ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านสำเภา  ปกติ 1 1 1
2 วัดพระเจ้านั่งแท่น  ปกติ 1 1 1
3 บ้านกาศเมฆ  ปกติ 1 1 1
4 บ้านทุ่งฝาย  ปกติ 1 1 1
5 บ้านท่าโทก  ปกติ 1 1 1
6 วัดน้ำโท้ง  ปกติ 1 1 1
7 วัดค่ากลาง  ปกติ 1 1 1
8 สบมายสามัคคีวิทยา  ปกติ 1 1 1
9 ชุมชนบ้านทราย  ปกติ 1 1 1
10 บ้านทรายมูล  ปกติ 1 1 1
11 บ้านจำค่า  ปกติ 1 1 1
12 วัดบ้านฮ่อง  ปกติ 1 1 1
13 วัดท่าสี  ปกติ 1 1 1
14 วัดหัวฝาย  ปกติ 1 1 1
15 บ้านสบเติ๋น  ปกติ 1 1 1
16 แม่แป้นวิทยา  ปกติ 1 1 1
17 ชุมชนบ้านร้อง  ปกติ 1 1 1
18 บ้านข่อยมิตรภาพที่ 110  ปกติ 1 1 1
19 บ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว  ปกติ 1 1 1
20 บ้านหลวงใต้  ปกติ 1 1 1
21 บ้านสัน  ปกติ 1 1 1
22 บ้านแม่ตาลน้อย  ปกติ 1 1 1
23 บ้านยางอ้อย  ปกติ 1 1 1
24 บ้านทุ่งเกวียน  เรียนร่วม 1 1 1
25 บ้านสันทราย  ปกติ 1 1 1
26 ชุมชนบ้านแม่ฮาว  ปกติ 1 1 1
27 บ้านทุ่งกล้วย  ปกติ 1 1 1
28 บ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล  ปกติ 1 1 1
29 บ้านจำปุย  ปกติ 1 1 1
30 บ้านแม่กวัก  ปกติ 1 1 1
31 บ้านทุ่ง  ปกติ 1 1 1
32 บ้านโทกหัวช้าง  ปกติ 1 1 1
33 บ้านแม่ส้าน  ปกติ 1 1 1
34 วัดทุ่งโจ้  ปกติ 1 1 1
35 บ้านปงยางคก  ปกติ 1 1 1
36 บ้านหัวทุ่ง  ปกติ 1 1 1
37 บ้านแหงใต้  ปกติ 1 1 1
38 ทุ่งหนองขามวิทยา  ปกติ 1 1 1
39 บ้านวังตม  ปกติ 1 1 1
40 บ้านแม่อาง  ปกติ 1 1 1
41 บ้านแม่งาวใต้  ปกติ 1 1 1
42 บ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านอีก้อแม่คำหล้า  ปกติ 1 1 1
43 บ้านดอนหัววัง  เรียนร่วม 1 1 1
44 วัดศรีปรีดานุเคราะห์  ปกติ 1 1 1
45 วัดบ้านสัก  ปกติ 1 1 1
46 บ้านแม่จาง  ปกติ 1 1 1
47 วัดต้นต้อง  เรียนร่วม 1 1 1
48 บ้านไร่  เรียนร่วม 1 1 1
49 พิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14)  ปกติ 1 1 1
50 บ้านปันง้าว  ปกติ 1 1 1
51 บ้านปันเต้า  ปกติ 1 1 1
52 บ้านหางฮุง  ปกติ 1 1 1
53 บ้านแม่เฟือง  ปกติ 1 1 1
54 บ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง  ปกติ 1 1 1
55 บ้านบุญนาค  ปกติ 1 1 1
56 บ้านศรีหมวดเกล้า  ปกติ 1 1 1
57 บ้านหนองยาง  เรียนร่วม 1 1 1
58 บ้านปงวัง  ปกติ 1 1 1
59 บ้านหัวทุ่ง  ปกติ 1 1 1
60 บ้านทุ่งผา  เรียนร่วม 1 1 1
61 บ้านทุ่งหก  ปกติ 1 1 1
62 บ้านสบค่อม  ปกติ 1 1 1
63 บ่อสี่เหลี่ยมวิทยา  ปกติ 1 1 1
64 วัดสบจาง  ปกติ 1 1 1
65 บ้านห้วยหก  ปกติ 1 1 1
66 นิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1  ปกติ 1 1 1
67 บ้านงิ้วงาม  เรียนร่วม 1 1 1
68 วัดบ้านแลง  ปกติ 1 1 1
69 บ้านหมากหัววัง  ปกติ 1 1 1
70 บ้านปงแท่น  เรียนร่วม 1 1 1
71 บ้านห้วยอูน  ปกติ 1 1 1
72 บ้านขุนแหง  เรียนร่วม 1 1 1
73 บ้านปันเหนือ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
74 บ้านโป่งขวาก  ปกติ 1 1 1
75 บ้านป่าเหียง  เรียนร่วม 1 1 1
76 ห้วยรากไม้  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
77 บ้านกาด  ปกติ 1 1 1
78 บ้านเวียงเหนือ  เรียนร่วม 1 1 1
79 บ้านนาแช่  ปกติ 1 1 1
80 บ้านป่าตันกุมเมือง  ปกติ 1 1 1
81 บ้านทุ่งกู่ด้าย  ปกติ 1 1 1
82 วัดนาน้อย  เรียนร่วม 1 1 1
83 บ้านหัวฝาย  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
84 บ้านกล้วยแพะ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
85 บ้านพระบาท  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
86 บ้านบ่อหิน  เรียนร่วม 1 1 1
87 วัดบ้านเป้า  เรียนร่วม 1 1 1
88 บ้านห้วยยาง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
89 บ้านเอื้อม  เรียนร่วม 1 1 1
90 บ้านแม่หล่วง  เรียนร่วม 1 1 1
91 บ้านนาสัก  ปกติ 1 1 1
92 บ้านโป่ง  เรียนร่วม 1 1 1
93 บ้านใหม่  ปกติ 1 1 1
94 บ้านหวด  ปกติ 1 1 1
95 บ้านปางหละ  เรียนร่วม 1 1 1
96 บ้านหม้อ  เรียนร่วม 1 1 1
97 บ้านทุ่งหลวง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
98 บ้านแม่ยามเหนือ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
99 บ้านล้อง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
100 บ้านป่าไคร้  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
รวม