ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ระยอง เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านยางงาม  ปกติ 1 1 1
2 วัดพังราด  ปกติ 1 1 1
3 บ้านเต้าปูนหาย  ปกติ 1 1 1
4 บ้านเขาหินแท่น  ปกติ 1 1 1
5 บ้านชงโค  ปกติ 1 1 1
6 บ้านมาบช้างนอน  ปกติ 1 1 1
7 บ้านห้วยยาง  ปกติ 1 1 1
8 วัดโพธิ์ทอง  เรียนร่วม 1 1 1
9 วัดเขาน้อย  ปกติ 1 1 1
10 บ้านยุบตาเหน่ง  ปกติ 1 1 1
11 วัดสมอโพรง  ปกติ 1 1 1
12 บ้านชำสมอ  ปกติ 1 1 1
13 บ้านสองพี่น้อง  ปกติ 1 1 1
14 บ้านเขาตาอิ๋น  ปกติ 1 1 1
15 บ้านเนินสุขสำรอง  ปกติ 1 1 1
16 บ้านคลองทุเรียน  เรียนร่วม 1 1 1
17 วัดเขาสำรอง  ปกติ 1 1 1
18 วัดคลองชากพง  ปกติ 1 1 1
19 วัดสันติวัน  ปกติ 1 1 1
20 วัดจำรุง  ปกติ 1 1 1
21 วัดกองดิน  ปกติ 1 1 1
22 บ้านน้ำกร่อย  ปกติ 1 1 1
23 วัดเขากะโดน  ปกติ 1 1 1
24 วัดปากน้ำพังราด  ปกติ 1 1 1
25 วัดบ้านนา  ปกติ 1 1 1
26 บ้านมาบเหลาชะโอน  ปกติ 1 1 1
27 บ้านดอนสำราญ  ปกติ 1 1 1
28 บ้านคลองไผ่  ปกติ 1 1 1
29 บ้านแก่งหวาย  ปกติ 1 1 1
30 บ้านน้ำเป็น  ปกติ 1 1 1
31 บ้านเนินไม้หอม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
32 บ้านหนองคุย  ปกติ 1 1 1
รวม