ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านหนองปาดฟาน  1 1 1
2 บ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง  ปกติ 1 1 1
3 บ้านหนองอีเก้ง  1 1 1
4 บ้านไร่สุขสันต์  เรียนร่วม 1 1 1
5 บ้านห้วยกาบเปลือย  ปกติ 1 1 1
6 บ้านซำม่วง  ปกติ 1 1 1
7 บ้านผาน้อย  ปกติ 1 1 1
8 บ้านห้วยสีเสียด  1 1 1
9 บ้านนาเหมือดแอ่  1 1 1
10 บ้านนาล้อม  ปกติ 1 1 1
11 บ้านนาน้อย  1 1 1
12 บ้านโคกผักหวาน  ปกติ 1 1 1
13 บ้านขอนยาง  ปกติ 1 1 1
14 บ้านโนน  ปกติ 1 1 1
15 บ้านหนองเขียด  เรียนร่วม 1 1 1
16 บ้านนาอุดม  ปกติ 1 1 1
17 บ้านนาดินดำ  ปกติ 1 1 1
18 บ้านห้วยไผ่เหนือ  ปกติ 1 1 1
19 บ้านเหล่าใหญ่  ปกติ 1 1 1
20 บ้านนายาง  ปกติ 1 1 1
21 บ้านสวนห้อมผางาม  ปกติ 1 1 1
22 บ้านหนองงิ้ว  ปกติ 1 1 1
23 บ้านห้วยหมาก  ปกติ 1 1 1
24 บ้านโคกแฝก  ปกติ 1 1 1
25 บ้านห้วยป่าน  ปกติ 1 1 1
26 ผานาง0ผาเกิ้ง  ปกติ 1 1 1
27 บ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ  ปกติ 1 1 1
28 บ้านดงน้อยโคกหนองแก  ปกติ 1 1 1
29 บ้านซำไคร้  ปกติ 1 1 1
30 บ้านห้วยไผ่  ปกติ 1 1 1
31 บ้านโคกสว่างป่าไม้งาม  ปกติ 1 1 1
32 บ้านน้ำทบ  ปกติ 1 1 1
33 บ้านซำบ่าง  ปกติ 1 1 1
34 บ้านหนองขาม  ปกติ 1 1 1
35 บ้านหนองนอ  ปกติ 1 1 1
36 บ้านร่องป่าไผ่  เรียนร่วม 1 1 1
37 บ้านห้วยเดื่อน้อย  ปกติ 1 1 1
38 บ้านหัวขัว  ปกติ 1 1 1
39 บ้านพองหนีบ  ปกติ 1 1 1
40 บ้านบุ่งตาข่าย  ปกติ 1 1 1
41 บ้านห้วยผุก  ปกติ 1 1 1
42 ไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน)  ปกติ 1 1 1
43 บ้านกุดลันน้อยคีรี  ปกติ 1 1 1
44 บ้านหนองตูม  ปกติ 1 1 1
45 บ้านศรีรักษา  ปกติ 1 1 1
46 บ้านหัวฝาย  ปกติ 1 1 1
47 บ้านเล้า  ปกติ 1 1 1
48 บ้านหนองหมากแก้ว  ปกติ 1 1 1
49 บ้านทุ่งใหญ่  ปกติ 1 1 1
50 บ้านบึงสวรรค์  ปกติ 1 1 1
51 บ้านซำบุ่น  ปกติ 1 1 1
52 บ้านกกบก  ปกติ 1 1 1
53 บ้านหมากแข้งกกกอก  ปกติ 1 1 1
54 บ้านโนนกกจาน  ปกติ 1 1 1
55 บ้านน้ำจันทร์  ปกติ 1 1 1
56 บ้านภูทองลานมันหลัก 160  ปกติ 1 1 1
57 บ้านโนนสว่าง  ปกติ 1 1 1
58 บ้านศรีวิไลท่าสวนยา  เรียนร่วม 1 1 1
59 บ้านตาดข่า  ปกติ 1 1 1
60 บ้านซำนกจิบ  ปกติ 1 1 1
61 บ้านทรัพย์เจริญ  ปกติ 1 1 1
62 วังน้ำพุ  ปกติ 1 1 1
63 บ้านกกเกลี้ยง  ปกติ 1 1 1
64 บ้านแก่งหินกกสะทอน  ปกติ 1 1 1
65 บ้านซำกกค้อ  ปกติ 1 1 1
66 บ้านแสนสุข  ปกติ 1 1 1
67 บ้านผาหวาย  ปกติ 1 1 1
68 บ้านน้ำอ้อมเล้า  ปกติ 1 1 1
69 บ้านนาอีเลิศ  ปกติ 1 1 1
70 บ้านบุ่งค้อ  เรียนร่วม 1 1 1
71 บ้านซำไฮ  ปกติ 1 1 1
72 บ้านสงป่าเปลือย  ปกติ 1 1 1
73 บ้านผาฆ้อง  ปกติ 1 1 1
74 บ้านผาสะนา  ปกติ 1 1 1
75 บ้านผาสามยอด  ปกติ 1 1 1
76 บ้านเหล่าใหญ่  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
77 บ้านไร่สุขสันต์สาขาห้วยส้มป่อย  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
78 บ้านซำพร้าว  ปกติ 1 1 1
79 บ้านนาซำแซง  ปกติ 1 1 1
80 บ้านกุดโง้งวังเดื่อ  ปกติ 1 1 1
81 บ้านห้วยทรายคำ  ปกติ 1 1 1
82 บ้านหนองตูมท่ายาง  ปกติ 1 1 1
83 บ้านกกซ้อ  ปกติ 1 1 1
84 บ้านวังยาง  ปกติ 1 1 1
85 บ้านโพนทอง  ปกติ 1 1 1
86 บ้านโพนงาม  เรียนร่วม 1 1 1
87 เจียรวนนท์อุทิศ 4  ปกติ 1 1 1
88 บ้านห้วยเป้าเหนือ  ปกติ 1 1 1
89 บ้านโนนภูทอง  ปกติ 1 1 1
90 บ้านห้วยไผ่ใต้  ปกติ 1 1 1
91 บ้านโนนกกข่า  ปกติ 1 1 1
92 บ้านท่าทิศเฮืองกกเกลือ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
93 บ้านผาซำบอน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
94 บ้านภูป่าไผ่  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
95 บ้านโคกใหญ่  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
96 บ้านห้วยส้มใต้  ปกติ 1 1 1
97 บ้านช่องฝาง  เรียนร่วม 1 1 1
98 บ้านวังลาน  ปกติ 1 1 1
99 บ้านนาฝายนาโพธิ์  ปกติ 1 1 1
100 บ้านน้ำค้อ  ปกติ 1 1 1
101 บ้านผาสามยอด  ปกติ 1 1 1
102 บ้านห้วยเดื่อเหนือ  เรียนร่วม 1 1 1
รวม