ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านกำพี้  ปกติ 1 1 1
2 บ้านห้วยหวาย  ปกติ 1 1 1
3 บ้านขอนแก่นหนองบอน  1 1 1
4 บ้านห้วยโตก  ปกติ 1 1 1
5 บ้านกกชุมแสง  ปกติ 1 1 1
6 บ้านแหล่งควาย  ปกติ 1 1 1
7 บ้านเพียซำพุวิทยา  ปกติ 1 1 1
8 บ้านวังโป่งท่าวังแคน  1 1 1
9 บ้านน้ำคิว  ปกติ 1 1 1
10 บ้านนาป่าหนาด  1 1 1
11 บ้านตาดซ้อ  1 1 1
12 บ้านโนนสว่าง  1 1 1
13 บ้านผาพอด  1 1 1
14 บ้านโพน  ปกติ 1 1 1
15 บ้านคกงิ้ว  ปกติ 1 1 1
16 บ้านกลาง  ปกติ 1 1 1
17 บ้านห้วยนา  1 1 1
18 จักรพงษ์บ้านห้วยเทียน  ปกติ 1 1 1
19 บ้านหาดเบี้ย  1 1 1
20 บ้านคกไผ่  1 1 1
21 บ้านปากปัด  1 1 1
22 บ้านหาดคัมภีร์  1 1 1
23 บ้านคกเว้า  1 1 1
24 บ้านร่องไผ่  ปกติ 1 1 1
25 บ้านบวกอ่าง  1 1 1
26 บ้านแก่งม่วง  เรียนร่วม 1 1 1
27 บ้านวังเป่ง  เรียนร่วม 1 1 1
28 บ้านน้ำพาน  เรียนร่วม 1 1 1
29 บ้านหนองปกติ  ปกติ 1 1 1
30 บ้านห้วยคัง  เรียนร่วม 1 1 1
31 บ้านหนองผือ  ปกติ 1 1 1
32 บ้านห้วยเดื่อ  1 1 1
33 บ้านนาโม้  ปกติ 1 1 1
34 บ้านน้ำมี  1 1 1
35 บ้านหนองบง  1 1 1
36 บ้านห้วยไค้  1 1 1
37 บ้านท่าดีหมี  ปกติ 1 1 1
38 ภิรมย์ภักดีบ้านห้วยสีดา  1 1 1
39 บ้านเสี้ยว  1 1 1
40 บ้านห้วยกระทิง  1 1 1
41 บ้านห้วยพอด  1 1 1
42 บ้านสวนกล้วย  1 1 1
43 บ้านท่าบม  ปกติ 1 1 1
44 บ้านปากยาง  1 1 1
45 บ้านทรัพย์มงคล  1 1 1
46 บ้านห้วยลวงไซ  ปกติ 1 1 1
47 บ้านป่าข้าวหลาม  ปกติ 1 1 1
48 บ้านภูสวรรค์  ปกติ 1 1 1
49 บ้านท่าเปิบ  เรียนร่วม 1 1 1
50 บ้านโพนป่าแดง  ปกติ 1 1 1
51 บ้านท่ามะนาว  ปกติ 1 1 1
52 บ้านแสนสำราญ  เรียนร่วม 1 1 1
53 มโนบุเรศรบำรุงการ  เรียนร่วม 1 1 1
54 บ้านกอไร่ใหญ่  ปกติ 1 1 1
55 บ้านปากมั่งห้วยทับช้าง  ปกติ 1 1 1
56 บ้านห้วยม่วง  ปกติ 1 1 1
57 บ้านนาม่วง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
58 บ้านท่าบุ่ง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
59 บ้านไผ่โทน  ปกติ 1 1 1
60 บ้านส้าน  เรียนร่วม 1 1 1
61 บ้านน้ำสวยภักดี  ปกติ 1 1 1
62 บ้านนาบอน  เรียนร่วม 1 1 1
63 บ้านท่าข้าม  เรียนร่วม 1 1 1
64 บ้านหัวฝาย  ปกติ 1 1 1
65 บ้านวังยาว  ปกติ 1 1 1
66 บ้านสาระแพ  เรียนร่วม 1 1 1
67 บ้านโป่งป่าติ้ว  เรียนร่วม 1 1 1
68 บ้านตูบโกบ  ปกติ 1 1 1
69 บ้านวังขาม  ปกติ 1 1 1
70 บ้านน้ำกระโทม  ปกติ 1 1 1
71 บ้านหนองนาทราย  ปกติ 1 1 1
72 บ้านปากเนียม  ปกติ 1 1 1
73 บ้านอุมุง  ปกติ 1 1 1
74 บ้านหนองดอกบัว  ปกติ 1 1 1
75 บ้านเมี่ยง  ปกติ 1 1 1
76 บ้านวังแคน  เรียนร่วม 1 1 1
77 บ้านชมน้อย  ปกติ 1 1 1
78 บ้านนาเบน  ปกติ 1 1 1
79 บ้านขอนแก่น  ปกติ 1 1 1
80 บ้านชลประทาน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
81 บ้านหาดพระ  เรียนร่วม 1 1 1
82 บ้านหัวแก่ง  เรียนร่วม 1 1 1
83 บ้านลาดค้อ  เรียนร่วม 1 1 1
84 บ้านห้วยผักกูด  ปกติ 1 1 1
85 บ้านโพนทอง  ปกติ 1 1 1
86 บ้านโพน  ปกติ 1 1 1
87 บ้านไร่ทาม  ปกติ 1 1 1
88 บ้านแก่งมี้  เรียนร่วม 1 1 1
89 บ้านปากหมาก  ปกติ 1 1 1
90 บ้านวังอาบช้างมิตรภาพที่ 141  เรียนร่วม 1 1 1
91 บ้านหินตั้ง  ปกติ 1 1 1
92 บ้านหาดทรายขาวผามุม  ปกติ 1 1 1
93 บ้านคกมาด  ปกติ 1 1 1
94 บ้านห้วยด้าย  ปกติ 1 1 1
95 บ้านห้วยหินซาน้ำอ้อมพรหมมานุสรณ์  ปกติ 1 1 1
96 บ้านแก้วเมธี  ปกติ 1 1 1
97 บ้านโป่ง  ปกติ 1 1 1
98 บ้านนากระเซ็ง  ปกติ 1 1 1
99 ชุมชนบ้านกำเนิดเพชร  ปกติ 1 1 1
100 บ้านห้วยสีเสียด  เรียนร่วม 1 1 1
101 บ้านเลิง  ปกติ 1 1 1
102 บ้านติดต่อ  เรียนร่วม 1 1 1
103 บ้านน้อย  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
104 บ้านห้วยเหล็ก  ปกติ 1 1 1
105 บ้านนาแขม  ปกติ 1 1 1
106 บ้านหนองผำ  ปกติ 1 1 1
107 บ้านห้วยหินขาว  ปกติ 1 1 1
108 บ้านนาน้ำมัน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
109 บ้านโพนสว่างวังเย็น  ปกติ 1 1 1
110 บ้านคกเลา  ปกติ 1 1 1
111 บ้านผากลางดง  ปกติ 1 1 1
112 บ้านราษฎร์ประดิษฐ์  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
113 บ้านนาจาน  ปกติ 1 1 1
114 บ้านใหม่ตาแสง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
รวม