ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านมอแดง(สิงห์ทองประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
2 ชุมชนบ้านโค้งไผ่  1 1 1
3 บ้านโคกเลาะ  ปกติ 1 1 1
4 บ้านหนองบอน  1 1 1
5 บ้านปางมะนาว  1 1 1
6 วัดพัฒนราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
7 บ้านหนองช้างงาม  ปกติ 1 1 1
8 ประชารักษ์ศึกษา  ปกติ 1 1 1
9 บ้านหนองผักหนาม  ปกติ 1 1 1
10 บ้านหนองจอก  ปกติ 1 1 1
11 อนุบาลคลองขลุง สาขาบ้านโนนมะกอก  เรียนร่วม 1 1 1
12 บ้านหนองโมก  ปกติ 1 1 1
13 บ้านไผ่งาม  ปกติ 1 1 1
14 ทุ่งน้อยพัฒนา  ปกติ 1 1 1
15 บ้านคลองยาง  1 1 1
16 บ้านโป่งแต้  ปกติ 1 1 1
17 บ้านห้วยน้อย  1 1 1
18 บ้านโพธิ์ทอง  1 1 1
19 หนองปรือประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
20 บ้านวังน้ำซึม  ปกติ 1 1 1
21 บ้านดงเจริญ  ปกติ 1 1 1
22 บ้านทุ่งหันตรา  ปกติ 1 1 1
23 บ้านป่าเหียง  ปกติ 1 1 1
24 บ้านหนองหิน  ปกติ 1 1 1
25 บ้านคลองสะพานช้าง  ปกติ 1 1 1
26 บ้านคลองพลูประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
27 บ้านบ่อทอง  ปกติ 1 1 1
28 บ้านท่าช้าง  ปกติ 1 1 1
29 บ้านคลองสมบูรณ์  ปกติ 1 1 1
30 บ้านคลองสมบูรณ์ สาขาบ้านคลองสมุย  ปกติ 1 1 1
31 บ้านวังหามแห  ปกติ 1 1 1
32 บ้านศรีเกษตรพัฒนา  ปกติ 1 1 1
33 บ้านมอเจริญ สาขาบ้านใหม่เชียงราย  ปกติ 1 1 1
34 วัดน้อยวรลักษณ์  ปกติ 1 1 1
35 บ้านเขาน้ำอุ่น  ปกติ 1 1 1
36 บ้านเปาะสวอง  ปกติ 1 1 1
37 บ้านดงเย็น  ปกติ 1 1 1
38 วัดพิกุลทอง  ปกติ 1 1 1
39 บ้านช้างคับ  ปกติ 1 1 1
40 บ้านเกาะตาล  ปกติ 1 1 1
41 บ้านหาดชะอม  ปกติ 1 1 1
42 บ้านโนนพลวง  ปกติ 1 1 1
43 บ้านไผ่ยาวสามัคคี  ปกติ 1 1 1
44 บ้านดอนขวาง  เรียนร่วม 1 1 1
45 บ้านศรีไพศาล  ปกติ 1 1 1
46 บ้านมาบคล้า  ปกติ 1 1 1
47 วัดแสงอุทัย  ปกติ 1 1 1
48 บ้านหนองทองหล่อ  ปกติ 1 1 1
49 อ่างทองราษฎร์วิทยา  ปกติ 1 1 1
50 บ้านกระโดนเตี้ย  ปกติ 1 1 1
51 บ้านท่ามะเขือ  ปกติ 1 1 1
52 บ้านเขาพริกไทย  ปกติ 1 1 1
53 บ้านวังน้ำพัฒนา สาขาบ้านบ่อหิน  ปกติ 1 1 1
54 บ้านเกาะฝ้าย (ราษฎร์อุทิศวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
