ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม  ปกติ 1 1 1
2 บ้านหว้า  ปกติ 1 1 1
3 บ้านหนองน้ำขุ่น  ปกติ 1 1 1
4 บ้านหนองหว้า  1 1 1
5 บ้านอะลาง  ปกติ 1 1 1
6 บ้านโนนน้อย  1 1 1
7 บ้านแสนแก้วหนองคูไซ  ปกติ 1 1 1
8 บ้านดู่ค้อ  ปกติ 1 1 1
9 บ้านปะอาว  1 1 1
10 บ้านโนนตุ่น  ปกติ 1 1 1
11 บ้านห้วย  ปกติ 1 1 1
12 บ้านหนองกก  ปกติ 1 1 1
13 บ้านหนองม้า  ปกติ 1 1 1
14 บ้านสามขา  1 1 1
15 บ้านโคก  1 1 1
16 บ้านกระสังข์  1 1 1
17 บ้านเชือก  1 1 1
18 บ้านหนองดุมหนองแคนน้อย  ปกติ 1 1 1
19 บ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า  ปกติ 1 1 1
20 บ้านสร้างเรือ  ปกติ 1 1 1
21 บ้านห่อง  ปกติ 1 1 1
22 บ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ  ปกติ 1 1 1
23 บ้านหนองสวง(อสพป.2)  ปกติ 1 1 1
24 บ้านทุ่ม  ปกติ 1 1 1
25 บ้านจาน  ปกติ 1 1 1
26 บ้านเปือยขาม  ปกติ 1 1 1
27 บ้านโพนเมือง  ปกติ 1 1 1
28 บ้านกระเต็ล  ปกติ 1 1 1
29 บ้านไผ่  ปกติ 1 1 1
30 บ้านบึงหมอก  ปกติ 1 1 1
31 บ้านท่า  เรียนร่วม 1 1 1
32 บ้านท่าบ่อ  ปกติ 1 1 1
33 บ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว  ปกติ 1 1 1
34 บ้านหนองสำโรงน้อย  ปกติ 1 1 1
35 บ้านโนนเค็ง  ปกติ 1 1 1
36 บ้านมะยาง  ปกติ 1 1 1
37 บ้านโนนลาน  ปกติ 1 1 1
38 บ้านเขวา  ปกติ 1 1 1
39 บ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา)  ปกติ 1 1 1
40 บ้านหนองแค  ปกติ 1 1 1
41 บ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ 1 1 1
42 บ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161  ปกติ 1 1 1
43 บ้านไฮใหญ่  ปกติ 1 1 1
44 บ้านกุงขาม  ปกติ 1 1 1
45 บ้านกุง  ปกติ 1 1 1
46 บ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
47 บ้านจังเอิน  ปกติ 1 1 1
48 บ้านดอนไม้งาม  ปกติ 1 1 1
49 บ้านหนองลุง  ปกติ 1 1 1
50 บ้านหอย  ปกติ 1 1 1
51 บ้านขวาว  ปกติ 1 1 1
52 บ้านหนองบ่อ  ปกติ 1 1 1
53 บ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล)  ปกติ 1 1 1
54 บ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
55 บ้านยางบอน(อำพานุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
56 บ้านมะฟัก  ปกติ 1 1 1
57 บ้านสร้างปี่  ปกติ 1 1 1
58 บ้านคลีกลิ้ง  ปกติ 1 1 1
59 บ้านตลาดหนองเรือ  ปกติ 1 1 1
60 บ้านหนองอาคูณ  ปกติ 1 1 1
61 บ้านสะเดา  ปกติ 1 1 1
62 บ้านหาด(อสพป.13)  ปกติ 1 1 1
63 บ้านกลาง(ประชาคมวิทยา)  เรียนร่วม 1 1 1
64 บ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา)  ปกติ 1 1 1
65 บ้านขี้เหล็ก  ปกติ 1 1 1
66 บ้านหนองเหล็ก  ปกติ 1 1 1
67 บ้านโพธิ์  ปกติ 1 1 1
68 บ้านพลับ  ปกติ 1 1 1
69 บ้านโนนกลาง  ปกติ 1 1 1
70 บ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา)  ปกติ 1 1 1
71 บ้านปลาขาว  ปกติ 1 1 1
72 บ้านไพรพะยอม  ปกติ 1 1 1
73 บ้านหมากยาง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
74 บ้านหนองโง้ง  ปกติ 1 1 1
75 บ้านครั่ง  ปกติ 1 1 1
76 บ้านโดด  ปกติ 1 1 1
77 บ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา)  ปกติ 1 1 1
78 บ้านหลักด่านหนองจอก  ปกติ 1 1 1
79 บ้านดงเค็งตู้  ปกติ 1 1 1
80 บ้านทัพส่วยหนองพอก  ปกติ 1 1 1
81 บ้านดงแดง  ปกติ 1 1 1
82 บ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23)  ปกติ 1 1 1
83 บ้านโนนแดงโนนม่วง  ปกติ 1 1 1
84 บ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์)  ปกติ 1 1 1
85 บ้านนานวนหนองแคน  ปกติ 1 1 1
86 บ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 )  ปกติ 1 1 1
87 บ้านโคกหล่าม  ปกติ 1 1 1
88 บ้านน้ำอ้อมน้อย  ปกติ 1 1 1
89 บ้านยางเอือด  ปกติ 1 1 1
90 บ้านแขมโพนทอง  ปกติ 1 1 1
91 บ้านหนองยาง  ปกติ 1 1 1
92 บ้านดอนงูเหลือม  เรียนร่วม 1 1 1
93 บ้านพอกหนองแข้  ปกติ 1 1 1
94 บ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง)  ปกติ 1 1 1
95 หนองผือ  ปกติ 1 1 1
96 บ้านปะโด๊ะ  ปกติ 1 1 1
97 บ้านสำโรงน้อยหนองบัว  ปกติ 1 1 1
98 เบญจคามวิทยาประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
99 บ้านขะยุง  ปกติ 1 1 1
100 บ้านเกิ้ง(อสพป.37)  ปกติ 1 1 1
101 บ้านหนองแปน  ปกติ 1 1 1
102 บ้านกงพาน  ปกติ 1 1 1
103 บ้านโคกกลาง(ประชารัฐพัฒนา)  เรียนร่วม 1 1 1
104 บ้านตลาดพัฒนา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
105 บ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด  ปกติ 1 1 1
106 บ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น  ปกติ 1 1 1
107 บ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง  ปกติ 1 1 1
รวม