ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 2

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า  ปกติ 1 1 1
2 บ้านเป้าประชาบำรุง  ปกติ 1 1 1
3 บ้านโนนสว่าง  ปกติ 1 1 1
4 บ้านนาเสียวโคกสว่าง  ปกติ 1 1 1
5 บ้านหนองโนประชานุเคราะห์  ปกติ 1 1 1
6 บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์  1 1 1
7 บ้านโนนตุ่นศึกษา  1 1 1
8 บ้านไส้ไก่  1 1 1
9 บ้านแจ้ง  ปกติ 1 1 1
10 บ้านโนนสำนัก  ปกติ 1 1 1
11 บ้านหูลิงโนนศิลา  ปกติ 1 1 1
12 บ้านหนองผักตบ  1 1 1
13 บ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง  1 1 1
14 หนองหญ้าปล้องวิทยา  ปกติ 1 1 1
15 บ้านโนนคุต  ปกติ 1 1 1
16 มาบตากล้าร่มเย็น  1 1 1
17 บ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น  1 1 1
18 บ้านสวนหม่อน  1 1 1
19 บ้านมูลตุ่น  1 1 1
20 บ้านวังแคน  1 1 1
21 บ้านโกน้อย  เรียนร่วม 1 1 1
22 บ้านหนองนกเขียนนาเสถียร  เรียนร่วม 1 1 1
23 บ้านหินฮาวลำวังชู  1 1 1
24 บ้านห้วยโป่ง  1 1 1
25 บ้านหัวนากลาง  1 1 1
26 บ้านนาตับเต่า  1 1 1
27 อุดมคงคาคีรีเขต  1 1 1
28 เก่านาโนมีวิทยา  1 1 1
29 บ้านหินลาดนาโนหนองกุง  ปกติ 1 1 1
30 บ้านโนนงาม  1 1 1
31 บ้านแก้งค้อ  ปกติ 1 1 1
32 โนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง)  ปกติ 1 1 1
33 บ้านนาฮี  ปกติ 1 1 1
34 โนนสวางวิทยาสรรค์  ปกติ 1 1 1
35 บ้านโคกสูงพิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
36 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง  ปกติ 1 1 1
37 บ้านห้วยอึ่ง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
38 ร่มเย็นประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
39 บ้านเหล่าเหนือ  ปกติ 1 1 1
40 บ้านโพธิ์ไชย  ปกติ 1 1 1
41 บ้านบัว  ปกติ 1 1 1
42 สระแก้วโคกกลาง  ปกติ 1 1 1
43 บ้านนาข่า  ปกติ 1 1 1
44 บ้านคำปากดาว  ปกติ 1 1 1
45 บ้านหนองเจ้าเมือง  ปกติ 1 1 1
46 บ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ  ปกติ 1 1 1
47 บ้านคำน้อย  ปกติ 1 1 1
48 บ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า  ปกติ 1 1 1
49 บ้านนาดอกไม้ขามเบี้ยดอนข่า  ปกติ 1 1 1
50 เหล่าใหญ่วิทยา  ปกติ 1 1 1
51 บ้านสว่าง  ปกติ 1 1 1
52 บ้านแคนเหนือ  ปกติ 1 1 1
53 จตุรมิตรบ้านไผ่  ปกติ 1 1 1
54 บ้านแท่น  ปกติ 1 1 1
55 บ้านหันแฮด  เรียนร่วม 1 1 1
56 บ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก  ปกติ 1 1 1
57 บ้านหนองไห  ปกติ 1 1 1
58 บ้านกุดเพียขอมเหนือ  เรียนร่วม 1 1 1
59 บ้านแจ้งทัพม้า  ปกติ 1 1 1
60 บ้านขามเรียน  ปกติ 1 1 1
61 บ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก  ปกติ 1 1 1
62 บ้านเสาเล้าหินแตก  ปกติ 1 1 1
63 บัวเหลือง  ปกติ 1 1 1
64 บัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว)  เรียนร่วม 1 1 1
65 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
66 บ้านห้วยไร่  ปกติ 1 1 1
67 บ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์  ปกติ 1 1 1
68 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย  ปกติ 1 1 1
69 บ้านท่าศาลาประชารังสรรค์  ปกติ 1 1 1
