ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านนาแก้วประชารัฐ  1 1 1
2 ชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง  1 1 1
3 บ้านสองแคว  1 1 1
4 แม่มอกวิทยา  1 1 1
5 บ้านท่าเกวียน  1 1 1
6 ชุมชนบ้านท่าแหน  ปกติ 1 1 1
7 บ้านน้ำโทก0หัวดง  ปกติ 1 1 1
8 ห้วยมะเกลือวิทยา  1 1 1
9 บ้านสามขา  ปกติ 1 1 1
10 บ้านอุมลอง  ปกติ 1 1 1
11 บ้านโป่งน้ำร้อน  ปกติ 1 1 1
12 บ้านนาเบี้ย  1 1 1
13 บ้านเอียก0นาบง  ปกติ 1 1 1
14 บ้านแม่เลียง  ปกติ 1 1 1
15 บ้านสันป่าเปา  เรียนร่วม 1 1 1
16 บ้านป่าตาล  ปกติ 1 1 1
17 เถิน0ท่าผา  ปกติ 1 1 1
18 บ้านทุ่งขาม  ปกติ 1 1 1
19 บ้านดอนธรรม  ปกติ 1 1 1
20 บ้านนากวาง  ปกติ 1 1 1
21 บ้านหนอง  เรียนร่วม 1 1 1
22 บ้านสมัย  ปกติ 1 1 1
23 บ้านท่าผา  ปกติ 1 1 1
24 บ้านแม่หลง0สบจาง  ปกติ 1 1 1
25 บ้านท่า  ปกติ 1 1 1
26 บ้านจอมปิง  ปกติ 1 1 1
27 บ้านหนองถ้อย  เรียนร่วม 1 1 1
28 บ้านสองแควใต้  ปกติ 1 1 1
29 บ้านนาแส่ง0แม่ไฮ  เรียนร่วม 1 1 1
30 บ้านแม่เชียงรายลุ่ม  ปกติ 1 1 1
31 บ้านแม่วะ  เรียนร่วม 1 1 1
32 ไทยรัฐวิทยา 47(วัดนาเดา)  ปกติ 1 1 1
33 วัดสบแม่ทำ  ปกติ 1 1 1
34 บ้านแม่กึ๊ด  ปกติ 1 1 1
35 บ้านแม่ทาน  ปกติ 1 1 1
36 บ้านใหม่  เรียนร่วม 1 1 1
37 ชุมชนบ้านมั่ว  ปกติ 1 1 1
38 บ้านก้อมหนองมุง  เรียนร่วม 1 1 1
39 แม่วะวิทยา  ปกติ 1 1 1
40 บ้านเหล่า  ปกติ 1 1 1
41 บ้านแม่เติน  ปกติ 1 1 1
42 นาบ้านไร่วิทยา  ปกติ 1 1 1
43 บ้านผาแมว  ปกติ 1 1 1
44 บ้านเหล่ายาว  ปกติ 1 1 1
45 วัดหาดปู่ด้าย  ปกติ 1 1 1
46 บ้านแม่เตี๊ยะ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
47 กิ่วประชาวิทยา  ปกติ 1 1 1
48 บ้านน้ำหลง  ปกติ 1 1 1
49 ห้วยขี้นกวิทยา  ปกติ 1 1 1
50 บ้านน้ำดิบ  ปกติ 1 1 1
51 บ้านสาด0ผึ้งนาเกลือ  ปกติ 1 1 1
52 ปางกุ่มวิทยา  ปกติ 1 1 1
53 บ้านเด่น  ปกติ 1 1 1
54 บ้านนาคต  ปกติ 1 1 1
55 บ้านนาต๋ม  ปกติ 1 1 1
56 บ้านอุมลอง  ปกติ 1 1 1
57 ชุมชนบ้านแม่ปุปุ  ปกติ 1 1 1
58 นาครัวประชาสามัคคี  ปกติ 1 1 1
59 บ้านนาโป่ง  ปกติ 1 1 1
60 บ้านกุ่มเนิ้งใต้  ปกติ 1 1 1
61 บ้านน้ำโจ้  เรียนร่วม 1 1 1
62 บ้านแม่วะเด่นชัย  ปกติ 1 1 1
63 สันโป่งวิทยา  ปกติ 1 1 1
64 บ้านหัวน้ำ  ปกติ 1 1 1
65 บ้านแก่น  ปกติ 1 1 1
66 วัดมะกอก0นาบัว  เรียนร่วม 1 1 1
67 บ้านเข้าซ้อน  เรียนร่วม 1 1 1
68 บ้านป่าจ้ำ  เรียนร่วม 1 1 1
69 บ้านศาลาสามัคคี  ปกติ 1 1 1
70 บ้านทุ่งต๋ำ  ปกติ 1 1 1
71 บ้านท่ามะเกว๋น  ปกติ 1 1 1
72 บ้านแม่ปุง  เรียนร่วม 1 1 1
73 บ้านฮ่องห้า  ปกติ 1 1 1
74 บ้านกิ่วห้วยเบิก  ปกติ 1 1 1
75 บ้านดอนไชย  ปกติ 1 1 1
76 บ้านสันหลวง  ปกติ 1 1 1
77 วังหินวิทยา  ปกติ 1 1 1
78 บ้านวัฒนา  เรียนร่วม 1 1 1
79 บ้านหล่ายฮ่องปุ๊  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
80 บ้านหนองวัวแดง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
81 บ้านวังพร้าว0สบเรียง  ปกติ 1 1 1
82 ไตรมิตรสามัคคี  ปกติ 1 1 1
83 บ้านท่าช้าง  ปกติ 1 1 1
84 บ้านวังยาว  ปกติ 1 1 1
85 บ้านนาจะลา  เรียนร่วม 1 1 1
86 บ้านแม่ต๋ำ  เรียนร่วม 1 1 1
87 วัดนาเอี้ยง  เรียนร่วม 1 1 1
88 บ้านปงกา  ปกติ 1 1 1
89 บ้านแม่ตั๋ง  ปกติ 1 1 1
90 บ้านหลวง  ปกติ 1 1 1
91 บ้านปงแพ่ง  ปกติ 1 1 1
92 วัดสาแล  ปกติ 1 1 1
93 เสริมซ้ายวิทยา  ปกติ 1 1 1
94 บ้านท่าโป่ง  เรียนร่วม 1 1 1
95 บ้านแม่ฮวก  เรียนร่วม 1 1 1
96 นายางวิทยา  ปกติ 1 1 1
97 บ้านปงหลวง  เรียนร่วม 1 1 1
98 บ้านนาดง  ปกติ 1 1 1
99 บ้านดอนธรรมสาขาต้นผึ้ง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
100 บ้านปางมะโอ  เรียนร่วม 1 1 1
101 บ้านแม่ปะ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
102 บ้านหนองเตา  ปกติ 1 1 1
รวม