ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 ชุบศร(ร.๓๑ พัน ๑ อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
2 วัดตะเคียน  1 1 1
3 วัดท่าข้าม  1 1 1
4 วัดซับเสือแมบ  1 1 1
5 บ้านโป่งยอ  1 1 1
6 บ้านมะม่วงเจ็ดต้น  ปกติ 1 1 1
7 บ้านทุ่งทอง  1 1 1
8 บ้านหนองสำโรง  ปกติ 1 1 1
9 บ้านพรมทิน  1 1 1
10 วัดหนองหอย  1 1 1
11 วัดหนองคู  1 1 1
12 วัดปากคลองบางคู้  1 1 1
13 วัดหนองมน  1 1 1
14 บ้านบางงา(รัฐประชาสรรค์)  1 1 1
15 บ้านม่วงอยู่ประยงค์ ณ บ้านเบิก  ปกติ 1 1 1
16 วัดโพธิ์ตรุ  1 1 1
17 วัดเกาะวิมุตตาราม  1 1 1
18 วัดลาดสาลี่  เรียนร่วม 1 1 1
19 วัดมะค่า  1 1 1
20 วัดคงคาราม  1 1 1
21 วัดดงพลับ  1 1 1
22 บ้านกระเบากลัก  1 1 1
23 บ้านกล้วย  1 1 1
24 วัดท่าช้าง  1 1 1
25 วัดบ้านทราย  1 1 1
26 บ้านหัวบึง  ปกติ 1 1 1
27 วัดหนองน้ำทิพย์  1 1 1
28 วัดบ้านหมี่ใหญ่  1 1 1
29 "วัดมหาสอน ""ไคยฤทธิ์วิทยานุสรณ์"""  1 1 1
30 วัดห้วยแก้ว  ปกติ 1 1 1
31 วัดเขาวงกฎ  1 1 1
32 วัดหนองกระเบื้อง  1 1 1
33 วัดหนองโพธิ์  1 1 1
34 บ้านน้ำบ่า  1 1 1
35 วัดทองแท่งนิสยาราม  ปกติ 1 1 1
36 วัดสระมะเกลือ  ปกติ 1 1 1
37 วัดข่อยใต้  1 1 1
38 วัดบ้านลาด  1 1 1
39 บ้านดงกลาง  1 1 1
40 บ้านหัวดง  ปกติ 1 1 1
41 ซอย 7 สาย 4 ซ้าย  ปกติ 1 1 1
42 วัดหนองปลาดุก  ปกติ 1 1 1
43 บ้านตะกุดหว้า  ปกติ 1 1 1
44 วัดป่ากล้วย  ปกติ 1 1 1
45 วัดวังหัวแหวน  ปกติ 1 1 1
46 ชุมชนตำบลหินปัก  ปกติ 1 1 1
47 บ้านท่าม่วง  ปกติ 1 1 1
48 วัดทุ่งสิงห์โต  ปกติ 1 1 1
49 วัดหลวงท้ายตลาด  ปกติ 1 1 1
50 บ้านโคกสะอาด  ปกติ 1 1 1
51 วัดเขาสมอคอน  ปกติ 1 1 1
52 วัดหนองหลวง  ปกติ 1 1 1
53 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
54 วัดบางกะพี้(พสกอำรุง)  ปกติ 1 1 1
55 บ้านชอนบอน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
56 วัดคลองเม่า  ปกติ 1 1 1
57 สมอคอนวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
58 วัดสิริจันทรนิมิตร(ประกิจประชานุกูล)  ปกติ 1 1 1
59 วัดน้ำจั้น  เรียนร่วม 1 1 1
60 บ้านหนองนางาม  ปกติ 1 1 1
61 บ้านไผ่ใหญ่  ปกติ 1 1 1
62 วัดท้องคุ้ง  ปกติ 1 1 1
63 วัดหนองพิมาน  ปกติ 1 1 1
64 วัดชีแวะ  ปกติ 1 1 1
65 วัดหนองเมือง  ปกติ 1 1 1
66 บ้านพุม่วง  ปกติ 1 1 1
67 วัดยาง ณ รังสี  ปกติ 1 1 1
68 บ้านหนองปล้อง  เรียนร่วม 1 1 1
69 วัดบ่อเงิน  ปกติ 1 1 1
70 วัดหนองปลิง  ปกติ 1 1 1
71 วัดคอกกระบือ  ปกติ 1 1 1
72 วัดหนองแก้ว  ปกติ 1 1 1
73 วัดหนองบัวขาว  ปกติ 1 1 1
74 วัดสำราญ  ปกติ 1 1 1
75 บ้านคลองเกตุ  ปกติ 1 1 1
76 วัดเขาหนีบ  ปกติ 1 1 1
77 วัดสระกระเบี้อง  ปกติ 1 1 1
78 วัดท้ายลาด  ปกติ 1 1 1
79 วัดสิงห์ทอง  ปกติ 1 1 1
80 บ้านเขาดิน  ปกติ 1 1 1
81 บ้านห้วยส้ม  ปกติ 1 1 1
82 วัดห้วยกรวด  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
83 บ้านดอนทอง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
84 วัดตะลุง  ปกติ 1 1 1
85 วัดหลวงสุวรรณาราม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
86 วัดโคกโพธิกุญชร  ปกติ 1 1 1
87 วัดสายห้วยแก้ว  ปกติ 1 1 1
88 วัดเทพกุญชรวราราม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
89 วัดคุ้งนาบุญ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
90 บ้านไทรย้อย  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
91 วัดหนองคู  ปกติ 1 1 1
92 วัดคุ้งท่าเลา  ปกติ 1 1 1
93 บ้านดงมะรุม  ปกติ 1 1 1
94 วัดสะพานคง  ปกติ 1 1 1
95 วัดดงแก้ว  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
96 วัดหนองแขม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
97 วัดโคกหม้อ  ปกติ 1 1 1
98 วัดโพธิ์ศรี(สังวรราษฎร์นุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
99 วัดข่อยกลาง  ปกติ 1 1 1
100 บ้านโคกสุข  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
101 ค่ายพิบูลสงคราม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
102 บ้านหนองชนะชัย  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
103 บ้านหนองไผ่  โอนไปสังกัดอื่น 1 1 1
104 วัดสัมพันธมิตร  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
105 วัดใดยาว  ปกติ 1 1 1
106 วัดพรหมาสตร์  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
107 วัดใหม่ขุนนวน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
108 วัดดอนโพธิ์  ปกติ 1 1 1
109 ซอยพิเศษสาย 4 ซ้าย  ปกติ 1 1 1
110 ท่าวุ้ง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
111 บ้านเนินจันทร์  ปกติ 1 1 1
112 กองบินโคกกะเทียม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
113 วัดทุ่งทะเลหญ้า  ปกติ 1 1 1
114 วัดอัมพวัน  ปกติ 1 1 1
115 วัดนิคมสามัคคีชัย  ปกติ 1 1 1
รวม