ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านหนองเดิ่นดอนขาว  1 1 1
2 บ้านสมสะอาด  ปกติ 1 1 1
3 บ้านหนองหวาย  ปกติ 1 1 1
4 บ้านเปือย  ปกติ 1 1 1
5 บ้านสงเปลือย  1 1 1
6 บ้านคำบิดโคกโพนยาง  1 1 1
7 บ้านหนองดินดำ  ปกติ 1 1 1
8 บ้านหนองหลักช้าง  1 1 1
9 บ้านดอนยานาง  1 1 1
10 บ้านหนองหอย  1 1 1
11 บ้านธาตุ  1 1 1
12 บ้านยางงาม(สาครเขตอุดม)  ปกติ 1 1 1
13 บ้านพันนา  ปกติ 1 1 1
14 บ้านโพนสูง  1 1 1
15 อภัยดำรงธรรม  1 1 1
16 บ้านหนองจาน  1 1 1
17 บ้านหนองแสง  ปกติ 1 1 1
18 บ้านผักตบ  เรียนร่วม 1 1 1
19 บ้านทุ่งแก  1 1 1
20 บ้านโนนเรือตอเรือ  ปกติ 1 1 1
21 บ้านนาล้อม  ปกติ 1 1 1
22 บ้านดอนดู่  ปกติ 1 1 1
23 บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา)  1 1 1
24 บ้านดงสวรรค์หนองนกกด  ปกติ 1 1 1
25 บ้านอุ่มไผ่  ปกติ 1 1 1
26 บ้านหนองหวาย  1 1 1
27 บ้านแวง  1 1 1
28 บ้านดอนม่วย  1 1 1
29 บ้านโคกหนองกุง  1 1 1
30 บ้านไทยเจริญ  1 1 1
31 บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง  1 1 1
32 บ้านโคกสามัคคี  ปกติ 1 1 1
33 บ้านหนองหว้า  ปกติ 1 1 1
34 บ้านทุ่งคำ  ปกติ 1 1 1
35 บ้านหนองหอยคัน  ปกติ 1 1 1
36 บ้านสร้างฟาก  ปกติ 1 1 1
37 บ้านช้างมิ่ง  1 1 1
38 บ้านหนองกุง  ปกติ 1 1 1
39 บ้านนาดี  ปกติ 1 1 1
40 บ้านนาแยง  ปกติ 1 1 1
41 พรรณาวิทยา(สาขาบ้านหนองทุ่ม)  เรียนร่วม 1 1 1
42 บ้านคำเม็ก  ปกติ 1 1 1
43 บ้านกลางหนองดินดำ  ปกติ 1 1 1
44 บ้านทันสมัย  ปกติ 1 1 1
45 บ้านโคกตาดทอง  ปกติ 1 1 1
46 บ้านท่าสองคอน  ปกติ 1 1 1
47 บ้านถ่อน ต.พันนา  ปกติ 1 1 1
48 บ้านคำบอน  ปกติ 1 1 1
49 บ้านบะทองนาหัวช้าง  ปกติ 1 1 1
50 บ้านนาตากาง  ปกติ 1 1 1
51 วัดสุทธิมงคล  ปกติ 1 1 1
52 บ้านโคกสำราญ  ปกติ 1 1 1
53 บ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง)  ปกติ 1 1 1
54 บ้านหนองไฮ  ปกติ 1 1 1
55 บ้านโนนอุดม  ปกติ 1 1 1
56 บ้านหนองแคนโคกสะอาด  ปกติ 1 1 1
57 บ้านสมสะอาด  ปกติ 1 1 1
58 บ้านหนองแปน  ปกติ 1 1 1
59 บ้านหนองแวง  ปกติ 1 1 1
60 บ้านโนนขมิ้น  ปกติ 1 1 1
61 บ้านโคกสะอาด  ปกติ 1 1 1
62 บ้านนาเลา  ปกติ 1 1 1
63 บ้านเสาขวัญกุดก้อม  ปกติ 1 1 1
64 บ้านนาเตียง  ปกติ 1 1 1
65 บ้านโคกศาลา  เรียนร่วม 1 1 1
66 บ้านดอนยานาง  เรียนร่วม 1 1 1
67 บ้านคำไชยวาน  ปกติ 1 1 1
68 บ้านต้ายนาคูณวิทยา  ปกติ 1 1 1
69 บ้านขมิ้น  ปกติ 1 1 1
70 บ้านหวาย  ปกติ 1 1 1
71 บ้านคำนาดี  ปกติ 1 1 1
72 บ้านนาขามผดุงวิทยา  เรียนร่วม 1 1 1
73 บ้านหนองหญ้าปล้อง  ปกติ 1 1 1
74 บ้านกุดน้ำขุ่น  เรียนร่วม 1 1 1
