ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ราชบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดหนองกลางด่าน  1 1 1
2 วัดหัวหิน  เรียนร่วม 1 1 1
3 บ้านเกาะโพธิ์งาม  1 1 1
4 วัดสร้อยฟ้า  ปกติ 1 1 1
5 วัดระฆังทอง  1 1 1
6 วัดยางหัก  ปกติ 1 1 1
7 บ้านหนองสลิด  ปกติ 1 1 1
8 บ้านหนองไก่แก้ว  ปกติ 1 1 1
9 วัดดอนสาลี  ปกติ 1 1 1
10 วัดบ่อมะกรูด  ปกติ 1 1 1
11 วัดดีบอน  ปกติ 1 1 1
12 วัดสระตะโก(หันประชาสามัคคี)  ปกติ 1 1 1
13 วัดดอนเซ่ง  ปกติ 1 1 1
14 วัดดอนพรม  ปกติ 1 1 1
15 วัดหลวง  ปกติ 1 1 1
16 บ้านหาดสำราญ มิตรภาพที่207  ปกติ 1 1 1
17 วัดบางกะโด(สามัคคีวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
18 วัดใหม่สี่หมื่น  ปกติ 1 1 1
19 บ้านหนองกระทุ่ม  ปกติ 1 1 1
20 วัดท่าราบ(วันชัยประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
21 วัดลำน้ำ(กัลยาณราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
22 วัดใหญ่(บุญเอี่ยมอนุเคราะห์)  เรียนร่วม 1 1 1
23 บ้านดอนไม้ลาย  ปกติ 1 1 1
24 วัดมณีโชติ(เทียมประชานุเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
25 วัดดอนคา(ชอบธรรมประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
26 บ้านหนองครึม  ปกติ 1 1 1
27 วัดขนอน  ปกติ 1 1 1
28 ชุมชนวัดเฉลิมอาสน์  ปกติ 1 1 1
29 วัดเหนือ  ปกติ 1 1 1
30 วัดคงคาราม(อินทราชผดุงศิลป)  ปกติ 1 1 1
31 วัดตาล  ปกติ 1 1 1
32 วัดตาลเตี้ย  ปกติ 1 1 1
33 วัดดอนมะขามเทศ(กิติยานุกูล)  ปกติ 1 1 1
34 วัดตาผา  ปกติ 1 1 1
35 วัดแหลมทอง  ปกติ 1 1 1
36 บ้านหนองคา  ปกติ 1 1 1
37 บ้านพุลุ้ง(กรป.กลางอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
38 บ้านลาดใหญ่  ปกติ 1 1 1
39 วัดดอนใหญ่(ทรัพย์ประชาสรรค์)  ปกติ 1 1 1
40 วัดทำนบ  ปกติ 1 1 1
41 วัดหนองเอี่ยน  ปกติ 1 1 1
42 วัดตากแดด(รอดประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
43 วัดสระสี่มุม  ปกติ 1 1 1
44 วัดเขาชะงุ้ม  ปกติ 1 1 1
45 วัดหลักหกรัตนาราม  ปกติ 1 1 1
46 วัดจอมปราสาท(อุดมวิทยา)  เรียนร่วม 1 1 1
47 วัดโชติทายการาม  ปกติ 1 1 1
48 วัดศรีประชุมชน  ปกติ 1 1 1
49 วัดหนองหิน(วิเชียรประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
50 วัดเจริญธรรม(รัฐประชานุเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
51 วัดอัมพวนาราม  ปกติ 1 1 1
52 วัดเนกขัมมาราม  ปกติ 1 1 1
53 บ้านดอนฟักทอง  ปกติ 1 1 1
54 วัดลำพยอม  ปกติ 1 1 1
55 ชุมชนวัดราษฎร์เจริญธรรม  ปกติ 1 1 1
56 วัดหัวโป่ง มิตรภาพที่ 224  ปกติ 1 1 1
รวม