ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 1

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านพะโค  ปกติ 1 1 1
2 ธาตุนาเวงวิทยา  ปกติ 1 1 1
3 ห้วยปลาใยผดุงวิทยา  ปกติ 1 1 1
4 บ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์  ปกติ 1 1 1
5 บ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
6 บ้านนา(คุรุราษฎรอุทิศวิทยายน)  ปกติ 1 1 1
7 บ้านฮางโฮงประชาอุทิศ  ปกติ 1 1 1
8 บ้านสนามบิน  ปกติ 1 1 1
9 บ้านดอนสัมพันธ์  ปกติ 1 1 1
10 บ้านห้วยหวด  ปกติ 1 1 1
11 บ้านนามนประชาสามัคคี  ปกติ 1 1 1
12 บ้านนากับแก้  ปกติ 1 1 1
13 ผักแพวบำรุงวิทยา  ปกติ 1 1 1
14 บ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา  ปกติ 1 1 1
15 "บ้านดอนหมูโพธิ์ศรี""ชุมชนพัฒนา"""  ปกติ 1 1 1
16 บ้านดงหนองเหียน  ปกติ 1 1 1
17 บ้านนาแก  ปกติ 1 1 1
18 โพนบกผดุงศาสตร์  ปกติ 1 1 1
19 บ้านดงขวาง  ปกติ 1 1 1
20 ดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์  ปกติ 1 1 1
21 บ้านสะพานสาม  ปกติ 1 1 1
22 บ้านกุดแข้  ปกติ 1 1 1
23 บ้านนาดี  ปกติ 1 1 1
24 นาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ)  ปกติ 1 1 1
25 บ้านท่าม่วง  ปกติ 1 1 1
26 บ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
27 บ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี  ปกติ 1 1 1
28 บ้านห้วยแคน  ปกติ 1 1 1
29 บ้านหนองสระ  ปกติ 1 1 1
30 บ้านดอนเชียงคูณ  ปกติ 1 1 1
31 บ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์  ปกติ 1 1 1
32 บ้านตองโขบ  ปกติ 1 1 1
33 บ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง  ปกติ 1 1 1
34 บ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา  ปกติ 1 1 1
35 บ้านโพนก้างปลา  ปกติ 1 1 1
36 บ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม  ปกติ 1 1 1
37 บ้านซ่งเต่า  ปกติ 1 1 1
38 บ้านกุดน้ำใส  ปกติ 1 1 1
39 แก้งคำประชาสามัคคี  ปกติ 1 1 1
40 บ้านงิ้ว  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
41 บ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา  ปกติ 1 1 1
42 ดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์  ปกติ 1 1 1
43 บ้านเชิงดอย  ปกติ 1 1 1
44 บ้านโคกสะอาด  ปกติ 1 1 1
45 บ้านอุ่มจาน  ปกติ 1 1 1
46 บ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิทย์  ปกติ 1 1 1
47 บ้านวังปลาเซือม  ปกติ 1 1 1
48 โพนงามโคกวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
49 บ้านสายปลาหลาย  ปกติ 1 1 1
50 บ้านลาดค้อ  ปกติ 1 1 1
51 บ้านด่านม่วงคำ  ปกติ 1 1 1
52 บ้านนาสีนวล  ปกติ 1 1 1
53 บ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา  ปกติ 1 1 1
54 บ้านโคกแก้ว  ปกติ 1 1 1
55 บ้านกวนบุ่น  ปกติ 1 1 1
56 บ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา  ปกติ 1 1 1
รวม