ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ระยอง เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 13  1 1 1
2 นิคมสร้างตนเอง จ.ระยอง 10  1 1 1
3 วัดชากกอไผ่  ปกติ 1 1 1
4 วัดธงหงส์  ปกติ 1 1 1
5 บ้านสมานมิตร  ปกติ 1 1 1
6 บ้านตะพุนทอง  ปกติ 1 1 1
7 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
8 เกาะแก้วพิสดาร  ปกติ 1 1 1
9 วัดธรรมสถิต  ปกติ 1 1 1
10 วัดหนองตะแบก  ปกติ 1 1 1
11 วัดบ้านเก่า  ปกติ 1 1 1
12 บ้านหลังเขา  ปกติ 1 1 1
13 บ้านคลองยายเมือง  ปกติ 1 1 1
14 บ้านเขาหวาย  ปกติ 1 1 1
15 บ้านชากมะหาด  ปกติ 1 1 1
16 บ้านหินโค่งประชานุเคราะห์  ปกติ 1 1 1
17 วัดดอนจันทน์  ปกติ 1 1 1
18 บ้านตีนเนิน  1 1 1
19 บ้านแม่น้ำคู้  ปกติ 1 1 1
20 บ้านเขาคลองซอง  ปกติ 1 1 1
21 บ้านหนองระกำ  ปกติ 1 1 1
22 บ้านหนองสะพาน  ปกติ 1 1 1
23 บ้านเขาลอย  ปกติ 1 1 1
รวม