ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.เลย เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านกกจาน  ปกติ 1 1 1
2 บ้านน้ำหมัน  ปกติ 1 1 1
3 บ้านห้วยปลาฝา  เรียนร่วม 1 1 1
4 บ้านหนองผือ  1 1 1
5 บ้านน้ำพุง  1 1 1
6 บ้านโพนสูง  1 1 1
7 บ้านเหล่ากอหก  ปกติ 1 1 1
8 บ้านท่าศาลา  ปกติ 1 1 1
9 บ้านท่อน  1 1 1
10 บ้านบง  1 1 1
11 บ้านไฮตาก  1 1 1
12 บ้านกกโพธิ์วังกำ  ปกติ 1 1 1
13 บ้านปลาบ่า  ปกติ 1 1 1
14 บ้านสองคอน  ปกติ 1 1 1
15 บ้านแก่ง  ปกติ 1 1 1
16 บ้านหัวด่านนาปูน  เรียนร่วม 1 1 1
17 บ้านเครือคู้  เรียนร่วม 1 1 1
18 บ้านนาลานข้าว  ปกติ 1 1 1
19 บ้านนาขามป้อม  ปกติ 1 1 1
20 บ้านบ่อเหมืองน้อย  เรียนร่วม 1 1 1
21 บ้านวังบอน  เรียนร่วม 1 1 1
22 บ้านแก่งครก  ปกติ 1 1 1
23 บ้านห้วยผักเน่า  ปกติ 1 1 1
24 บ้านหนองอุมลัว  ปกติ 1 1 1
25 บ้านแสงภา  ปกติ 1 1 1
26 บ้านโพนหนอง  เรียนร่วม 1 1 1
27 บ้านนาลึ่ง  ปกติ 1 1 1
28 บ้านนาหว้าน้อย  ปกติ 1 1 1
29 บ้านห้วยน้ำผัก  เรียนร่วม 1 1 1
30 บ้านนาผักก้าม  เรียนร่วม 1 1 1
31 บ้านหินแลบ  ปกติ 1 1 1
32 บ้านด่านดู่  ปกติ 1 1 1
33 บ้านนาแห้ว  ปกติ 1 1 1
34 บ้านวังเป่ง  ปกติ 1 1 1
35 บ้านลาดค่าง  ปกติ 1 1 1
36 บ้านนามาลา  เรียนร่วม 1 1 1
37 ชุมชนบ้านนาพึง  เรียนร่วม 1 1 1
38 บ้านโคก  ปกติ 1 1 1
39 บ้านนาเจริญ  เรียนร่วม 1 1 1
40 บ้านโป่งกวาง  ปกติ 1 1 1
41 บ้านห้วยลาด  ปกติ 1 1 1
42 บ้านโป่งชี  ปกติ 1 1 1
43 บ้านกกเหี่ยน  เรียนร่วม 1 1 1
44 บ้านนาทุ่ม  ปกติ 1 1 1
45 บ้านน้ำพุ  เรียนร่วม 1 1 1
46 บ้านห้วยลาด  ปกติ 1 1 1
47 บ้านหนองแซง  เรียนร่วม 1 1 1
48 บ้านผึ้ง  ปกติ 1 1 1
49 เย็นศิระบ้านหมากแข้ง  ปกติ 1 1 1
50 บ้านห้วยติ้ว  ปกติ 1 1 1
51 บ้านหัวนาแหลม  ปกติ 1 1 1
52 บ้านตาดเสี้ยว  ปกติ 1 1 1
53 บ้านนาเจียง  ปกติ 1 1 1
54 บ้านแก่งม่วง  ปกติ 1 1 1
55 บ้านแก่วตาว  เรียนร่วม 1 1 1
56 บ้านถ้ำพระ  ปกติ 1 1 1
57 บ้านนาทอง  ปกติ 1 1 1
58 บ้านโคนผง  ปกติ 1 1 1
59 บ้านวังเวิน  ปกติ 1 1 1
60 บ้านแก่วตาว  ปกติ 1 1 1
61 บ้านปากแดง  ปกติ 1 1 1
62 บ้านป่าม่วง  ปกติ 1 1 1
63 บ้านป่าสะแข  ปกติ 1 1 1
64 บ้านหินสอ  ปกติ 1 1 1
65 บ้านแก่งแล่น  ปกติ 1 1 1
66 บ้านถ้ำมูล  ปกติ 1 1 1
67 บ้านสานตม มิตรภาพที่ 101  ปกติ 1 1 1
68 บ้านโนนสมบูรณ์  เรียนร่วม 1 1 1
69 บ้านนาหมูม่น  ปกติ 1 1 1
70 บ้านกกสะตี  ปกติ 1 1 1
71 บ้านกลาง  ปกติ 1 1 1
72 บ้านหนองหวาย  ปกติ 1 1 1
73 บ้านนาข่า  เรียนร่วม 1 1 1
74 บ้านปางคอม  ปกติ 1 1 1
75 บ้านร่องจิก  ปกติ 1 1 1
76 บ้านปากหมัน  เรียนร่วม 1 1 1
77 บ้านห้วยตาด  ปกติ 1 1 1
78 บ้านนาคูณ  ปกติ 1 1 1
79 บ้านกลาง  ปกติ 1 1 1
80 บ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม  ปกติ 1 1 1
81 บ้านศาลาน้อย  ปกติ 1 1 1
82 บ้านซำทอง  ปกติ 1 1 1
83 บ้านหนองหลวง  เรียนร่วม 1 1 1
84 บ้านชั่งสี่  เรียนร่วม 1 1 1
85 บ้านนาดี  ปกติ 1 1 1
86 บ้านห้วยน้ำเมย  ปกติ 1 1 1
87 บ้านแก่งไฮ  เรียนร่วม 1 1 1
88 บ้านปากโป่ง  ปกติ 1 1 1
89 บ้านโป่ง  ปกติ 1 1 1
90 บ้านทุ่งน้ำใส  ปกติ 1 1 1
91 บ้านแก่งม่วง  ปกติ 1 1 1
92 บ้านหนองสนุ่น  ปกติ 1 1 1
93 บุญลักษณ์อุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
94 บ้านหนองสิม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
95 บ้านหัวฝาย  ปกติ 1 1 1
96 บ้านห้วยไผ่  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
97 บ้านแก่งเกลี้ยง  ปกติ 1 1 1
รวม