ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 3

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านหนองหว้าสามัคคี  1 1 1
2 บ้านหญ้าคาท่าหลวง  1 1 1
3 บ้านหนองอรุณ  ปกติ 1 1 1
4 วังบงน้อยวิทยา  1 1 1
5 บ้านวังหิน  1 1 1
6 บ้านหนองคลองหนองทุ่ม  1 1 1
7 บ้านโนนกราด  1 1 1
8 บ้านโนนรังหนองบอน  1 1 1
9 บ้านเปาะ  1 1 1
10 บ้านทุ่งแค  ปกติ 1 1 1
11 บ้านหนองสะแบงสามัคคี  ปกติ 1 1 1
12 บ้านกุดหอยกาบ  ปกติ 1 1 1
13 บ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว  ปกติ 1 1 1
14 บ้านหันโจดหนองกุง  ปกติ 1 1 1
15 บ้านโสกไผ่  1 1 1
16 บ้านท่าหนองหว้า  ปกติ 1 1 1
17 บ้านโคกสูงวิทยา  ปกติ 1 1 1
18 บ้านโนนเหลื่อมหัวขัว  ปกติ 1 1 1
19 บ้านหนองไทร  ปกติ 1 1 1
20 ชุมชนบ้านชาด  ปกติ 1 1 1
21 บ้านหนองห้าง  เรียนร่วม 1 1 1
22 บ้านยานาง  เรียนร่วม 1 1 1
23 บ้านแวงน้อย  ปกติ 1 1 1
24 บ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
25 บ้านหนองบัวแดงวิทยา  ปกติ 1 1 1
26 บ้านโนนใหญ่  ปกติ 1 1 1
27 โนนชาดหนองช้างน้ำ  ปกติ 1 1 1
28 บ้านศุภชัย  ปกติ 1 1 1
29 บ้านหนองแวงโสกพระ  ปกติ 1 1 1
30 บ้านหนองแวงนางเบ้า  ปกติ 1 1 1
31 บ้านปอแดง  ปกติ 1 1 1
32 บ้านคึมชาด  เรียนร่วม 1 1 1
33 บ้านโคกสง่า  ปกติ 1 1 1
34 บ้านหนองกาว  ปกติ 1 1 1
35 มิตรภาพ 2  ปกติ 1 1 1
36 บ้านกอกโนนแต้  ปกติ 1 1 1
37 บ้านเพ็กน้อย  เรียนร่วม 1 1 1
38 บ้านเตาเหล็ก  ปกติ 1 1 1
39 บ้านโนนหอมโนนศาลา  1 1 1
40 บ้านป่าเป้า  ปกติ 1 1 1
41 บ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์)  ปกติ 1 1 1
42 บ้านหินแร่  1 1 1
43 บ้านหนองแวงน้อย  ปกติ 1 1 1
44 บ้านหนองแปน  ปกติ 1 1 1
45 บ้านกระหนวนดอนดั่ง  ปกติ 1 1 1
46 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์  ปกติ 1 1 1
47 บ้านกุดรู  ปกติ 1 1 1
48 บ้านหนองเรือ  ปกติ 1 1 1
49 บ้านหนองวัดป่า  ปกติ 1 1 1
50 ป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
51 บ้านหนองแวงนอก  ปกติ 1 1 1
52 บ้านหนองกุงสว่าง  ปกติ 1 1 1
53 บ้านกุดหว้า  ปกติ 1 1 1
54 หนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร  ปกติ 1 1 1
55 บ้านห้วยแคน  ปกติ 1 1 1
56 บ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี  ปกติ 1 1 1
57 ผ่านบางอนุสรณ์  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
58 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา  ปกติ 1 1 1
59 บ้านเมย  ปกติ 1 1 1
60 บ้านเพ็กใหญ่และสระบัว(คุรุราษฏร์สามัคคี)  ปกติ 1 1 1
61 บ้านหนองบะ  ปกติ 1 1 1
62 บ้านหนองไผ่วิทยา  ปกติ 1 1 1
63 บ้านห้วยโจด  ปกติ 1 1 1
64 บ้านหนองม่วงโนนงิ้ว  ปกติ 1 1 1
65 บ้านโนนทองหลางโคกสูง  ปกติ 1 1 1
66 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา  ปกติ 1 1 1
67 บ้านรวงโนนไทโนนโจด  ปกติ 1 1 1
68 บ้านตลาดหนองแก  ปกติ 1 1 1
69 บ้านวังคูณ  ปกติ 1 1 1
70 บ้านโนนแดง  ปกติ 1 1 1
71 ไตรราษฎร์สามัคคี  ปกติ 1 1 1
72 บ้านวังขอนพาดหนองแวง  ปกติ 1 1 1
73 บ้านฝาผนังวังจาน  ปกติ 1 1 1
74 บ้านหนองแดง  ปกติ 1 1 1
75 บ้านโนนชาดวิทยา  ปกติ 1 1 1
76 บ้านถลุงเหล็ก  ปกติ 1 1 1
77 บ้านบะแหบหญ้าคา  ปกติ 1 1 1
