ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านดอนหันวิทยาสาร  1 1 1
2 บ้านหนองโข่ย(ประชารัฐบำรุง)  ปกติ 1 1 1
3 บ้านห้วยเตยพัฒนา  1 1 1
4 บ้านดงพอง  1 1 1
5 สระแก้วราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
6 แก่นเท่าพัฒนศึกษา  1 1 1
7 หินกองวิทยา  1 1 1
8 บ้านวังโพน  1 1 1
9 บ้านคำไฮหัวทุ่งประชาบำรุง  1 1 1
10 บ้านโคกล่าม  ปกติ 1 1 1
11 บ้านโกทา  ปกติ 1 1 1
12 บ้านแก่นประดู่  ปกติ 1 1 1
13 บ้านคำบอน  ปกติ 1 1 1
14 ดอนหันประชารัฐศึกษา  ปกติ 1 1 1
15 หินฮาวคุรุประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
16 พงษ์ภิญโญ 2  ปกติ 1 1 1
17 บ้านบึงแก  ปกติ 1 1 1
18 บ้านเหล่านางาม  ปกติ 1 1 1
19 บ้านโนนเรือง  ปกติ 1 1 1
20 บ้านหนองไฮโพธิ์ชัย  ปกติ 1 1 1
21 อานันทนวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
22 บ้านป่าสังข์หนองฮี  ปกติ 1 1 1
23 บ้านหนองหญ้าข้าวนก  ปกติ 1 1 1
24 บ้านเลิง  ปกติ 1 1 1
25 บ้านนาล้อม  ปกติ 1 1 1
26 บ้านป่าส่าน  ปกติ 1 1 1
27 บ้านโคกสูงวิทยาคม  ปกติ 1 1 1
28 บ้านบ่อแก  ปกติ 1 1 1
29 บ้านนาเพียง  ปกติ 1 1 1
30 บ้านป่าเหลื่อม  เรียนร่วม 1 1 1
31 บ้านหนองค้ากลางฮุง  ปกติ 1 1 1
32 บ้านบึงสวางค์คุยโพธิ์  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
33 เขื่อนกระพี้ศึกษา  ปกติ 1 1 1
34 บ้านกระเดื่อง  ปกติ 1 1 1
35 บ้านเต่านอ  ปกติ 1 1 1
36 บ้านหินตั้งหนองอีเลิง  ปกติ 1 1 1
37 บ้านหนองเบ็ญ  ปกติ 1 1 1
38 บ้านศิลา  ปกติ 1 1 1
39 บ้านบึงฉิม  ปกติ 1 1 1
40 พงษ์ภิญโญ 1  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
41 บ้านท่าพระเนาว์  ปกติ 1 1 1
42 บ้านเพี้ยฟานโนนตุ่น  ปกติ 1 1 1
43 บ้านหินขาว  ปกติ 1 1 1
44 บ้านสงเปือยฮ่องเดื่อ  ปกติ 1 1 1
45 บ้านดงเก่า  เรียนร่วม 1 1 1
46 บ้านโจดใหญ่  เรียนร่วม 1 1 1
47 บ้านดอนหญ้านาง  ปกติ 1 1 1
48 บ้านโสกม่วงดอนดู่  1 1 1
49 บ้านดอนยาง  ปกติ 1 1 1
50 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย  ปกติ 1 1 1
51 บ้านหนองขามประชาบำรุง  ปกติ 1 1 1
52 หนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์  ปกติ 1 1 1
53 บ้านไก่นา  เรียนร่วม 1 1 1
54 บ้านหนองบัวดีหมี  ปกติ 1 1 1
55 บ้านม่วงโป้  ปกติ 1 1 1
56 บ้านหนองบัวน้อย  ปกติ 1 1 1
57 ไตรมิตรวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
58 บ้านโนนเขวา  ปกติ 1 1 1
59 บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง  ปกติ 1 1 1
60 บ้านสว่างมรรคา  เรียนร่วม 1 1 1
61 บ้านหนองหัววัว  ปกติ 1 1 1
62 บ้านหนองคู  ปกติ 1 1 1
63 บ้านเหล่าเกวียนหัก  ปกติ 1 1 1
64 บ้านโนนกู่  ปกติ 1 1 1
65 บ้านห้วยชัน  เรียนร่วม 1 1 1
66 บ้านบะยาว  ปกติ 1 1 1
67 บ้านเลิงเปือย  ปกติ 1 1 1
68 บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ  ปกติ 1 1 1
69 บ้านลาดนาเพียง  ปกติ 1 1 1
70 หนองไผ่มอดินแดง  ปกติ 1 1 1
71 บ้านโคกท่า  ปกติ 1 1 1
72 บ้านหนองเต่าบึงเรือใหญ่  ปกติ 1 1 1
73 บ้านกุดนางทุย  ปกติ 1 1 1
74 บ้านหนองกุงคุรุประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
75 โนนฆ้องวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
76 บ้านคำหัวช้างโนนตุ่นป่ามะนาว  ปกติ 1 1 1
77 บ้านค้อ  ปกติ 1 1 1
78 บ้านตอกแป้น  ปกติ 1 1 1
79 บ้านหนองกุงน้อย  ปกติ 1 1 1
80 บ้านโนนแต้  ปกติ 1 1 1
81 บ้านหนองปอ  ปกติ 1 1 1
82 ชุมชนบ้านพรหมนิมิต  ปกติ 1 1 1
83 พระคือหนองโพธิ์วิทยา  ปกติ 1 1 1
84 บ้านแก่นเท่า  ปกติ 1 1 1
85 โคกใหญ่ประชารัฐวิทยา  ปกติ 1 1 1
86 บ้านซำจานเนินทอง  ปกติ 1 1 1
87 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์วิทยา  ปกติ 1 1 1
88 บ้านหนองกอยสิทธิราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
89 บ้านทองหลาง  ปกติ 1 1 1
90 บ้านโคกแปะ  ปกติ 1 1 1
91 บ้านโคกสีโคกเปี้ย  ปกติ 1 1 1
92 บ้านชาด  ปกติ 1 1 1
93 บ้านโนนค้อ  ปกติ 1 1 1
94 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา)  ปกติ 1 1 1
95 บ้านกอก  ปกติ 1 1 1
96 บ้านน้ำเกี้ยงโนนสว่าง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
97 บ้านโจดศรีวิชัย  ปกติ 1 1 1
98 บ้านดงกลาง  ปกติ 1 1 1
99 บ้านป่าหวาย  ปกติ 1 1 1
100 พงษ์ภิญโญ 2 สาขาบ้านหนองสำโรง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
101 สว่างศิริพัฒนา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
102 บ้านป่าชาดคุรุประชาบำรุง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
รวม