ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.สกลนคร เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านจำปาดง  1 1 1
2 บ้านนาโพธิ์  1 1 1
3 บ้านคำเจริญสามแยกราษฎร์บำรุง  1 1 1
4 บ้านโคกสว่าง  ปกติ 1 1 1
5 บ้านดอนยานาง  1 1 1
6 บ้านโนนอุดม  ปกติ 1 1 1
7 บ้านนายม  1 1 1
8 บ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ  1 1 1
9 บ้านดงเหนือ  1 1 1
10 บ้านท่าช้างเจริญไพศาล  ปกติ 1 1 1
11 บ้านสรศรี  1 1 1
12 บ้านบ่อแดง  1 1 1
13 บ้านนาฮี  1 1 1
14 บ้านท่าแร่  ปกติ 1 1 1
15 บ้านหนองสามขา  1 1 1
16 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์  1 1 1
17 บ้านหนองแสงคำ  1 1 1
18 บ้านวังโพน  1 1 1
19 บ้านนาดอกไม้  ปกติ 1 1 1
20 บ้านบะป่าคา  ปกติ 1 1 1
21 บ้านวาน้อย  ปกติ 1 1 1
22 บ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง  ปกติ 1 1 1
23 บ้านโคกสะอาด  ปกติ 1 1 1
24 บ้านห้วยแสง  ปกติ 1 1 1
25 บ้านโคกถาวร  ปกติ 1 1 1
26 บ้านน้ำบุ้น  ปกติ 1 1 1
27 บ้านหนองผือ  ปกติ 1 1 1
28 บ้านโคกกลาง  ปกติ 1 1 1
29 บ้านคึม  ปกติ 1 1 1
30 บ้านวังม่วง  ปกติ 1 1 1
31 บ้านหนองตาไก้  ปกติ 1 1 1
32 บ้านโนนไทย  ปกติ 1 1 1
33 บ้านดงมะกุ้ม  ปกติ 1 1 1
34 บ้านกุดจอกน้อย  ปกติ 1 1 1
35 บ้านโนนแต้  ปกติ 1 1 1
36 บ้านนาถ่อน  ปกติ 1 1 1
37 บ้านโนนชนะสังคม  ปกติ 1 1 1
38 บ้านดอนแดงคำอ้อ  ปกติ 1 1 1
39 ชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎ  ปกติ 1 1 1
40 บ้านแพงน้อย  เรียนร่วม 1 1 1
41 บ้านดอนคำ  ปกติ 1 1 1
42 บ้านนาง่ามเล้า  ปกติ 1 1 1
43 บ้านโนนแพง  ปกติ 1 1 1
44 บ้านเสาวัด  ปกติ 1 1 1
45 นาข่าวิทยา  ปกติ 1 1 1
46 บ้านเชียงเพ็ง  ปกติ 1 1 1
47 บ้านโคกก่องหนองแวง  ปกติ 1 1 1
48 บ้านนาคอย  ปกติ 1 1 1
49 บ้านหนองขุ่น  ปกติ 1 1 1
50 บ้านกุดจิก  ปกติ 1 1 1
51 บ้านโพนก่อ  ปกติ 1 1 1
52 บ้านโคกก่องคูสะคาม  ปกติ 1 1 1
53 บ้านโนนแสบง  ปกติ 1 1 1
54 บ้านสันติสุขสระแก้ว  ปกติ 1 1 1
55 บ้านเม่นน้อย  ปกติ 1 1 1
56 บ้านโนนเจริญศิลป์  ปกติ 1 1 1
57 บ้านจาร  ปกติ 1 1 1
58 บ้านน้ำจั้น  ปกติ 1 1 1
59 บ้านโคกไม้ล้ม  ปกติ 1 1 1
60 บ้านหนองเหมือดเมี่ยง  ปกติ 1 1 1
61 บ้านซ่อมดู่  ปกติ 1 1 1
62 บ้านหนองสนม  ปกติ 1 1 1
63 บ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว  ปกติ 1 1 1
64 บ้านนายอ  ปกติ 1 1 1
65 บ้านดอนมุยหนองแฝก  ปกติ 1 1 1
66 บ้านตาดโตน  ปกติ 1 1 1
67 บ้านคำภูทอง  ปกติ 1 1 1
68 บ้านขุนภูมิ  ปกติ 1 1 1
69 คำปลาฝานาทวี  ปกติ 1 1 1
70 บ้านลึมบอง  ปกติ 1 1 1
71 บ้านคูสะคาม  ปกติ 1 1 1
72 บ้านคำยาง  ปกติ 1 1 1
73 บ้านท่าเยี่ยมโนนคอม  ปกติ 1 1 1
74 บ้านดอนแดง  ปกติ 1 1 1
75 บ้านกุดจอก  ปกติ 1 1 1
76 นาจานกล้วยน้อย  ปกติ 1 1 1
77 บ้านนาหวาย  ปกติ 1 1 1
รวม