ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านหนองแข้หนองหว้าป่าสะแบง  1 1 1
2 บ้านซำโพธิ์  1 1 1
3 บ้านหนองม่วงหนองแวง  1 1 1
4 บ้านเสือบอง  ปกติ 1 1 1
5 บ้านโนนหุ่งหนองหว้าน้ำท่วม  1 1 1
6 บ้านโนนดั่ง(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  1 1 1
7 บ้านหนองไผ่  ปกติ 1 1 1
8 บ้านยางเครือ  ปกติ 1 1 1
9 บ้านดินดำ  1 1 1
10 บ้านหนองอีกว่าง  ปกติ 1 1 1
11 บ้านหมัด(ครุรัฐสงเคราะห์)  1 1 1
12 บ้านโคก  1 1 1
13 บ้านกอก  1 1 1
14 บ้านเขวา  1 1 1
15 บ้านยางน้อยสามัคคี  ปกติ 1 1 1
16 บ้านหนองแก้ว(ราษฎร์ผดุงวิทยา)  1 1 1
17 บ้านหนองบัวท่าช้าง  1 1 1
18 บ้านหนองดุมหนองม่วง  ปกติ 1 1 1
19 บ้านหนองสามขา ดอนแก้ว  1 1 1
20 บ้านกะวัน  1 1 1
21 บ้านหนองกันจอ  1 1 1
22 บ้านไทยบวกแต้บวกเตย  1 1 1
23 บ้านสะมัด  ปกติ 1 1 1
24 บ้านอะลางหัวขัว  1 1 1
25 บ้านหนองม่วงหนองแต้  ปกติ 1 1 1
26 บ้านป่าไร่  1 1 1
27 บ้านแวงโนนเปือยหนองแสง  1 1 1
28 บ้านสะพุง  1 1 1
29 บ้านร่องเก้า  ปกติ 1 1 1
30 บ้านทุ่งสว่าง  1 1 1
31 บ้านโนนอีปังโพนวัว  1 1 1
32 บ้านค้อยางปอ(อสพป.35)  1 1 1
33 บ้านขมิ้น  ปกติ 1 1 1
34 บ้านลิงไอ  ปกติ 1 1 1
35 บ้านนาดี  1 1 1
36 บ้านแก  1 1 1
37 บ้านหนองเทา  1 1 1
38 บ้านเหม้าหนองเรือ  1 1 1
39 บ้านหนองหว้าเข้ากรรม  1 1 1
40 บ้านหนามแท่ง  ปกติ 1 1 1
41 บ้านหนองแคน(คุรุราษฎร์สามัคคี)  ปกติ 1 1 1
42 บ้านสีถาน  ปกติ 1 1 1
43 บ้านทุ่งน้อย  ปกติ 1 1 1
44 บ้านทุ่ง  ปกติ 1 1 1
45 บ้านหนองสนม  ปกติ 1 1 1
46 บ้านบัวน้อยโนนปอ  ปกติ 1 1 1
47 บ้านหนองโพธิ์  ปกติ 1 1 1
48 บ้านนาม่องนาเมือง  1 1 1
49 บ้านเทิน  ปกติ 1 1 1
50 บ้านแก้ง  ปกติ 1 1 1
51 บ้านหนองกี่  ปกติ 1 1 1
52 บ้านเลิงแฝกโพนทองพัฒนา  ปกติ 1 1 1
53 บ้านโนนสำโรงหนองหมากแซว  ปกติ 1 1 1
54 บ้านหนองถ่ม  ปกติ 1 1 1
55 บ้านบ้านดอนสั้น  ปกติ 1 1 1
56 บ้านทุ่งมั่ง  ปกติ 1 1 1
57 บ้านทุ่งพาย  ปกติ 1 1 1
58 บ้านแวด  ปกติ 1 1 1
59 บ้านเท่อเล่อ  ปกติ 1 1 1
60 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า 3  ปกติ 1 1 1
61 มหาราช 3  ปกติ 1 1 1
62 บ้านหนองหวาย  ปกติ 1 1 1
63 บ้านก่อโนนหล่อง  ปกติ 1 1 1
64 บ้านทาม  ปกติ 1 1 1
65 บ้านหนองแคนหนองเทา  ปกติ 1 1 1
66 บ้านหนองคำ  ปกติ 1 1 1
67 บ้านสวนกล้วย  ปกติ 1 1 1
68 บ้านอีต้อม  ปกติ 1 1 1
69 บ้านทุ่ม  ปกติ 1 1 1
70 บ้านกระหวันโนนเจริญ  ปกติ 1 1 1
71 บ้านจิกกะลา  ปกติ 1 1 1
72 บ้านสร้างเหล่าโนนแดง  ปกติ 1 1 1
73 บ้านดงยาง  ปกติ 1 1 1
74 บ้านโนนติ้ว  ปกติ 1 1 1
75 บ้านอีปาด  ปกติ 1 1 1
76 บ้านดู่  ปกติ 1 1 1
77 บ้านคูเมือง  ปกติ 1 1 1
78 บ้านขามป้อม  ปกติ 1 1 1
79 จินดาวิทยาคาร 3  ปกติ 1 1 1
