ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านหนองไผ่ลุ่ม  ปกติ 1 1 1
2 บ้านเขวาใหญ่  ปกติ 1 1 1
3 บ้านหนองกุง  ปกติ 1 1 1
4 บ้านหนองเปลือยตาแสง  ปกติ 1 1 1
5 บ้านหัวดอนชาด  ปกติ 1 1 1
6 บ้านตลาดไชย  ปกติ 1 1 1
7 บ้านฝาง  1 1 1
8 บ้านหัวหนองตาด  1 1 1
9 บ้านพิลา  ปกติ 1 1 1
10 บ้านนาแค  ปกติ 1 1 1
11 บ้านโพนทอง  ปกติ 1 1 1
12 บ้านขามป้อม  ปกติ 1 1 1
13 บ้านส้มโฮง  ปกติ 1 1 1
14 ฮ่องแฮ่พยอมหนองม่วง  ปกติ 1 1 1
15 บ้านหนองขาม  ปกติ 1 1 1
16 บ้านโพธิ์น้อย  ปกติ 1 1 1
17 บ้านโพนสูง  ปกติ 1 1 1
18 บ้านเขวาทุ่ง  ปกติ 1 1 1
19 บ้านบัวขาว  ปกติ 1 1 1
20 บ้านคูฟ้า  ปกติ 1 1 1
21 บ้านพนัสดงสว่างวิทย์  ปกติ 1 1 1
22 บ้านเหว่อดงสวนผึ้ง(สุขนาคธรรม)  ปกติ 1 1 1
23 บ้านหนองแวง  ปกติ 1 1 1
24 บ้านขัดเค้า  เรียนร่วม 1 1 1
25 บ้านเหล่าหัวภู  ปกติ 1 1 1
26 บ้านป่ายาง  ปกติ 1 1 1
27 บ้านหนองหัวคน  ปกติ 1 1 1
28 บ้านหนองยาง  ปกติ 1 1 1
29 บ้านหนองหมื่นถ่าน  ปกติ 1 1 1
30 บ้านอี่เม้ง  ปกติ 1 1 1
31 บ้านสิงห์ไคล  ปกติ 1 1 1
32 บ้านหินกอง  ปกติ 1 1 1
33 บ้านโนนทรายสระทอง  ปกติ 1 1 1
34 จตุคามวิทยา  ปกติ 1 1 1
35 บ้านหัวช้าง  ปกติ 1 1 1
36 บ้านเปลือยน้อยสุขสวัสดิ์  ปกติ 1 1 1
37 บ้านโพนดวน  ปกติ 1 1 1
38 บ้านดงมัน  ปกติ 1 1 1
39 ดงหัวเรือป่าม่วงวิทยา  1 1 1
40 บ้านโพนยานาง  1 1 1
41 บ้านเม็กหางเหย  1 1 1
42 บ้านปลาค้าว  ปกติ 1 1 1
43 บ้านหญ้าหน่อง  ปกติ 1 1 1
44 หว่านท่าสมอวิทยา  ปกติ 1 1 1
45 บ้านหนองยางหนองไผ่  ปกติ 1 1 1
46 เมืองอารัมย์  ปกติ 1 1 1
47 บ้านโนนจาน  ปกติ 1 1 1
48 บ้านมหิงษาราม  ปกติ 1 1 1
49 บ้านโนนจาน  ปกติ 1 1 1
50 บ้านหนองมะเขือ  ปกติ 1 1 1
51 บ้านสำราญ  ปกติ 1 1 1
52 บ้านบุ่งเบา  1 1 1
53 บ้านดงสว่าง  1 1 1
54 บ้านโพนสะอาด  ปกติ 1 1 1
55 บ้านขวาว  ปกติ 1 1 1
56 บ้านวารีสีสุก  ปกติ 1 1 1
57 บ้านหนองจาน  ปกติ 1 1 1
58 ดงเกลือวิทยา  ปกติ 1 1 1
59 บ้านโพธิ์น้อย  ปกติ 1 1 1
60 บ้านหนองตอกแป้นหนองมั่งวิทยา  ปกติ 1 1 1
61 บ้านคุยผงดงน้อย  ปกติ 1 1 1
62 บ้านสะแบงตาก  ปกติ 1 1 1
63 บ้านดอนดู่เหล่าเสือ  เรียนร่วม 1 1 1
64 ดอนแฮดวิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
65 บ้านขมิ้น  ปกติ 1 1 1
66 บ้านงูเหลือม  ปกติ 1 1 1
67 บ้านกุดเขียว  ปกติ 1 1 1
68 บ้านเหม้าวิทยา  ปกติ 1 1 1
69 บ้านน้ำคำ  ปกติ 1 1 1
70 บ้านขี้เหล็ก  ปกติ 1 1 1
71 บ้านสองชั้น  ปกติ 1 1 1
72 บ้านหนองสรวง  ปกติ 1 1 1
73 บ้านเหล่าข้าว  ปกติ 1 1 1
74 บ้านกู่คันธนามหนองฝั่งแดง  ปกติ 1 1 1
75 ห้วยหินลาด  ปกติ 1 1 1
76 บ้านกกกุงคุรุราษฎร์พัฒนา  ปกติ 1 1 1
77 บ้านดอนยาง  ปกติ 1 1 1
78 บ้านดอนบ่อดอวนแฮด  ปกติ 1 1 1
