ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ศรีสะเกษ เขต 4

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านชำเบ็ง  1 1 1
2 บ้านโนนคูณ  1 1 1
3 บ้านหนองหัวช้าง  1 1 1
4 บ้านชำโพธิ์ตาเกษ(ประจวบสงเคราะห์)  1 1 1
5 บ้านไร่เจริญ  1 1 1
6 บ้านท่าพระตระกาศ  ปกติ 1 1 1
7 บ้านซำผักแว่น0นาซำ  1 1 1
8 บ้านอาราง  1 1 1
9 บ้านหนองขนาน  1 1 1
10 บ้านตาหมื่น  1 1 1
11 บ้านหนองใหญ่  1 1 1
12 บ้านพอกบำรุงวิทยา  ปกติ 1 1 1
13 บ้านบกห้วยโนน  1 1 1
14 บ้านตระกวน  1 1 1
15 บ้านตาแบน  1 1 1
16 บ้านหนองใหญ่0ตาไทย  1 1 1
17 บ้านหนองรุง  1 1 1
18 บ้านดอนเขียว  1 1 1
19 บ้านโนนจักจั่น  1 1 1
20 บ้านโนนจักจั่นสาขาบ้านห้วยเสียว  1 1 1
21 บ้านรุ่งอรุณ(กองทัพบกอุปถัมภ์)  1 1 1
22 บ้านกระทิง  1 1 1
23 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)  1 1 1
24 บ้านกันตรวจห้วย  1 1 1
25 บ้านเพ็ก  1 1 1
26 มหาราช 2 (ภูคำ)  1 1 1
27 บ้านเขวาธะนัง  1 1 1
28 บ้านทุ่งกอกหนองเกาะ  1 1 1
29 บ้านตาเส็ด  ปกติ 1 1 1
30 หมู่บ้านทับทิมสยาม07  ปกติ 1 1 1
31 บ้านกระเจา  ปกติ 1 1 1
32 บ้านม่วงแยก  ปกติ 1 1 1
33 บ้านโนนแก  ปกติ 1 1 1
34 บ้านโนนแกสาขาบ้านตาเหมา  เรียนร่วม 1 1 1
35 บ้านพรทิพย์  ปกติ 1 1 1
36 บ้านตระกาจ  ปกติ 1 1 1
37 บ้านโนนสะอาด  ปกติ 1 1 1
38 บ้านหนองปิงโปง  ปกติ 1 1 1
39 บ้านโนนแสนสุข  ปกติ 1 1 1
40 บ้านตานวน  ปกติ 1 1 1
41 บ้านโนนอ้อ  ปกติ 1 1 1
42 บ้านศิลาทอง  ปกติ 1 1 1
43 บ้านโศกขามป้อม  ปกติ 1 1 1
44 บ้านสำโรงเกียรติสาขาบ้านสันติสุข  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
45 บ้านทุ่งขนวน  ปกติ 1 1 1
46 บ้านหนองหิน(อสพป.15)  ปกติ 1 1 1
47 บ้านโนนเปือย  ปกติ 1 1 1
48 บ้านซำขี้เหล็ก  ปกติ 1 1 1
49 องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้8  ปกติ 1 1 1
50 บ้านเดื่อ  ปกติ 1 1 1
51 บ้านซำตาโตง  ปกติ 1 1 1
52 บ้านกุดผักหนามคำน้อย  ปกติ 1 1 1
53 บ้านตายู(อสพป.32)  ปกติ 1 1 1
54 บ้านดอนข่า  ปกติ 1 1 1
55 บ้านหนองคับคา  ปกติ 1 1 1
56 บ้านปุน  ปกติ 1 1 1
รวม