ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำพูน เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 วัดสะแล่ง  ปกติ 1 1 1
2 บ้านประตูป่า  ปกติ 1 1 1
3 เชตวันหนองหมู  ปกติ 1 1 1
4 บ้านห้วยอ้อ  เรียนร่วม 1 1 1
5 บ้านล้องหนองหอย  1 1 1
6 บ้านสะปุ๋ง  1 1 1
7 วัดบ้านไร่  1 1 1
8 บ้านป่าตาล  ปกติ 1 1 1
9 วัดบ้านดอน  1 1 1
10 วัดป่าแดด  1 1 1
11 ชุมชนบ้านเหมืองจี้  1 1 1
12 วัดหนองสมณะ  1 1 1
13 บ้านน้ำย้อย  ปกติ 1 1 1
14 วัดป่าสัก  ปกติ 1 1 1
15 วัดบ้านแจ่ม  ปกติ 1 1 1
16 บ้านกองงาม  ปกติ 1 1 1
17 วัดป่าบุก  เรียนร่วม 1 1 1
18 วัดบ้านธิ  ปกติ 1 1 1
19 บ้านป่าซาง  ปกติ 1 1 1
20 บ้านทาสองท่า  เรียนร่วม 1 1 1
21 บ้านดงสารภี  ปกติ 1 1 1
22 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
23 บ้านทากู่  ปกติ 1 1 1
24 บ้านทาทุ่งไผ่  เรียนร่วม 1 1 1
25 วัดป่ายาง  ปกติ 1 1 1
26 บ้านศรีสุพรรณ  ปกติ 1 1 1
27 วัดกู่เส้า  ปกติ 1 1 1
28 บ้านป่าซางน้อย  เรียนร่วม 1 1 1
29 วัดสันต้นธง  ปกติ 1 1 1
30 บ้านเวียงยอง  ปกติ 1 1 1
31 วัดหนองหล่ม  ปกติ 1 1 1
32 วัดอรัญญาราม  ปกติ 1 1 1
33 วัดช้างค้ำ  ปกติ 1 1 1
34 วัดศรีบังวัน  ปกติ 1 1 1
35 บ้านเหมืองลึก  ปกติ 1 1 1
36 วัดห้วยยาบ  ปกติ 1 1 1
37 วัดหนองเหียง  เรียนร่วม 1 1 1
38 วัดฮ่องกอก  ปกติ 1 1 1
39 วัดศรีดอนชัย  ปกติ 1 1 1
40 วัดศรีบัวบาน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
41 บ้านหนองดู่  ปกติ 1 1 1
42 วัดศรีชุม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
43 วัดเจดีย์สามยอด  เรียนร่วม 1 1 1
44 บ้านหล่ายทา  ปกติ 1 1 1
45 บ้านศาลาแม่ทา  ปกติ 1 1 1
46 วัดทากาศ  ปกติ 1 1 1
47 บ้านห้วยไฟ  ปกติ 1 1 1
48 บ้านดอนตอง  เรียนร่วม 1 1 1
49 บ้านหมื่นข้าว  ปกติ 1 1 1
50 บ้านป่ารกฟ้า  เรียนร่วม 1 1 1
51 วัดห้วยม้าโก้ง  ปกติ 1 1 1
52 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ  ปกติ 1 1 1
53 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน  ปกติ 1 1 1
54 บ้านแม่อาว  เรียนร่วม 1 1 1
55 บ้านโทกน้ำกัด  ปกติ 1 1 1
56 วัดบ่อโจง  ปกติ 1 1 1
57 บ้านไร่ดง  ปกติ 1 1 1
58 วัดต้นโชค  ปกติ 1 1 1
59 วัดบ้านเรือน  ปกติ 1 1 1
60 วัดบ้านหลุก  เรียนร่วม 1 1 1
61 บ้านหนองผ้าขาว  เรียนร่วม 1 1 1
62 บ้านต้นผึ้ง  ปกติ 1 1 1
63 วัดศรีบุญชู0วังไฮ  ปกติ 1 1 1
64 บ้านห้วยส้ม  ปกติ 1 1 1
65 วัดสันทราย  ปกติ 1 1 1
66 วัดท่าต้นงิ้ว  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
67 บ้านฉางข้าวน้อย  ปกติ 1 1 1
68 บ้านป่าเส้า  ปกติ 1 1 1
69 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง  ปกติ 1 1 1
70 วัดจักรคำภิมุข  ปกติ 1 1 1
71 วัดเหมืองกวัก  ปกติ 1 1 1
72 บ้านดอยแก้ว  ปกติ 1 1 1
73 บ้านจำตาเหิน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
74 วัดพันตาเกิน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
75 บ้านทาป่าเปา  ปกติ 1 1 1
76 วัดป่าตึงเชตวัน  ปกติ 1 1 1
77 บ้านศรีป้าน  ปกติ 1 1 1
78 บ้านร่องช้าง  เรียนร่วม 1 1 1
79 บ้านป่าขาม  เรียนร่วม 1 1 1
80 บ้านจำบอน  ปกติ 1 1 1
81 บ้านขัวแคร่  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
82 บ้านหนองหนาม  เรียนร่วม 1 1 1
83 วัดล่ามช้าง  ปกติ 1 1 1
84 บ้านสัน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
85 บ้านสบเมย  1 1 1
86 วัดศรีดอนตัน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
87 วัดบ้านเหล่า  ปกติ 1 1 1
88 บ้านฮ่องกอม่วง  ปกติ 1 1 1
89 วัดวังกู่  เรียนร่วม 1 1 1
90 บ้านสวนหลวง  เรียนร่วม 1 1 1
91 วัดทุ่งยาว  ปกติ 1 1 1
92 บ้านหนองยางไคล  ปกติ 1 1 1
93 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม  ปกติ 1 1 1
94 บ้านศรีบุญยืน0วังทอง  ปกติ 1 1 1
95 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ  ปกติ 1 1 1
96 บ้านผาตั้ง  ปกติ 1 1 1
97 บ้านแม่เมย  ปกติ 1 1 1
98 บ้านแม่เมย สาขาแม่เหล็ก  เรียนร่วม 1 1 1
99 บ้านทาขุมเงิน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
100 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง  ปกติ 1 1 1
101 วัดสันมะกรูด  เรียนร่วม 1 1 1
102 วัดชัยสถาน  เรียนร่วม 1 1 1
103 บ้านมะกอก  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
104 บ้านกิ่วมื่น  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
105 วัดบ้านหวาย  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
106 บ้านสันมะนะ  ปกติ 1 1 1
107 บ้านทาปลาดุก  ปกติ 1 1 1
108 วัดท่าตุ้ม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
109 บ้านโป่งรู  ปกติ 1 1 1
110 วัดชัยชนะ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
111 วัดน้ำดิบ  ปกติ 1 1 1
112 วัดปากล้อง  เรียนร่วม 1 1 1
รวม