79 บ้านโนนจิกหนองคู  ปกติ 1 1 1
80 บ้านสวนปอ  ปกติ 1 1 1
81 บ้านยางจ้องหนองแวงน้อย  ปกติ 1 1 1
82 บ้านบัวงาม  ปกติ 1 1 1
83 บ้านหนองกุงวิทยา  ปกติ 1 1 1
84 บ้านหัวช้าง  ปกติ 1 1 1
85 บ้านโคกก่อง  ปกติ 1 1 1
86 บ้านจานใต้  ปกติ 1 1 1
87 บ้านส้มโฮง  ปกติ 1 1 1
88 บ้านโนนชัยศรีหนองแคน  ปกติ 1 1 1
89 บ้านโพนเดื่อ  ปกติ 1 1 1
90 บ้านตังหมอง  ปกติ 1 1 1
91 บ้านหนองผือโนนค้อ  ปกติ 1 1 1
92 บ้านหนองอีเข็ม  ปกติ 1 1 1
93 บ้านโพนทอง  ปกติ 1 1 1
94 บ้านหนองบั่ววิทยา  ปกติ 1 1 1
95 บ้านหมอตา  ปกติ 1 1 1
96 เบญจคามวิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
97 บ้านน้ำคำน้อยวิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
98 บ้านโพนพอุง  ปกติ 1 1 1
99 บ้านส่องอนามัย  ปกติ 1 1 1
100 บ้านหนองช้าง  ปกติ 1 1 1
101 บ้านศาลา  ปกติ 1 1 1
102 บ้านหนองเหล็ก  ปกติ 1 1 1
103 บ้านชะโดเหล่าบึงแก้ว  ปกติ 1 1 1
104 วัดบ้านโพนเงิน  ปกติ 1 1 1
105 บ้านดอกไม้  ปกติ 1 1 1
106 บ้านยางเลิง  เรียนร่วม 1 1 1
107 บ้านภูงา  เรียนร่วม 1 1 1
108 บ้านขนวน(คุรุประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
109 บ้านดงช้าง  ปกติ 1 1 1
110 บัวสูงบัวเงินวิทยา  ปกติ 1 1 1
111 บ้านเป้า  ปกติ 1 1 1
112 บ้านโคก(ทองคุรุราษฎร์พัฒนา)  ปกติ 1 1 1
113 บ้านหนองพลับ  ปกติ 1 1 1
114 บ้านขี้เหล็ก  ปกติ 1 1 1
115 บ้านโคกสำโรง  ปกติ 1 1 1
116 ชุมชนบ้านหมากยาง  ปกติ 1 1 1
117 บ้านดอนแดง  ปกติ 1 1 1
118 บ้านหัวดงกำแพง  ปกติ 1 1 1
119 บ้านโพนงาม  ปกติ 1 1 1
120 บ้านลิ้นฟ้า  ปกติ 1 1 1
121 บ้านหว่านไฟ  ปกติ 1 1 1
122 บ้านน้ำคำน้อย  ปกติ 1 1 1
123 บ้านสูงยาง  ปกติ 1 1 1
124 บ้านร้านหญ้า  ปกติ 1 1 1
125 บ้านเหนือ  ปกติ 1 1 1
126 บ้านห้วยแก้วห้วยสำราญ  ปกติ 1 1 1
127 บ้านหนองคูโคกเพ็ก  ปกติ 1 1 1
128 บ้านสระบัว  ปกติ 1 1 1
129 บ้านหนองสังข์  ปกติ 1 1 1
130 บ้านดูกอึ่งศรีเจริญ(ศรีปัญญาวิทยาคม)  ปกติ 1 1 1
131 บ้านแดง  ปกติ 1 1 1
132 บ้านหนองสระหงส์  ปกติ 1 1 1
133 บ้านหนองหว้า  ปกติ 1 1 1
134 โพนขวาวพิทยาคม  ปกติ 1 1 1
135 บ้านโหรา  ปกติ 1 1 1
136 บ้านดอนขาม  ปกติ 1 1 1
137 บ้านหนองแห้วหนองบัวทอง  ปกติ 1 1 1
138 บ้านโพนครกน้อย  ปกติ 1 1 1
139 กระดิ่งทอง  โอนไปสังกัดอื่น 1 1 1
140 บ้านเล้าข้าว  ปกติ 1 1 1
141 บ้านดงเย็น  ปกติ 1 1 1
142 บ้านโนนตาด  ปกติ 1 1 1
143 บ้านสำโรง  ปกติ 1 1 1
144 บ้านแวง  เรียนร่วม 1 1 1
145 บ้านสนาม  เรียนร่วม 1 1 1
146 บ้านหนองยาง  ปกติ 1 1 1
147 บ้านหัวดง  ปกติ 1 1 1
148 บ้านดอนหม่วย  เรียนร่วม 1 1 1
149 บ้านโนนสูง  เรียนร่วม 1 1 1
150 บ้านหนองเรือ  ปกติ 1 1 1
151 บ้านโนนยางรัฐพัฒนา  เรียนร่วม 1 1 1