70 บ้านหัวนา  ปกติ 1 1 1
71 บ้านผักหวานโนนสวาง  ปกติ 1 1 1
72 บ้านห้วยฮวก  ปกติ 1 1 1
73 บ้านสร้างเอี่ยน  ปกติ 1 1 1
74 บ้านหนองดู่ดอนเปือย  ปกติ 1 1 1
75 บ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย  เรียนร่วม 1 1 1
76 บ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง  ปกติ 1 1 1
77 บ้านส้มป่อย  ปกติ 1 1 1
78 บ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว  ปกติ 1 1 1
79 บ้านโนนแดงน้อย  ปกติ 1 1 1
80 บ้านหนองลุมพุก  ปกติ 1 1 1
81 บ้านชีกกค้อ  ปกติ 1 1 1
82 บ้านหนองบัวเย็น  ปกติ 1 1 1
83 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
84 บ้านหนองทุ่มวิทยา  ปกติ 1 1 1
85 บ้านเขวา  ปกติ 1 1 1
86 โนนคูณอัมพวัน  1 1 1
87 บ้านซับบอนซับเจริญ  ปกติ 1 1 1
88 บ้านวังแสง  ปกติ 1 1 1
89 บ้านเก่าน้อย  ปกติ 1 1 1
90 บ้านโสกตลิ่งโสกจาน  ปกติ 1 1 1
91 บ้านดอนปอแดง  ปกติ 1 1 1
92 บ้านหนองน้ำใส  ปกติ 1 1 1
93 บ้านหนองหญ้ารังกา  ปกติ 1 1 1
94 บ้านนาแพงสงแดง  ปกติ 1 1 1
95 บ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์  ปกติ 1 1 1
96 บ้านโนนทองวิทยาคม  ปกติ 1 1 1
97 บ้านหนองขามวิทยา  ปกติ 1 1 1
98 บ้านป่าดู่  ปกติ 1 1 1
99 บ้านหนองหญ้าปล้อง  ปกติ 1 1 1
100 บ้านสระแก้วประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
101 บ้านหินตั้ง  ปกติ 1 1 1
102 บ้านวังเวินกุดหล่ม  ปกติ 1 1 1
103 บ้านหนองผือกอบง  ปกติ 1 1 1
104 บ้านขุมดิน  ปกติ 1 1 1
105 กุดขอนแก่นท่าเกษม  ปกติ 1 1 1
106 บ้านหนองเต่า  ปกติ 1 1 1
107 บ้านเล็บเงือก  ปกติ 1 1 1
108 บ้านโนนทัน  ปกติ 1 1 1
109 บ้านดงหนองเกี่ยว  ปกติ 1 1 1
110 ชุมชนบ้านแฮด  ปกติ 1 1 1
111 บ้านคำแคน  ปกติ 1 1 1
112 หัวห้วยหัวฝาย  ปกติ 1 1 1
113 โนนเขวาประชารักษ์  ปกติ 1 1 1
114 บ้านท่าสวรรค์  ปกติ 1 1 1
115 บ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
116 ไตรมิตรศึกษา  ปกติ 1 1 1
117 หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
118 หนองหญ้าปล้องโนนสว่าง  ปกติ 1 1 1
119 บ้านโนนเค็ง  ปกติ 1 1 1
120 บ้านโนนสาวเอ้  เรียนร่วม 1 1 1
121 บ้านโซ่งเหล่านาดี  ปกติ 1 1 1
122 บ้านซับแดง  ปกติ 1 1 1
123 บ้านหนองนางขวัญ  ปกติ 1 1 1
124 บ้านหนองไฮหนองแวง  ปกติ 1 1 1
125 บ้านป่าม่วง  ปกติ 1 1 1
126 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน  ปกติ 1 1 1
127 บ้านหนองมะเขือ  ปกติ 1 1 1
128 บ้านหนองหัวช้าง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
129 บ้านหนองขามบ่อหิน  ปกติ 1 1 1
130 บ้านทางพาดหนองแวงโอง  ปกติ 1 1 1
131 บ้านหนองรูแข้  ปกติ 1 1 1
132 โพนเพ็กพัฒนวิทยา  ปกติ 1 1 1
133 บ้านห้วยยางประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
134 หนองแซงวิทยาคม  ปกติ 1 1 1
135 ขามป้อมประชานุกูล  ปกติ 1 1 1
136 แก่นเท่าโสกน้ำขุ่น  ปกติ 1 1 1
137 บ้านขามป้อมดอนยูง  ปกติ 1 1 1
138 บ้านคำโซ่  ปกติ 1 1 1
139 บ้านห้วยแล้ง  ปกติ 1 1 1
140 บ้านหนองหัวช้าง  ปกติ 1 1 1
141 ห้วยยางมัญจาคีรี  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
142 บ้านทุ่มห้วย  ปกติ 1 1 1
143 บ้านหนองต่อโคกหนองโจด  ปกติ 1 1 1
รวม