55 บ้านโนนปอแดง(รัฐพินิจประชาสรรค์)  เรียนร่วม 1 1 1
56 อนุบาลขาณุวรลักษบุรี  ปกติ 1 1 1
57 วัดสว่างอารมณ์  ปกติ 1 1 1
58 บ้านโนนตารอด  ปกติ 1 1 1
59 บ้านหนองคล้าพงษ์ทอง  ปกติ 1 1 1
60 คีรีวงศ์วัฒนา  ปกติ 1 1 1
61 บ้านบ่อกระบาก  เรียนร่วม 1 1 1
62 บ้านทะเลพัฒนา  ปกติ 1 1 1
63 บ้านวังตะล่อม  ปกติ 1 1 1
64 บ้านใหม่เจริญสุข สาขาบ้านคลองปิ่นโตประชาสามัคคี  ปกติ 1 1 1
65 บ้านเขาพริกอนุสรณ์  ปกติ 1 1 1
66 บ้านบึงลาด  ปกติ 1 1 1
67 วัดฤกษ์หร่ายสามัคคี  ปกติ 1 1 1
68 บ้านหนองหล่ม  เรียนร่วม 1 1 1
69 ประชาราษฎร์สามัคคี  ปกติ 1 1 1
70 บ้านวังล้อมรำลึก  ปกติ 1 1 1
71 บ้านหนองกระทุ่ม  ปกติ 1 1 1
72 บ้านร้อยไร่  ปกติ 1 1 1
73 บ้านวังพลับ  ปกติ 1 1 1
74 บ้านคลองใหญ่ใต้  ปกติ 1 1 1
75 บ้านตากฟ้าพัฒนา  ปกติ 1 1 1
76 บ้านห้วยแก้วสามัคคีธรรม  ปกติ 1 1 1
77 บ้านสระตาพรม  ปกติ 1 1 1
78 บ้านศรีอุดมธัญญะ  ปกติ 1 1 1
79 บ้านหนองชุมแสง  ปกติ 1 1 1
80 บ้านศรีทองสามัคคี  ปกติ 1 1 1
81 บ้านระหานประชาศึกษา  ปกติ 1 1 1
82 บ้านคลองมดแดง สาขาบ้านใหม่ชุมนุมไทร  ปกติ 1 1 1
83 บ้านซับใหญ่ศึกษานารีอนุสรณ์ 5  ปกติ 1 1 1
84 บ้านหนองปรือ  ปกติ 1 1 1
85 วชิรสารศึกษา  ปกติ 1 1 1
86 บ้านวังหัวแหวนพัฒนา  ปกติ 1 1 1
87 บ้านจิตตมาสพัฒนา  ปกติ 1 1 1
88 บ้านกระบวยทอง  ปกติ 1 1 1
89 บ้านสามขา  ปกติ 1 1 1
90 บ้านรังแถว  ปกติ 1 1 1
91 บ้านคลองปลาสร้อย  ปกติ 1 1 1
92 บ้านดงดำมิตรภาพที่ 88  ปกติ 1 1 1
93 บ้านท่าข้ามสามัคคี  ปกติ 1 1 1
94 บ้านหนองไผ่  ปกติ 1 1 1
95 บ้านวังโป่งพัฒนา  ปกติ 1 1 1
96 บ้านวังเจ้า  ปกติ 1 1 1
97 บ้านปางลับแล  ปกติ 1 1 1
98 บ้านคลองขุด  ปกติ 1 1 1
99 บ้านสามแยก  ปกติ 1 1 1
100 บ้านหัวรัง  ปกติ 1 1 1
101 บ้านหนองปล้อง  ปกติ 1 1 1
102 บ้านนิคม  ปกติ 1 1 1
103 บ้านนาเหนือ  ปกติ 1 1 1
104 บ้านแม่ลาด  ปกติ 1 1 1
105 บ้านคลองแขยง  ปกติ 1 1 1
106 บ้านช่องลม  ปกติ 1 1 1
107 บ้านวังน้ำ  ปกติ 1 1 1
108 บ้านทุ่งซ่าน  ปกติ 1 1 1
109 บ้านไร่ใหม่  ปกติ 1 1 1
110 บ้านคอปล้อง  ปกติ 1 1 1
111 พิบูลวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
รวม