ความพร้อมของอุปกรณ์รับสัญญาณทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)ที่ใช้งานได้
(ชุดอุปกรณ์ที่ได้รับจัดสรรปี 2557)
เขตพื้นที่การศึกษา สพป.ขอนแก่น เขต 5

ที่ โรงเรียน สถานะ
โรงเรียน
จานรับสัญญาณดาวเทียม กล่องรับสัญญาณดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์
0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
1 บ้านโนนดู่  ปกติ 1 1 1
2 บ้านขนวนนคร  ปกติ 1 1 1
3 บ้านกุดฉิมพิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
4 บ้านโนนหนองแวง  1 1 1
5 บ้านหนองเม็กหนองทุ่มโนนศิลาประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
6 โพธิ์ตากวิทยา  ปกติ 1 1 1
7 บ้านนาหว้า  ปกติ 1 1 1
8 บ้านดอนหันสระบัว  ปกติ 1 1 1
9 บ้านโนนทองหลาง  1 1 1
10 บ้านไชยสอ  1 1 1
11 บ้านหนองใส  1 1 1
12 บ้านหนองหว้าโพนศิลา  1 1 1
13 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา  1 1 1
14 บ้านอาจสามารถ  ปกติ 1 1 1
15 บ้านโนนอุดม  ปกติ 1 1 1
16 บ้านนาคำน้อย  1 1 1
17 บ้านโป่งแห้ง  1 1 1
18 บ้านโนนสะอาดห้วยบั้งทิง  ปกติ 1 1 1
19 บ้านยอดห้วย  1 1 1
20 หนองหว้าวิทยา  1 1 1
21 บ้านท่าช้างน้อยโนนสวัสดิ์  ปกติ 1 1 1
22 บ้านห้วยทรายขาว  1 1 1
23 บ้านโคกม่วง  ปกติ 1 1 1
24 บ้านไคร่นุ่น  ปกติ 1 1 1
25 บ้านโนนสำราญ  ปกติ 1 1 1
26 บ้านแดง  ปกติ 1 1 1
27 บ้านโคกสง่า  ปกติ 1 1 1
28 บ้านหนองบัว  ปกติ 1 1 1
29 บ้านถ้ำแข้  ปกติ 1 1 1
30 บ้านหว้าทอง  ปกติ 1 1 1
31 บ้านนาน้ำซำ  1 1 1
32 บ้านหนองหอย  1 1 1
33 บ้านโนนลาน  1 1 1
34 บ้านโคกสหกรณ์เทพรักษา  1 1 1
35 บ้านสวนสวรรค์  1 1 1
36 บ้านหนองขาม  1 1 1
37 บ้านหนองหว้าประชารัฐ  1 1 1
38 ชุมชนบ้านสี่แยกโนนหัวนา  ปกติ 1 1 1
39 บ้านหนองทุ่มประชาสรรค์  1 1 1
40 บ้านหนองแสงสามัคคี  1 1 1
41 บ้านหนองสังข์  ปกติ 1 1 1
42 หนองไฮประชารัฐ  1 1 1
43 วังหินลาดวังเจริญ  ปกติ 1 1 1
44 บ้านเหล่าประชานุเคราะห์  เรียนร่วม 1 1 1
45 บ้านห้วยชัน  ปกติ 1 1 1
46 บ้านสงเปือย  ปกติ 1 1 1
47 บ้านสว่างโนนสูง  ปกติ 1 1 1
48 บ้านหนองโนประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
49 บ้านโนนงาม  ปกติ 1 1 1
50 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี  ปกติ 1 1 1
51 บ้านปากห้วยฝาง  ปกติ 1 1 1
52 บ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
53 ชุมชนบ้านไผ่กุดหิน0ท่าเดื่อ  ปกติ 1 1 1
