ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 4

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านหนองแสง  ปกติ 1 1 1
2 บ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย  ปกติ 1 1 1
3 บ้านท่ากระเสริม  1 1 1
4 บ้านโนนแดงโคกเล้า  ปกติ 1 1 1
5 ชุมชนบ้านบัวใหญ่  ปกติ 1 1 1
6 บ้านหัวบึง  1 1 1
7 บ้านหนองอ้อโคกสว่าง  1 1 1
8 บ้านบึงกลาง  1 1 1
9 บ้านนาฝาย  1 1 1
10 สองห้องประชาบำรุง  ปกติ 1 1 1
11 บ้านโนนหัวช้าง  ปกติ 1 1 1
12 บ้านหัวฝายประชานุกูล  1 1 1
13 บ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์  ปกติ 1 1 1
14 บ้านคำนางปุ่ม  1 1 1
15 บ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง  1 1 1
16 บ้านหัวดง  1 1 1
17 ศิลาโป่งคำ  1 1 1
18 บ้านโนนศรีสวัสดิ์  1 1 1
19 บ้านคำม่วง  ปกติ 1 1 1
20 บ้านโนนจิก  1 1 1
21 บ้านหินลาด  ปกติ 1 1 1
22 บ้านนาศรีดงเค็ง  1 1 1
23 บ้านห้วยหินลาด  1 1 1
24 บ้านโคกใหม่นายม  ปกติ 1 1 1
25 บ้านกุดพังทุย  ปกติ 1 1 1
26 บ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ  ปกติ 1 1 1
27 บ้านทางพาดเขาสวนกวาง  ปกติ 1 1 1
28 บ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
29 บ้านหนองโอง  ปกติ 1 1 1
30 บ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง  ปกติ 1 1 1
31 บ้านโคกกลาง  ปกติ 1 1 1
32 บ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป  ปกติ 1 1 1
33 บ้านโคกสูงสะอาด  ปกติ 1 1 1
34 บ้านคำแก่นคูณ  ปกติ 1 1 1
35 บ้านกุดกว้าง  ปกติ 1 1 1
36 บ้านคำป่าก่อ  ปกติ 1 1 1
37 บ้านหนองผือ  ปกติ 1 1 1
38 ศรีเมืองแอม  ปกติ 1 1 1
39 บ้านนาอ่างทอง  ปกติ 1 1 1
40 บ้านคำมืด  ปกติ 1 1 1
41 บ้านนาฝายเหนือ  ปกติ 1 1 1
42 บ้านนาเลาะ  เรียนร่วม 1 1 1
43 บ้านคำมืดวิทยา  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
44 ไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง)  ปกติ 1 1 1
45 บ้านจำปาหัวบึง  ปกติ 1 1 1
46 บ้านดงเรืองประชาสรรพ์  ปกติ 1 1 1
47 บ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์  ปกติ 1 1 1
48 คำบอนวิทยา  ปกติ 1 1 1
49 บ้านนาคู  ปกติ 1 1 1
50 บ้านโนนสวรรค์เก่าข่า  ปกติ 1 1 1
51 บ้านห้วยเตย  ปกติ 1 1 1
52 บ้านหลุบเลา  ปกติ 1 1 1
53 บ้านนางิ้วนาโพธิ์  ปกติ 1 1 1
54 บ้านบะแต้  ปกติ 1 1 1
55 บ้านศาลาดินห้วยเตย  ปกติ 1 1 1
56 บ้านหนองแวง  ปกติ 1 1 1
57 บ้านสว่าง  ปกติ 1 1 1
58 บ้านทรัพย์ภูพานคำปลายหลายหนองผักแว่น  ปกติ 1 1 1
59 บ้านโนนหัวช้าง  ปกติ 1 1 1
60 บ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร)  ปกติ 1 1 1
61 บ้านภูคำเบ้า  ปกติ 1 1 1
62 บ้านหนองกุงขี้ควง  ปกติ 1 1 1
63 บ้านห้วยทรายศึกษา  ปกติ 1 1 1
