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
108 บ้านแคน  ปกติ 1 1 1
109 เมืองจังหาร  ปกติ 1 1 1
110 บ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล)  ปกติ 1 1 1
111 เขวาชีรัฐประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
112 บ้านโคกมอน  ปกติ 1 1 1
113 บ้านอุ่มจาน  ปกติ 1 1 1
114 บ้านหนองผือโพนศรี  ปกติ 1 1 1
115 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)  ปกติ 1 1 1
116 บ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล  ปกติ 1 1 1
117 บ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
118 บ้านค้อกุดจอก  ปกติ 1 1 1
119 บ้านธาตุประทับ  ปกติ 1 1 1
120 บ้านหนองหิน  ปกติ 1 1 1
121 บ้านหนองจิกโคกสูง  ปกติ 1 1 1
122 ชุมชนบ้านยางกู่  ปกติ 1 1 1
123 บ้านดอนสำราญ  ปกติ 1 1 1
124 ราชสารสุธีอนุสรณ์  ปกติ 1 1 1
125 บ้านขี้เหล็ก  ปกติ 1 1 1
126 บ้านงูเหลือม  ปกติ 1 1 1
127 บ้านโนนเมือง(เทอดเกียรติวีระชน)  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
128 บ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
129 บ้านโนนแท่น  เรียนร่วม 1 1 1
130 บ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
131 โพธิ์สัยสว่างวิทย์  ปกติ 1 1 1
132 บ้านสวนจิก  ปกติ 1 1 1
133 บ้านป่าสุ่ม  ปกติ 1 1 1
134 บ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
135 บ้านหนองบัวดอนไผ่  ปกติ 1 1 1
136 บ้านชาดมะเหลื่อม  ปกติ 1 1 1
137 บ้านอีง่อง  ปกติ 1 1 1
138 บ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์  ปกติ 1 1 1
139 แซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด)  ปกติ 1 1 1
140 บ้านหวายน้อย  เรียนร่วม 1 1 1
141 บ้านพยอม  เรียนร่วม 1 1 1
142 บ้านดอนแคน  ปกติ 1 1 1
143 บึงงามพัฒนา  ปกติ 1 1 1
144 บ้านมีชัย  ปกติ 1 1 1
145 บ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์)  ปกติ 1 1 1
146 บ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
147 บ้านป่านหนองอ้อ  ปกติ 1 1 1
148 บ้านแมตวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
149 บ้านหนองเบิด  ปกติ 1 1 1
150 บ้านหนองใหญ่  ปกติ 1 1 1
151 บ้านป่าแหนหนองไร่  ปกติ 1 1 1
152 บ้านดอนพยอมน้อย  ปกติ 1 1 1
153 บ้านหนองเข็ง  ปกติ 1 1 1
154 บ้านโนนข่า  ปกติ 1 1 1
155 บ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
156 บ้านเทอดไทย  ปกติ 1 1 1
157 ทรายทองวิทยา  ปกติ 1 1 1
158 บ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
159 บ้านหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ  ปกติ 1 1 1
160 บ้านหนองแกหนองโล  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
161 บ้านโนนสำราญ  ปกติ 1 1 1
162 ป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา  ปกติ 1 1 1
163 บ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคีสาขาบ้านเขวา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
164 ไตรมิตรวิทยา  ปกติ 1 1 1
165 บ้านบากหนองแดง  ปกติ 1 1 1
รวม