ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดบ้านโพธิ์  ปกติ 1 1 1
2 วัดเขางูสันติธรรม  1 1 1
3 บ้านหนองนางแพรว  ปกติ 1 1 1
4 บ้านชัฎเจริญ  ปกติ 1 1 1
5 วัดไผ่ล้อม(เจริญราษฎร์วิทยาคม)  ปกติ 1 1 1
6 บ้านหนองปากชัฎ  1 1 1
7 บ้านสันดอน  ปกติ 1 1 1
8 บ้านทุ่งแจง  1 1 1
9 บ้านชัฎหนองหมี  1 1 1
10 บ้านหนองหม้อข้าว(ศิริทวีอุปถัมภ์)  1 1 1
11 วัดดอนทราย(ไชยประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
12 บ้านท่ายาง  1 1 1
13 บ้านไทรงาม  ปกติ 1 1 1
14 วัดโพธิศรี  ปกติ 1 1 1
15 วัดพิบูลวนาราม  1 1 1
16 บ้านหัวเขาจีน  เรียนร่วม 1 1 1
17 บ้านพุเกตุ  ปกติ 1 1 1
18 ประชาพัฒนาวิทย์  ปกติ 1 1 1
19 บ้านร่องเจริญ  1 1 1
20 บ้านกล้วย  1 1 1
21 วัดเหนือวน  ปกติ 1 1 1
22 จันทคามวิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
23 วัดวันดาว  ปกติ 1 1 1
24 สมนึกวิทิศวรการ  1 1 1
25 บ้านพุตะเคียน  1 1 1
26 วัดหัวป่า  ปกติ 1 1 1
27 บ้านเขากรวด  1 1 1
28 บ้านหุบพริก  ปกติ 1 1 1
29 วัดใหม่นครบาล  1 1 1
30 วันครู 2503 (บ้านหนองบัว)  1 1 1
31 วัดอัมพวัน  1 1 1
32 บ้านทุ่งน้อย(มิตรภาพที่ 12)  1 1 1
33 จรูญศรีวิทยาประชานุกูล  1 1 1
34 บ้านปากสระ  1 1 1
35 วัดคุ้งกระถิน(ราษฎร์สามัคคึอุทิศ)  1 1 1
36 บ้านหนองขาม  1 1 1
37 บ้านหนองสีนวล  1 1 1
38 บ้านหนองน้ำใส  1 1 1
39 วัดวิมลมรรคาราม  ปกติ 1 1 1
40 บ้านรางม่วง  ปกติ 1 1 1
41 บ้านแม่ประจัน  ปกติ 1 1 1
42 วัดทุ่งหญ้าคมบาง  ปกติ 1 1 1
43 บ้านรางเฆ่  ปกติ 1 1 1
44 วัดหนองบัวค่าย  ปกติ 1 1 1
45 บ้านยางคู่  ปกติ 1 1 1
46 วัดศาลเจ้า(เรือง เล็บครุฑ)  ปกติ 1 1 1
47 บ้านเขาอีส้าน  ปกติ 1 1 1
48 บ้านหนองขนาก  ปกติ 1 1 1
49 วัดรางเสน่ห์นครจันทร์  ปกติ 1 1 1
50 ชุมชนวัดคูบัว  ปกติ 1 1 1
51 บ้านนาคอก มิตรภาพที่ 104  ปกติ 1 1 1
52 วัดหนองบัว  ปกติ 1 1 1
53 บ้านบ่อตะคร้อ  ปกติ 1 1 1
54 วัดใหญ่อ่างทอง(เทียนประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
55 บ้านหนองตาเนิด  ปกติ 1 1 1
56 บ้านพุแค  ปกติ 1 1 1
57 วัดวังมะนาว  ปกติ 1 1 1
58 วัดนาหนอง(วิธานราษฎร์อนุกูล)  ปกติ 1 1 1
59 วัดสูงเนินราษฎรบำรุง  ปกติ 1 1 1
60 บ้านหนองไผ่  ปกติ 1 1 1
61 วัดเกตุน้อย  ปกติ 1 1 1
62 วัดเกาะศาลพระ  เรียนร่วม 1 1 1
63 วัดโพธิ์ดก  ปกติ 1 1 1
64 วัดศรัทธาราษฎร์  ปกติ 1 1 1
65 วัดสนามสุทธาวาส(พรหมประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
66 บ้านพุบอนบน  ปกติ 1 1 1
67 วัดยางงาม  ปกติ 1 1 1
68 บ้านอ่างหิน  ปกติ 1 1 1
69 บ้านโกรกสิงขร  ปกติ 1 1 1
70 วัดท่าโขลง(พยุงประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
71 วัดโคกพระเจริญ  ปกติ 1 1 1
72 วัดอรุณรัตนคีรี  ปกติ 1 1 1
73 ชุมชนวัดทุ่งหลวง  ปกติ 1 1 1
74 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน  ปกติ 1 1 1
75 บ้านโป่งเจ็ด  ปกติ 1 1 1
76 บ้านทุ่งศาลา  ปกติ 1 1 1
77 วัดบ้านกล้วย(เฟื้อราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
78 บ้านหนองบัวหิ่ง(สนิทราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
79 บ้านหนองโก  ปกติ 1 1 1
80 วัดอรัญญิกาวาส(เจริญธรรมวิทยา)  ปกติ 1 1 1
81 บ้านหนองศาลเจ้า  ปกติ 1 1 1
82 บ้านหนองแร้ง(แหลมสุขประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
83 บ้านพุคาย  ปกติ 1 1 1
84 บ้านหนองจอก(จิตติ0บุญศรี)  ปกติ 1 1 1
85 วัดท้ายเมือง  ปกติ 1 1 1
86 วัดดอนตะโก(วังประชารัฐอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
87 บ้านพุม่วงราษฎรบำรุง  ปกติ 1 1 1
88 วัดหนองกระทุ่ม(สังฆรักษ์ราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
89 บ้านเก่าต้นมะค่า  ปกติ 1 1 1
90 บ้านวังปลา  ปกติ 1 1 1
91 วัดชัฎใหญ่  ปกติ 1 1 1
92 บ้านหนองลังกา  ปกติ 1 1 1
93 วัดหนองตาหลวง  ปกติ 1 1 1
94 บ้านหินสี สาขาบ้านลานคา  ปกติ 1 1 1
95 บ้านมะขามเอน  ปกติ 1 1 1
96 วัดประเสริฐราษฎร์รังสรรค์วิทยา  ปกติ 1 1 1
97 บ้านหนองปรือ  ปกติ 1 1 1
98 บ้านห้วยยาง  ปกติ 1 1 1
99 บ้านเขาช้าง  ปกติ 1 1 1
100 บ้านเขาพระเอก  ปกติ 1 1 1
101 บ้านหนองวัวดำ  ปกติ 1 1 1
102 บ้านมณีลอย  ปกติ 1 1 1
103 สีวะรา  ปกติ 1 1 1
104 โรตารี่ 1 บ้านพุน้ำร้อน (สาขาบ้านพุหิน)  เรียนร่วม 1 1 1
รวม