75 บ้านหนองบัวแพ  ปกติ 1 1 1
76 เจริญพัฒนา  ปกติ 1 1 1
77 บ้านสร้างขุ่ย  ปกติ 1 1 1
78 บ้านดอนหวาย  ปกติ 1 1 1
79 บ้านหนองตาล  ปกติ 1 1 1
80 บ้านแกดำ  ปกติ 1 1 1
81 บ้านสว่าง  ปกติ 1 1 1
82 บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม  ปกติ 1 1 1
83 บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
84 บ้านโพนไผ่  ปกติ 1 1 1
85 บ้านค้อใต้  เรียนร่วม 1 1 1
86 บ้านดงบังป่าโจด  ปกติ 1 1 1
87 บ้านดงสว่าง  ปกติ 1 1 1
88 บ้านทิดไทย  ปกติ 1 1 1
89 ชุมพลศึกษา  ปกติ 1 1 1
90 บ้านม้า  ปกติ 1 1 1
91 บ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น  ปกติ 1 1 1
92 บ้านยางคำ  ปกติ 1 1 1
93 บ้านนาใน  เรียนร่วม 1 1 1
94 บ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา)  ปกติ 1 1 1
95 บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)  ปกติ 1 1 1
96 บ้านธาตุกุดพร้าว  ปกติ 1 1 1
97 บ้านท่าลาด  ปกติ 1 1 1
98 บ้านโนนสะอาด  เรียนร่วม 1 1 1
99 บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก)  เรียนร่วม 1 1 1
100 บ้านนางัว  ปกติ 1 1 1
101 บ้านโพนงาม  เรียนร่วม 1 1 1
102 บ้านคำก้าว  ปกติ 1 1 1
103 บ้านคำสะแนน  ปกติ 1 1 1
104 บ้านดอนม่วงไข่  ปกติ 1 1 1
105 บ้านดอนกอย  ปกติ 1 1 1
106 บ้านหนองฮังแหลว  ปกติ 1 1 1
107 บ้านหนองบัวบาน  ปกติ 1 1 1
108 คำเจริญวิทยา  ปกติ 1 1 1
109 บ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต)  ปกติ 1 1 1
110 บ้านโนนพอก  เรียนร่วม 1 1 1
111 บ้านห้วยบาง  ปกติ 1 1 1
112 บ้านโคกหลวง  ปกติ 1 1 1
113 บ้านคางฮุง  ปกติ 1 1 1
114 บ้านขาว  ปกติ 1 1 1
115 วาริชภูมิพิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
116 บ้านนาบ่อ  เรียนร่วม 1 1 1
117 บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36)  ปกติ 1 1 1
118 บ้านโพนสวาง  ปกติ 1 1 1
119 บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง)  ปกติ 1 1 1
120 บ้านบะหัวเมย  ปกติ 1 1 1
121 บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์  ปกติ 1 1 1
122 บ้านโคกสวัสดี  ปกติ 1 1 1
123 บ้านบาก  ปกติ 1 1 1
124 บ้านโคกสีไค  ปกติ 1 1 1
125 บ้านภูเพ็ก  ปกติ 1 1 1
126 บ้านค้อโพนสวางยางชุม  ปกติ 1 1 1
127 บ้านโพนสวางกลางเจริญ  ปกติ 1 1 1
128 บ้านจำปาศิริราษฎร์  ปกติ 1 1 1
129 บ้านคันชา  ปกติ 1 1 1
130 บ้านโสก  ปกติ 1 1 1
131 บ้านนาทม  ปกติ 1 1 1
132 บ้านท่าวารี  ปกติ 1 1 1
133 บ้านหนองม่วง  ปกติ 1 1 1
134 บ้านหินแตก  ปกติ 1 1 1
135 บ้านหนองผักเทียม  เรียนร่วม 1 1 1
รวม