ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ลำพูน เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านสันปูเลย  ปกติ 1 1 1
2 บ้านหนองสูน  ปกติ 1 1 1
3 บ้านแม่แสม  ปกติ 1 1 1
4 บ้านแม่บอน  1 1 1
5 บ้านแม่กองวะ  1 1 1
6 บ้านนาทราย  1 1 1
7 บ้านห้วยไร่  ปกติ 1 1 1
8 บ้านห้วยห้าง  ปกติ 1 1 1
9 บ้านลี้  เรียนร่วม 1 1 1
10 บ้านห้วยงูสิงห์  ปกติ 1 1 1
11 บ้านโฮ่ง  ปกติ 1 1 1
12 บ้านฮั่ว  ปกติ 1 1 1
13 บ้านแม่ปันเดง  ปกติ 1 1 1
14 บ้านล้องเครือกวาว  ปกติ 1 1 1
15 วัดร้องธาร  ปกติ 1 1 1
16 บ้านห้วยแพ่ง  ปกติ 1 1 1
17 วัดหนองยวง  ปกติ 1 1 1
18 บ้านม่วงโตน  ปกติ 1 1 1
19 บ้านห้วยบง  ปกติ 1 1 1
20 บ้านสันป่าสัก  ปกติ 1 1 1
21 บ้านวงศ์ษาพัฒนา  ปกติ 1 1 1
22 ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง)  ปกติ 1 1 1
23 บ้านป่าพลู  ปกติ 1 1 1
24 บ้านนากลาง  ปกติ 1 1 1
25 บ้านห้วยปันจ๊อย  ปกติ 1 1 1
26 วัดบ้านเวียงหนองล่อง  ปกติ 1 1 1
27 บ้านศรีเตี้ย  ปกติ 1 1 1
28 บ้านป่าจี้  ปกติ 1 1 1
29 บ้านห้วยกาน  ปกติ 1 1 1
30 บ้านห้วยโป่ง  ปกติ 1 1 1
31 บ้านปาง  ปกติ 1 1 1
32 บ้านวังมน  ปกติ 1 1 1
33 บ้านห้วยหญ้าไซ  ปกติ 1 1 1
34 บ้านหนองหลัก  ปกติ 1 1 1
35 บ้านเหล่าดู่  เรียนร่วม 1 1 1
36 บ้านท่าช้าง  ปกติ 1 1 1
37 บ้านท่าหลุก  ปกติ 1 1 1
38 วัดวังสะแกง  ปกติ 1 1 1
39 บ้านไร่  เรียนร่วม 1 1 1
40 บ้านห้วยแทง  ปกติ 1 1 1
41 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว  ปกติ 1 1 1
42 บ้านผาต้าย  ปกติ 1 1 1
43 บ้านห้วยแหน  ปกติ 1 1 1
44 บ้านดงสักงาม  ปกติ 1 1 1
45 บ้านดอยแดน  ปกติ 1 1 1
46 บ้านแม่หาด  เรียนร่วม 1 1 1
47 บ้านไม้สลี  ปกติ 1 1 1
48 บ้านแม่ป้อกใน  ปกติ 1 1 1
49 บ้านโฮ่ง  ปกติ 1 1 1
50 บ้านห้วยน้ำดิบ  ปกติ 1 1 1
51 บ้านหล่ายท่า  ปกติ 1 1 1
52 บ้านต้นผึ้ง  ปกติ 1 1 1
53 บ้านปางส้าน  ปกติ 1 1 1
54 บ้านป่าคา  ปกติ 1 1 1
55 วัดบ้านดง  ปกติ 1 1 1
56 บ้านแม่แนต  ปกติ 1 1 1
57 บ้านก้อจัดสรร สาขาเรือนแพ  ปกติ 1 1 1
58 บ้านปวง  ปกติ 1 1 1
59 บ้านแม่ลาน  ปกติ 1 1 1
60 บ้านแม่อีไฮ  เรียนร่วม 1 1 1
61 บ้านหนองเขียด  เรียนร่วม 1 1 1
62 บ้านห้วยปิง  ปกติ 1 1 1
63 บ้านบวก  ปกติ 1 1 1
รวม