ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำปาง เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านหนองนาว  1 1 1
2 บ้านทุ่งฮ้าง  ปกติ 1 1 1
3 บ้านช่อฟ้า  ปกติ 1 1 1
4 บ้านช่อฟ้าสาขาบ้านแม่จอกฟ้า  1 1 1
5 ชุมชนบ้านสา  ปกติ 1 1 1
6 บ้านแม่ตาใน  เรียนร่วม 1 1 1
7 บ้านนางาม  1 1 1
8 บ้านแม่เบิน  1 1 1
9 บ้านสันมะเกลือ  ปกติ 1 1 1
10 บ้านใหม่เหล่ายาว  1 1 1
11 บ้านทุ่งปี้  1 1 1
12 บ้านวังมน  1 1 1
13 บ้านดอนแก้ว  ปกติ 1 1 1
14 บ้านวังใหม่  ปกติ 1 1 1
15 บ้านแม่หีด  1 1 1
16 บ้านหัวทุ่ง  1 1 1
17 บ้านแม่สุขวังเหนือ  1 1 1
18 บ้านแม่พริก  1 1 1
19 วังทรายคำวิทยา(ปงวังอนุสรณ์)  1 1 1
20 บ้านแม่เย็น  1 1 1
21 บ้านทัพป่าเส้า  1 1 1
22 บ้านสบลี  1 1 1
23 บ้านแม่แจ๋ม  1 1 1
24 อนุบาลเมืองปาน (บ้านทุ่งกว๋าว)  1 1 1
25 บ้านทุ่งส้าน  1 1 1
26 บ้านหนอง  1 1 1
27 บ้านแม่กองปิน  1 1 1
28 บ้านทุ่งสะแกง  ปกติ 1 1 1
29 บ้านดอนแก้ว  1 1 1
30 บ้านดอนไชย  1 1 1
31 บ้านทุ่งโป่ง  1 1 1
32 บ้านหัวเมือง  1 1 1
33 บ้านไฮ  เรียนร่วม 1 1 1
34 บ้านป่าแขม  ปกติ 1 1 1
35 บ้านขอวิทยา  1 1 1
36 บ้านสวนดอกคำ  1 1 1
37 บ้านขาม  1 1 1
38 บ้านทุ่งจี้  เรียนร่วม 1 1 1
39 บ้านทุ่งข่วง  เรียนร่วม 1 1 1
40 บ้านทุ่งปง  เรียนร่วม 1 1 1
41 บ้านปงคอบ  1 1 1
42 บ้านสบฟ้า  ปกติ 1 1 1
43 บ้านเลาสู  ปกติ 1 1 1
44 บ้านทุ่ง  ปกติ 1 1 1
45 บ้านหลวงแจ้ซ้อน  ปกติ 1 1 1
46 บ้านกล้วย  ปกติ 1 1 1
47 บ้านศรีบุญเรือง  ปกติ 1 1 1
48 บ้านแม่สุก  ปกติ 1 1 1
49 บ้านต้นงุ้น  ปกติ 1 1 1
50 บ้านสาแพะ  ปกติ 1 1 1
51 บ้านน้ำจำ  ปกติ 1 1 1
52 บ้านแม่สุขใน  ปกติ 1 1 1
53 บ้านป่าเหว  ปกติ 1 1 1
54 บ้านเฮี้ย  เรียนร่วม 1 1 1
55 บ้านใหม่ผ้าขาว  ปกติ 1 1 1
56 บ้านเมืองตึง  ปกติ 1 1 1
57 บ้านม่วงงาม  เรียนร่วม 1 1 1
58 บ้านใหม่สามัคคี  เรียนร่วม 1 1 1
59 บ้านหนองกอก  เรียนร่วม 1 1 1
60 บ้านปงดอน  เรียนร่วม 1 1 1
61 บ้านแม่ตา  เรียนร่วม 1 1 1
62 บ้านทุ่งฮี  ปกติ 1 1 1
63 ชุมชนบ้านใหม่  ปกติ 1 1 1
64 บ้านฮ่องลี่  ปกติ 1 1 1
65 บ้านแม่ม่า  เรียนร่วม 1 1 1
66 บ้านปางดะ  ปกติ 1 1 1
67 บ้านป่าเหมี้ยง  ปกติ 1 1 1
68 บ้านหัวฝาย  ปกติ 1 1 1
69 บ้านแพะ  ปกติ 1 1 1
70 บ้านนาไหม้  เรียนร่วม 1 1 1
71 บ้านแป้น  ปกติ 1 1 1
72 บ้านม่วง  ปกติ 1 1 1
73 บ้านปงถ้ำ  ปกติ 1 1 1
74 ปลายนาวิทยา  ปกติ 1 1 1
75 บ้านถ้ำ  เรียนร่วม 1 1 1
76 บ้านจ๋ง  เรียนร่วม 1 1 1
77 บ้านเปียงใจ  ปกติ 1 1 1
78 บ้านไร่  ปกติ 1 1 1
79 บ้านป่าคา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
80 บ้านก่อ  ปกติ 1 1 1
81 บ้านทุ่งผึ้ง  ปกติ 1 1 1
82 บ้านทุ่งฝูง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
รวม