64 บ้านหนองแวงคูป่าชาติ  ปกติ 1 1 1
65 บ้านด้วงหนองหญ้ารังกา  ปกติ 1 1 1
66 บ้านหนองกุงดิ่ง  ปกติ 1 1 1
67 พระธาตุขามแก่น  ปกติ 1 1 1
68 บ้านโนนสังป่ารัง  ปกติ 1 1 1
69 บ้านหนองแสงน้อย  ปกติ 1 1 1
70 ชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา  ปกติ 1 1 1
71 บ้านห้วยเชือก  ปกติ 1 1 1
72 บ้านโนนเชือก  ปกติ 1 1 1
73 บ้านน้ำสามวัง  ปกติ 1 1 1
74 บ้านคำแคนคำเจริญ  ปกติ 1 1 1
75 บ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล  ปกติ 1 1 1
76 บ้านโคกสง่านางาม  ปกติ 1 1 1
77 บ้านโนนสง่า  ปกติ 1 1 1
78 ชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด  ปกติ 1 1 1
79 บ้านขามป้อมดงเย็น  ปกติ 1 1 1
80 บ้านบ่อใหญ่  ปกติ 1 1 1
81 บ้านห้วยยางสะอาด  ปกติ 1 1 1
82 บ้านแสงสว่าง  ปกติ 1 1 1
83 บ้านโนนสมบูรณ์  ปกติ 1 1 1
84 บ้านโสกเสี้ยวแสนสุข  ปกติ 1 1 1
85 บ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง  ปกติ 1 1 1
86 บ้านหนองบัวคำมูล  ปกติ 1 1 1
87 บ้านหนองหว้าสุขใจ  ปกติ 1 1 1
88 บ้านห้วยไผ่หนองโน  ปกติ 1 1 1
89 อุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
90 นาคำพิทยาสรรพ์  ปกติ 1 1 1
91 บ้านนาง้อง  ปกติ 1 1 1
92 บ้านกุดเชียงมี  ปกติ 1 1 1
93 บ้านหนองคู  ปกติ 1 1 1
94 บ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์)  ปกติ 1 1 1
95 บ้านท่าลาดคำตานา  ปกติ 1 1 1
96 บ้านโนนพยอม  ปกติ 1 1 1
97 บ้านคำสมบูรณ์  ปกติ 1 1 1
98 บ้านกุดกระหนวน  ปกติ 1 1 1
99 บ้านสะอาดหนองเรือ  ปกติ 1 1 1
100 บ้านโสกแสง  ปกติ 1 1 1
101 บ้านหนองแวงเป่ง  ปกติ 1 1 1
102 บ้านเวียงแก้ว  ปกติ 1 1 1
103 บ้านฟากพอง  ปกติ 1 1 1
104 บ้านนาค้อ  ปกติ 1 1 1
105 บ้านห้วยเสือเต้น  ปกติ 1 1 1
106 บ้านหนองแต้  ปกติ 1 1 1
107 คูคำพิทยาสรรพ์  ปกติ 1 1 1
108 บ้านท่ามะเดื่อ  ปกติ 1 1 1
109 บ้านนาขาม  ปกติ 1 1 1
110 บ้านคำม่วมดงเย็น  ปกติ 1 1 1
111 บ้านสร้างแซ่งวังถั่ว  ปกติ 1 1 1
112 บ้านกุดพังเครือ  ปกติ 1 1 1
113 บ้านโนนน้ำผึ้ง  ปกติ 1 1 1
114 บ้านป่าติ้ว  ปกติ 1 1 1
115 บ้านป่าเปือย  โอนไปสังกัดอื่น 1 1 1
116 โคกสูงกุดน้ำใส  ปกติ 1 1 1
117 บ้านดงเย็น  ปกติ 1 1 1
118 บ้านวังเกิ้ง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
119 บ้านขุนด่าน  ปกติ 1 1 1
120 บ้านโนนศิลาราศรี  ปกติ 1 1 1
121 บ้านหม้อ  ปกติ 1 1 1
122 บ้านโสกม่วง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
123 บ้านดงเรือง  ยุบโรงเรียนแล้ว 1 1 1
124 บ้านคอกคีแสนตอ  ปกติ 1 1 1
125 บ้านโคกกลางนาล้อม  ปกติ 1 1 1
126 บ้านทุ่งโป่ง  ปกติ 1 1 1
127 บ้านดงมัน  ปกติ 1 1 1
128 บ้านทุ่งโพธิ์ชัย  ปกติ 1 1 1
129 บ้านหนองหารจาง  ปกติ 1 1 1
รวม