ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 ชุมแสงลาดค้อหนองเขื่อน  ปกติ 1 1 1
2 บ้านโคกหนองบัว  1 1 1
3 บ้านเหล่าโพนงาม  1 1 1
4 บ้านหนองสิม  ปกติ 1 1 1
5 บ้านน้ำเที่ยงนาเรียง  1 1 1
6 บ้านสำโรงหนองจอก  1 1 1
7 บ้านป่าขีหนองขุ่น  1 1 1
8 บ้านโนนคำน้ำจั้นใหญ่  1 1 1
9 บ้านจัมปา  1 1 1
10 บ้านบ่อแกนาเลา  ปกติ 1 1 1
11 บ้านหนองไฮ  1 1 1
12 บ้านพันขาง  1 1 1
13 บ้านโสกเตย  1 1 1
14 บ้านดงดิบ  1 1 1
15 บ้านทรายมูล  1 1 1
16 บ้านสะทอนโนนแพงประชาสรรค์  1 1 1
17 บ้านโนนยาง  1 1 1
18 บ้านนากระตึบ  1 1 1
19 บ้านโพธิ์งาม  1 1 1
20 บ้านป้องสร้างบุ  ปกติ 1 1 1
21 ถนนชัยสามัคคี  ปกติ 1 1 1
22 โคกกุงหนองหงษ์หนองไฮ  ปกติ 1 1 1
23 บ้านหนองไผ่หนองหว้า  ปกติ 1 1 1
24 บ้านทรายขาวหนองแป้นประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
25 บ้านขวัญเมือง  ปกติ 1 1 1
26 บ้านหนองนกทา  ปกติ 1 1 1
27 บ้านหนองนกทา(สาขาบ้านหนองขุมเงิน)  เรียนร่วม 1 1 1
28 บ้านกุดสระ  ปกติ 1 1 1
29 บ้านกุดเต่าวิทยา  ปกติ 1 1 1
30 บ้านคำอุปราช  ปกติ 1 1 1
31 บ้านไค่นุ่นหนองบัวบานวิทยา  ปกติ 1 1 1
32 บ้านโพธิ์ชัน  ปกติ 1 1 1
33 น้ำคำสมศรี  ปกติ 1 1 1
34 บ้านหนองเม็ก  ปกติ 1 1 1
35 บ้านบากหนองเทา  ปกติ 1 1 1
36 ไชยวานนาเลิงคุ้งสะอาด  ปกติ 1 1 1
37 บ้านหนองม่วงสาขาบะยาวมลชัยศรี  เรียนร่วม 1 1 1
38 บ้านหนองอึ่งโปโล  ปกติ 1 1 1
39 ผักกาดหญ้าโรตารี่อุทิศ  ปกติ 1 1 1
40 บ้านโนนแก้ว  ปกติ 1 1 1
41 โนนเพชรพัฒนา  ปกติ 1 1 1
42 บ้านโนนไชยศรี  ปกติ 1 1 1
43 บ้านบะยาวบุ่งโง้งสามัคคี  ปกติ 1 1 1
44 บ้านหนองโกโพธิ์เงินคำผักกูด  ปกติ 1 1 1
45 บ้านหนองโน  ปกติ 1 1 1
46 บ้านนาอุ่ม  ปกติ 1 1 1
47 ป่าไม้อุทิศ 11  ปกติ 1 1 1
48 บ้านกุดแข้โนนโพธิ์วิทยา  ปกติ 1 1 1
49 บ้านท่าสำราญ  ปกติ 1 1 1
50 บ้านท่าลาดหนองผักตบ  ปกติ 1 1 1
51 บ้านวังเข  ปกติ 1 1 1
52 บ้านโนนโพธิ์  ปกติ 1 1 1
53 บ้านหนองขอนแก่นสาขาบ้านสี่แยก  เรียนร่วม 1 1 1
54 บ้านกุดขุ่น  ปกติ 1 1 1
55 บ้านโคกกุงดอนกอก  ปกติ 1 1 1
56 บ้านดอนชาด  ปกติ 1 1 1
57 บ้านสะอาดเจริญ  ปกติ 1 1 1
58 บ้านหนองใหญ่ทับครัว  ปกติ 1 1 1
59 ชุมพรนาเจริญ  ปกติ 1 1 1
60 บ้านหนองอิโล  ปกติ 1 1 1
61 บ้านยาง  ปกติ 1 1 1
62 บ้านหนองสำราญหนองเรือ  ปกติ 1 1 1
63 บ้านดอนควาย  ปกติ 1 1 1
64 ชุมชนบ้านโคกกลางสาขาห้วยค้อ0คำเม็ก  ปกติ 1 1 1
