ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านคลองสุด(ประชาอุทิศ)  1 1 1
2 บ้านดองดึง  1 1 1
3 บ้านติ้ว  1 1 1
4 บ้านตราด  1 1 1
5 บ้านโป่ง  ปกติ 1 1 1
6 บ้านสามขา  1 1 1
7 บ้านท่าคอยนาง  1 1 1
8 บ้านหนองคูขาม  1 1 1
9 บ้านสวาย0สนวน  1 1 1
10 บ้านสะเดาน้อย  ปกติ 1 1 1
11 บ้านสระบานสามัคคี  ปกติ 1 1 1
12 บ้านคำเผีอ  ปกติ 1 1 1
13 บ้านบัลลังก์  ปกติ 1 1 1
14 บ้านกันแตสระรุน  ปกติ 1 1 1
15 บ้านหนองสะแกสน  ปกติ 1 1 1
16 บ้านพะเยียวตาสุ(อสพป.37)  ปกติ 1 1 1
17 บ้านศาลาประปุน  ปกติ 1 1 1
18 บ้านสกุล  ปกติ 1 1 1
19 บ้านหนองพัง  ปกติ 1 1 1
20 บ้านโคกเพชร  ปกติ 1 1 1
21 บ้านกะดึ  ปกติ 1 1 1
22 บ้านแดง  ปกติ 1 1 1
23 บ้านชำแระ  ปกติ 1 1 1
24 บ้านตาเจา  ปกติ 1 1 1
25 บ้านตาดม  ปกติ 1 1 1
26 บ้านคะนาสามัคคี  ปกติ 1 1 1
27 บ้านกอกหวาน  ปกติ 1 1 1
28 บ้านโพงกอก  ปกติ 1 1 1
29 บ้านห้วยสระภูมิ  ปกติ 1 1 1
30 บ้านละเบิกตาฮีง  ปกติ 1 1 1
31 บ้านคูสี่แจ  ปกติ 1 1 1
32 บ้านโพนปลัด  ปกติ 1 1 1
33 บ้านทำนบ  ปกติ 1 1 1
34 บ้านสวายสนิท  ปกติ 1 1 1
35 บ้านหว้า  ปกติ 1 1 1
36 บ้านกุดปราสาท  ปกติ 1 1 1
37 บ้านหนองระเยียว  ปกติ 1 1 1
38 บ้านโพธิ์สามัคคี  ปกติ 1 1 1
39 บ้านสลักได  เรียนร่วม 1 1 1
40 บ้านหนองอิไทย  ปกติ 1 1 1
41 บ้านปะอุง  ปกติ 1 1 1
42 บ้านเขวิก  ปกติ 1 1 1
43 บ้านขอนแต้  ปกติ 1 1 1
44 บ้านตรอย  ปกติ 1 1 1
45 ทับทิมสยาม 06  ปกติ 1 1 1
46 บ้านหนองบัวตาคง  ปกติ 1 1 1
47 บ้านเริงรมย์  ปกติ 1 1 1
48 บ้านผือ  ปกติ 1 1 1
49 บ้านตะเภา  ปกติ 1 1 1
50 บ้านหนองระนาม  ปกติ 1 1 1
51 บ้านเรียม  ปกติ 1 1 1
52 นิคม 4(กรมประชาสงเคราะห์)  ปกติ 1 1 1
53 บ้านทุ่งศักดิ์  ปกติ 1 1 1
54 บ้านไฮน้อย  ปกติ 1 1 1
55 บ้านหลัก  ปกติ 1 1 1
56 บ้านคล้อโคกกว้าง  ปกติ 1 1 1
57 บ้านทุ่ม(อสพป.3)  ปกติ 1 1 1
58 บ้านขามหนองครอง  ปกติ 1 1 1
59 บ้านเปี่ยมตะลวก  ปกติ 1 1 1
60 บ้านไม้แก่น  ปกติ 1 1 1
61 บ้านปุดเนียม  ปกติ 1 1 1
62 บ้านหัวช้าง  ปกติ 1 1 1
63 บ้านเสลา  ปกติ 1 1 1
64 บ้านกระแมด  ปกติ 1 1 1
65 บ้านโนนดั่ง  ปกติ 1 1 1
66 บ้านขามฆ้อง  ปกติ 1 1 1
67 บ้านบก(ประชาสามัคคี)  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
68 บ้านโป่ง  ปกติ 1 1 1
69 บ้านบ่อทอง  ปกติ 1 1 1
70 บ้านดินแดง  ปกติ 1 1 1
71 บ้านหว้าน  ปกติ 1 1 1
72 บ้านสำโรง  ปกติ 1 1 1
73 บ้านใหม่  ปกติ 1 1 1
74 บ้านกันตรวจ  ปกติ 1 1 1
75 บ้านดองกำเม็ด  ปกติ 1 1 1
76 บ้านอาลัย  ปกติ 1 1 1
77 บ้านบัวบก  ปกติ 1 1 1
78 บ้านพราน  ปกติ 1 1 1
79 บ้านเรือทองคลองคำ  ปกติ 1 1 1
80 บ้านคลองเพชรสวาย  ปกติ 1 1 1
81 บ้านโพง  ปกติ 1 1 1
82 บ้านกู่  ปกติ 1 1 1
83 บ้านไทยถาวรโคกแดงประสานมิตร  ปกติ 1 1 1
84 บ้านขะยูง(โนนเจริญศึกษา)  ปกติ 1 1 1
85 บ้านพะแวะ  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
86 บ้านเขวา  เรียนร่วม 1 1 1
87 บ้านตาโสม  ปกติ 1 1 1
รวม