ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลพบุรี เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านสหพันธ์อ่างทอง  1 1 1
2 บ้านหนองบง  1 1 1
3 บ้านบ่อคู่  1 1 1
4 บ้านหนองปลาไหล  ปกติ 1 1 1
5 วัดศิริบรรพต  ปกติ 1 1 1
6 บ้านห้วยดีเลิศ  1 1 1
7 บ้านห้วยนา  1 1 1
8 บ้านหนองไก่ห้าว  ปกติ 1 1 1
9 บ้านเขาราบ  1 1 1
10 บ้านโคกกลาง  1 1 1
11 บ้านเขาหมูมัน  1 1 1
12 บ้านหนองสำราญ  1 1 1
13 ซอย 26 สาย 4 ซ้าย  ปกติ 1 1 1
14 บ้านหนองจาน  ปกติ 1 1 1
15 บ้านลังกาประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
16 บ้านซับไทร  ปกติ 1 1 1
17 บ้านบ่อน้ำ  ปกติ 1 1 1
18 ซอย 16 สาย 3 ซ้าย  ปกติ 1 1 1
19 ซอย 12 สาย 4 ซ้าย  ปกติ 1 1 1
20 บ้านหนองเสมา  ปกติ 1 1 1
21 บ้านท่าตะโก  ปกติ 1 1 1
22 บ้านโกรกรกฟ้า  ปกติ 1 1 1
23 บ้านหนองปล้อง  ปกติ 1 1 1
24 บ้านสันตะลุง  ปกติ 1 1 1
25 บ้านโค้งรถไฟ  ปกติ 1 1 1
26 บ้านลำโกฎิทอง  ปกติ 1 1 1
27 วัดมณีศรีโสภณ  ปกติ 1 1 1
28 ซอย 17 สาย 2 ซ้าย  ปกติ 1 1 1
29 บ้านเขาตะแคง  ปกติ 1 1 1
30 บ้านซับเค้าแมว  ปกติ 1 1 1
31 บ้านสวนมะเดื่อ  ปกติ 1 1 1
32 บ้านไร่พัฒนา  ปกติ 1 1 1
33 บ้านดงน้อย  ปกติ 1 1 1
34 บ้านหนองโพธิ์  ปกติ 1 1 1
35 บ้านคลองสาริกา  ปกติ 1 1 1
36 บ้านทรัพย์เจริญ  ปกติ 1 1 1
37 บ้านทุ่งดินแดง  ปกติ 1 1 1
38 บ้านนาโสม  ปกติ 1 1 1
39 บ้านวังก้านเหลือง  ปกติ 1 1 1
40 บ้านใหม่ทรัพย์เจริญ  ปกติ 1 1 1
41 บ้านธงชัยสามัคคี  ปกติ 1 1 1
42 บ้านซับงูเหลือม  ปกติ 1 1 1
43 บ้านไร่ทรัพย์เจริญ  ปกติ 1 1 1
44 บ้านท่าเยี่ยม  ปกติ 1 1 1
45 บ้านเขาสมโภชน์  ปกติ 1 1 1
46 บ้านห้วยสาราม  ปกติ 1 1 1
47 บ้านเขาตำบล  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
48 บ้านบ่อดินสอพอง  ปกติ 1 1 1
49 บ้านลำสนธิ  ปกติ 1 1 1
50 ทรัพย์ราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
51 บ้านทุ่งตาแก้ว  ปกติ 1 1 1
52 บ้านเนินทอง  ปกติ 1 1 1
53 บ้านท่าหลวง  ปกติ 1 1 1
54 บ้านซับผาสุก  ปกติ 1 1 1
55 บ้านทะเลทอง  ปกติ 1 1 1
56 บ้านทะเลวังวัด  ปกติ 1 1 1
57 บ้านหนองหัวช้าง  ปกติ 1 1 1
58 บ้านหนองเกตุ  ปกติ 1 1 1
59 บ้านด่านจันทร์  ปกติ 1 1 1
60 บ้านศรีเมือง  ปกติ 1 1 1
61 บ้านหนองปีกนก  ปกติ 1 1 1
62 บ้านแหลมชนแดน  ปกติ 1 1 1
63 บ้านท่ามะกอก  ปกติ 1 1 1
64 บ้านคลองกลุ่ม  ปกติ 1 1 1
65 บ้านลำโป่งเพชร  ปกติ 1 1 1
66 บ้านหนองขาม  ปกติ 1 1 1
67 บ้านหนองไทร  ปกติ 1 1 1
68 บ้านทุ่งท่าช้าง  ปกติ 1 1 1
69 บ้านเขาขวาง  ปกติ 1 1 1
70 บ้านฟ่าวงาม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
71 โพธิ์นิมิตร  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
72 บ่อทองลพบุรี  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
73 บ้านห้วยสะอาด  ปกติ 1 1 1
74 บ้านห้วยเขว้า  ปกติ 1 1 1
75 บ้านเขาดินทอง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
76 บ้านดินแดง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
77 บ้านบ่อตะเคียนทอง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
รวม