152 บ้านค้อโนนสว่าง  ปกติ 1 1 1
153 จ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา  ปกติ 1 1 1
154 บ้านจิก(หจก.วิบูลย์พาณิชย์อนุเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
155 บ้านท่าค้อ  ปกติ 1 1 1
156 บ้านหนองหินน้อย  ปกติ 1 1 1
157 บ้านธาตุจอมศรี  ปกติ 1 1 1
158 บ้านกระจายเหล่าสูง  ปกติ 1 1 1
159 บ้านทองหลาง  ปกติ 1 1 1
160 สีสวาดเล็บขาว  ปกติ 1 1 1
161 บ้านไทรทอง  ปกติ 1 1 1
162 บ้านดงบัง  ปกติ 1 1 1
163 บ้านสะแบง  เรียนร่วม 1 1 1
164 บ้านฮ่องทราย  ปกติ 1 1 1
165 บ้านเหล่าบากสามัคคี  ปกติ 1 1 1
166 บ้านเมืองคลอง  ปกติ 1 1 1
167 บ้านแวง  ปกติ 1 1 1
168 บ้านเมืองคลองสาขาบ้านดอนงัว  ปกติ 1 1 1
169 บ้านโนน  ปกติ 1 1 1
170 บ้านจานทุ่งโนนสังข์  ปกติ 1 1 1
171 บ้านธาตุสามัคคี  ปกติ 1 1 1
172 บ้านน้ำคำ  เรียนร่วม 1 1 1
173 บ้านโพนเงินโพนทอง  ปกติ 1 1 1
174 บ้านโนนแฮด  ปกติ 1 1 1
175 บ้านกลอยโนนสมบูรณ์  ปกติ 1 1 1
176 บ้านกอก  เรียนร่วม 1 1 1
177 บ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา  ปกติ 1 1 1
178 บ้านชาติ  ปกติ 1 1 1
179 บ้านสำราญหนองบาก  ปกติ 1 1 1
180 บ้านภูดิน  ปกติ 1 1 1
181 บ้านโพธิ์งาม(สุขะวรรณะอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
182 บ้านขุมเงิน(ราษฎร์สามัคคีวิทยา)  ปกติ 1 1 1
183 บ้านโคกกลาง  ปกติ 1 1 1
184 บ้านหนองฟ้า  ปกติ 1 1 1
185 บ้านดอนแดง  ปกติ 1 1 1
186 บ้านหนองบึง  ปกติ 1 1 1
187 ประสิทธาราม  เรียนร่วม 1 1 1
188 บ้านดอนเจริญ  ปกติ 1 1 1
189 ดอนเสาโฮง  ปกติ 1 1 1
190 บ้านโนนสะอาดหนองแต้  ปกติ 1 1 1
191 บ้านป่าดวนพังหาด  ปกติ 1 1 1
192 บ้านโปง(ประชาสามัคคี)  ปกติ 1 1 1
193 บ้านหนองทัพไทย  ปกติ 1 1 1
194 บ้านโนนศิลา  ปกติ 1 1 1
195 โนนไทยวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
196 บ้านนางเตี้ยไศลทอง  ปกติ 1 1 1
197 ทุ่งหมื่นทุ่งแสนพิทยาคม  ปกติ 1 1 1
198 บ้านหัวหนองกุดหลด  ปกติ 1 1 1
199 บ้านโนนม่วง  ปกติ 1 1 1
200 บ้านดอนดู่  ปกติ 1 1 1
201 บ้านหนองนาหล้า  ปกติ 1 1 1
202 บ้านสมสะอาด  ปกติ 1 1 1
203 บ้านดอนคำ  ปกติ 1 1 1
204 บ้านน้ำเงิน  ปกติ 1 1 1
205 บ้านจานเหนือ  ปกติ 1 1 1
206 บ้านท่าเสียว(กาญจนาอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
207 บ้านคำพระ  ปกติ 1 1 1
208 ไตรราษฎร์วิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
209 บ้านค้อแสนสี  ปกติ 1 1 1
210 บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
211 บ้านขุมเงิน  เรียนร่วม 1 1 1
212 บ้านดอนแคน  ปกติ 1 1 1
213 ชีโนวาทธำรง  ปกติ 1 1 1
214 ไตรราษฎร์คุรุสามัคคี  ปกติ 1 1 1
215 บ้านคำแดง  ปกติ 1 1 1
216 บ้านหัวนา  ปกติ 1 1 1
รวม