65 บ้านโนนสว่าง  ปกติ 1 1 1
66 บ้านบาโคหนองแคน  ปกติ 1 1 1
67 บ้านโนนปลาเข็ง  ปกติ 1 1 1
68 บ้านแก้งศรีสว่าง  ปกติ 1 1 1
69 สีดาประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
70 บ้านโนนลาด  ปกติ 1 1 1
71 เสลภูมิสามัคคี  ปกติ 1 1 1
72 บ้านท่าไคร้  ปกติ 1 1 1
73 บ้านขว้างวิทยากร  ปกติ 1 1 1
74 บ้านดอนน้อยท่าแห่ตาลม  ปกติ 1 1 1
75 บ้านดงแจ้งโนนสูง  ปกติ 1 1 1
76 บ้านปากช่อง  ปกติ 1 1 1
77 บ้านท่าสี  เรียนร่วม 1 1 1
78 บ้านปากบุ่ง  ปกติ 1 1 1
79 บ้านหนองนกเป็ด  ปกติ 1 1 1
80 บ้านดงยาง  ปกติ 1 1 1
81 บ้านดอนเรือ  ปกติ 1 1 1
82 บ้านบุ่งเบ้าห้วยเจริญ  ปกติ 1 1 1
83 บ้านหนองแสงสว่างวิทย์  ปกติ 1 1 1
84 บ้านหนองตอ  ปกติ 1 1 1
85 วังใหญ่หนองผักแว่น  ปกติ 1 1 1
86 บ้านอุ่มเม่า  ปกติ 1 1 1
87 บ้านคอกควาย(ประชาอำนวย)  ปกติ 1 1 1
88 หนองไฮภูเขาทอง  ปกติ 1 1 1
89 บ้านหนองแสงท่า  ปกติ 1 1 1
90 บ้านหนองแสงทุ่ง  ปกติ 1 1 1
91 บ้านหนองบก  ปกติ 1 1 1
92 สามพานประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
93 บ้านโพนงาม  ปกติ 1 1 1
94 บ้านน้ำเกลี้ยง  ปกติ 1 1 1
95 บ้านนาวี  ปกติ 1 1 1
96 บ้านแฝก  ปกติ 1 1 1
97 บ้านหนองจอก  ปกติ 1 1 1
98 บ้านหนองหงษ์  ปกติ 1 1 1
99 บ้านโคกสมบูรณ์  เรียนร่วม 1 1 1
100 บ้านบะเค(ราษฎร์ผดุงวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
101 บ้านโจด  ปกติ 1 1 1
102 บ้านนาเมือง  ปกติ 1 1 1
103 บ้านโพธิ์ตาก  ปกติ 1 1 1
104 บ้านโคกใหญ่  ปกติ 1 1 1
105 บ้านดอนหวาย  ปกติ 1 1 1
106 บึงอุดมบึงคำ  ปกติ 1 1 1
107 บ้านดงกลาง  ปกติ 1 1 1
108 บ้านโพธิ์ศรีหัวงัว  ปกติ 1 1 1
109 บ้านคูเมืองสามัคคีวิทยา  ปกติ 1 1 1
110 บ้านหนองตุ  ปกติ 1 1 1
111 บ้านนาสีใส  ปกติ 1 1 1
112 วังหลวง  ปกติ 1 1 1
113 บ้านหนองขามบ่อแก้ววิทยา  ปกติ 1 1 1
114 บ้านโนนสวรรค์  ปกติ 1 1 1
115 บ้านนาเลา  ปกติ 1 1 1
116 บ้านนาเลาสาขาบ้านอวยศรี  เรียนร่วม 1 1 1
117 บ้านท่าเยี่ยม  เรียนร่วม 1 1 1
118 บ้านน้ำจั้นน้อย  ปกติ 1 1 1
119 บ้านนาศรีนวล  ปกติ 1 1 1
120 บ้านกุดเรือ  ปกติ 1 1 1
121 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
122 บ้านลาด  เรียนร่วม 1 1 1
123 ศรีสวัสดิ์  ปกติ 1 1 1
124 บ้านนางาม  เรียนร่วม 1 1 1
125 บ้านกุดก่วงท่าแสงจันทร์  ปกติ 1 1 1
126 บ้านกุดแห่  เรียนร่วม 1 1 1
รวม