80 บ้านหนองบาง  ปกติ 1 1 1
81 บ้านขนวนจานสามัคคี  ปกติ 1 1 1
82 บ้านหนองตลาด  ปกติ 1 1 1
83 บ้านโนนงาม  ปกติ 1 1 1
84 บ้านบก  ปกติ 1 1 1
85 บ้านมะกรูด  ปกติ 1 1 1
86 บ้านฮ่องขาดหนองตะเคียน  ปกติ 1 1 1
87 บ้านดงบัง(คุรุราษฎร์พัฒนา)  ปกติ 1 1 1
88 บ้านโนนสว่าง(อสพป.17)  ปกติ 1 1 1
89 บ้านดอนกลาง  ปกติ 1 1 1
90 บ้านหมากเขียบ  ปกติ 1 1 1
91 บ้านขาม  ปกติ 1 1 1
92 บ้านโนนสว่าง  ปกติ 1 1 1
93 บ้านหนองจิกเหล่าเชือก  ปกติ 1 1 1
94 นิคมสร้างตนเองห้วยคล้า1  ปกติ 1 1 1
95 บ้านโนนสว่าง  ปกติ 1 1 1
96 บ้านเอกสร้างเรือง  ปกติ 1 1 1
97 บ้านเหล่าฝ้าย  ปกติ 1 1 1
98 บ้านหนองกก  ปกติ 1 1 1
99 หนองสาดโนนเจริญ  ปกติ 1 1 1
100 บ้านจานหนองคู  ปกติ 1 1 1
101 บ้านหนองโอง  ปกติ 1 1 1
102 บ้านเปือย  ปกติ 1 1 1
103 บ้านเวาะ  ปกติ 1 1 1
104 บ้านม่วงเป  ปกติ 1 1 1
105 บ้านโพนงาม  ปกติ 1 1 1
106 บ้านสร้างหว้า  ปกติ 1 1 1
107 บ้านโปร่ง  ปกติ 1 1 1
108 อนุบาลวังหิน  ปกติ 1 1 1
109 บ้านจอมวิทยา  ปกติ 1 1 1
110 บ้านก้อนเส้า  ปกติ 1 1 1
111 บ้านโนนผึ้ง  ปกติ 1 1 1
112 บ้านหนองค้า  ปกติ 1 1 1
113 บ้านขี้เหล็ก(อสพป.40)  ปกติ 1 1 1
114 บ้านแดงเหล่ายอด  ปกติ 1 1 1
115 บ้านโนนดู่  ปกติ 1 1 1
116 บ้านหยอด  ปกติ 1 1 1
117 บ้านหนองสวง  ปกติ 1 1 1
118 บ้านหนองออ  ปกติ 1 1 1
119 บ้านยางน้อยตองปิด  ปกติ 1 1 1
120 บ้านสะเต็ง  ปกติ 1 1 1
121 บ้านหนองนาเวียง  ปกติ 1 1 1
122 บ้านหนองทามใหญ่  ปกติ 1 1 1
123 บ้านยางชุมใหญ่  ปกติ 1 1 1
124 บ้านเปือย  ปกติ 1 1 1
125 บ้านเห็นอ้ม  ปกติ 1 1 1
126 บ้านขี้เหล็ก  ปกติ 1 1 1
127 บ้านหนองหัวช้าง  ปกติ 1 1 1
128 บ้านหนองพะแนง  ปกติ 1 1 1
129 บ้านเทิน  ปกติ 1 1 1
130 บ้านโพธิ์ลังกา  ปกติ 1 1 1
131 บ้านยาง  ปกติ 1 1 1
132 บ้านหนองรัง  ปกติ 1 1 1
133 บ้านตีกา  ปกติ 1 1 1
134 บ้านหนองตาเชียง  ปกติ 1 1 1
135 บ้านหนองหว้าทับทัย  ปกติ 1 1 1
136 บ้านหนองไฮ  ปกติ 1 1 1
137 บ้านสำโรงโคเฒ่า  ปกติ 1 1 1
138 บ้านหางว่าวโนนบัว  ปกติ 1 1 1
139 บ้านโคกเพ็ก  1 1 1
140 บ้านโพนแดง  ปกติ 1 1 1
141 บ้านหนองคู  ปกติ 1 1 1
142 บ้านปลาข่อ  ปกติ 1 1 1
143 บ้านกระถุน  ปกติ 1 1 1
144 บ้านหอยสะเดาพัฒนา  ปกติ 1 1 1
145 บ้านหนองแวงสาขาบ้านโนนรัง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
146 บ้านง้อหนองแสง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
147 บ้านยางกุดนาคำ  ปกติ 1 1 1
148 บ้านฮ่องแข้ดำ  ปกติ 1 1 1
149 บ้านโนนสะอาดอีตู้  ปกติ 1 1 1
150 บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน  ปกติ 1 1 1
151 บ้านลุมพุกคูวงศ์  ปกติ 1 1 1
152 บ้านโนนสายหนองหว้า  ปกติ 1 1 1
153 บ้านเสมอใจ  ปกติ 1 1 1
154 บ้านหนองหิน  ปกติ 1 1 1
รวม