78 บ้านดอนหันนาจาน  ปกติ 1 1 1
79 บ้านทางขวาง  ปกติ 1 1 1
80 บ้านละหานนา  ปกติ 1 1 1
81 บ้านโจดใหญ่  ปกติ 1 1 1
82 บ้านโคกสูงประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
83 บ้านโนนเมืองโคกกุง  ปกติ 1 1 1
84 บ้านหนองโกบวรวิทยา  ปกติ 1 1 1
85 บ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง  ปกติ 1 1 1
86 บ้านหนองบัวแดง  ปกติ 1 1 1
87 บ้านตะกั่วป่า  ปกติ 1 1 1
88 บ้านหนองคูบัว  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
89 บ้านคึมชาตหนองผงนาดี  ปกติ 1 1 1
90 บ้านป่าเป้งน้ำซับ  ปกติ 1 1 1
91 บ้านป่าเป้งสาขาหนองหญ้าขาว  เรียนร่วม 1 1 1
92 บ้านคอนฉิม  ปกติ 1 1 1
93 บ้านเก่างิ้วหนองบั่ว(คุรุราษฎร์ประสิทธิ์)  ปกติ 1 1 1
94 ป่าไม้อุทิศ1(บ้านลาด)  เรียนร่วม 1 1 1
95 บ้านหันน้อย  ปกติ 1 1 1
96 ไตรคามราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
97 โนนทองวิทยา  ปกติ 1 1 1
98 บ้านป่าไม้งาม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
99 สหราษฎร์อนุกูล  ปกติ 1 1 1
100 บ้านหนองไผ่น้อย  ปกติ 1 1 1
101 บ้านโนนขามป้อม  ปกติ 1 1 1
102 บ้านแฝก  ปกติ 1 1 1
103 บ้านดอนชาด  ปกติ 1 1 1
104 บ้านหนองตะครอง  ปกติ 1 1 1
105 บ้านขุมปูน  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
106 บ้านใหม่นาเพียง  ปกติ 1 1 1
107 บ้านหนองแสง  ปกติ 1 1 1
108 บ้านหนองเปล่ง  ปกติ 1 1 1
109 บ้านเหล่านกชุม  เรียนร่วม 1 1 1
110 บ้านบะแค  ปกติ 1 1 1
111 บ้านหนองแซงแสงอรุณ  ปกติ 1 1 1
112 บ้านโนนข่าวิทยา  ปกติ 1 1 1
113 บ้านหันโสกเชือก  ปกติ 1 1 1
114 บ้านหินลาดนาดี  ปกติ 1 1 1
115 บ้านทับบา  ปกติ 1 1 1
116 หนองพลวงมิตรประชา  ปกติ 1 1 1
117 บ้านโนนธาตุ  ปกติ 1 1 1
118 บ้านหนองขี้เห็น  ปกติ 1 1 1
119 บ้านหลักด่าน  ปกติ 1 1 1
120 บ้านหนองขี้เห็น  ปกติ 1 1 1
121 บ้านป่าพร้าวบูรณะ  เรียนร่วม 1 1 1
122 หนองมะเขือซองแมววิทยา  ปกติ 1 1 1
123 บ้านโนนตะโก  เรียนร่วม 1 1 1
124 บ้านโสกน้ำขาว  ปกติ 1 1 1
125 บ้านชาดหนองเหล็ก  ปกติ 1 1 1
126 บ้านหลุบคา  ปกติ 1 1 1
127 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
128 บ้านหนองทุ่มหนองหว้า  ปกติ 1 1 1
129 บ้านหนองปลาหมอศรีสง่า  ปกติ 1 1 1
130 บ้านสว่างวิทยา  ปกติ 1 1 1
131 บ้านสำราญ  ปกติ 1 1 1
132 บ้านโนนท่อน  ปกติ 1 1 1
133 บ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
134 บ้านหนองยาง  ปกติ 1 1 1
135 หนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี  ปกติ 1 1 1
136 บ้านโนนสว่าง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
137 บ้านหนองทุ่ม  ปกติ 1 1 1
138 บ้านดอนดู่  ปกติ 1 1 1
139 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์)  ปกติ 1 1 1
140 บ้านหนองบัวลอง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
141 บ้านผักหวาน  ปกติ 1 1 1
142 บ้านโคกกลางประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
143 บ้านเหล่าโนนคูณ  ปกติ 1 1 1
144 บ้านหนองม่วงใหญ่หนองตานา  ปกติ 1 1 1
145 บ้านโนนสะอาดประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
146 บ้านขาม  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
รวม