54 บ้านขามป้อม  ปกติ 1 1 1
55 บ้านหนองโพงโพด  ปกติ 1 1 1
56 บ้านซำภูทอง  ปกติ 1 1 1
57 บ้านโคกนาฝาย  ปกติ 1 1 1
58 บ้านสุขสมบูรณ์  ปกติ 1 1 1
59 บ้านหนองเขื่อนช้าง  ปกติ 1 1 1
60 บ้านหนองหนามแท่ง  เรียนร่วม 1 1 1
61 บ้านหนองพลวง  ปกติ 1 1 1
62 บ้านโป่งเอียด  ปกติ 1 1 1
63 บ้านห้วยบง  ปกติ 1 1 1
64 บ้านหนองนาคำประชานุเคราะห์  ปกติ 1 1 1
65 บ้านนางิ้ว  ปกติ 1 1 1
66 บ้านร่องแซง  ปกติ 1 1 1
67 บ้านโนนชาติ  เรียนร่วม 1 1 1
68 บ้านหนองพู่วังหินซา  ปกติ 1 1 1
69 บ้านสารจอดร่องกลอง  ปกติ 1 1 1
70 บ้านหาด  ปกติ 1 1 1
71 หนองกุงประชารัฐบำรุง  ปกติ 1 1 1
72 บ้านสะอาด  ปกติ 1 1 1
73 บ้านโคกสูงวิทยานุกูล  ปกติ 1 1 1
74 บ้านกุดกว้าง  ปกติ 1 1 1
75 บ้านโนนแหลมทอง  เรียนร่วม 1 1 1
76 เหมือดแอ่หนองบัว  ปกติ 1 1 1
77 บ้านคึมชาติประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
78 โคกสูงสำราญ  ปกติ 1 1 1
79 บ้านพงษ์  ปกติ 1 1 1
80 บ้านโนนทองหลางประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
81 บ้านศาลาดิน  ปกติ 1 1 1
82 บ้านหนองศาลา  ปกติ 1 1 1
83 บ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์  ปกติ 1 1 1
84 บ้านบุ่งเม่นหนองดู่  ปกติ 1 1 1
85 บ้านสระพังข่า  ปกติ 1 1 1
86 บ้านหนองทุ่มโนนสวรรค์  ปกติ 1 1 1
87 บ้านกุดแคน  ปกติ 1 1 1
88 บ้านโนนจั่นห้วยแสงพรสวรรค์  ปกติ 1 1 1
89 บ้านหนองลุมพุกโนนสว่าง  ปกติ 1 1 1
90 ท่ากุญชร  ปกติ 1 1 1
91 บ้านโคกไร่  ปกติ 1 1 1
92 บ้านนาเพียง  ปกติ 1 1 1
93 บ้านหนองย่างแลนหนองทุ่ม  ปกติ 1 1 1
94 บ้านโนนโกสาขาบ้านซำผักหนาม  เรียนร่วม 1 1 1
95 บ้านเหมือดแอ่ภูเม็ง  ปกติ 1 1 1
96 บ้านสะแกเครือ  ปกติ 1 1 1
97 บ้านเขาวง  ปกติ 1 1 1
98 หนองกระบือวิทยาคม  ปกติ 1 1 1
99 บ้านหัวฝาย  ปกติ 1 1 1
100 บ้านวังสวาบ  ปกติ 1 1 1
101 สวนกล้วยห้วยชันวิทยาคาร  ปกติ 1 1 1
102 บ้านนาเปือย  ปกติ 1 1 1
103 บ้านฝางน้อย  ปกติ 1 1 1
104 บ้านหนองสระ  ปกติ 1 1 1
105 บ้านสองคอน  ปกติ 1 1 1
106 บ้านร่องสมอ  ปกติ 1 1 1
107 บ้านหนองกุงมนศึกษา  ปกติ 1 1 1
108 บ้านดอนหันโนนหินแห่  ปกติ 1 1 1
109 บ้านเรือ  ปกติ 1 1 1
110 บ้านหนองไฮ  ปกติ 1 1 1
111 โนนศิลาโนนม่วงวิทยา  ปกติ 1 1 1
112 บ้านโพนเพ็กพิทยา  ปกติ 1 1 1
113 บ้านค้อ  ปกติ 1 1 1
114 บ้านหนองกุงคชสาร  เรียนร่วม 1 1 1
115 บ้านนาหว้า  ปกติ 1 1 1
116 บ้านท่าช้าง  ปกติ 1 1 1
117 บ้านทุ่งชมพู  ปกติ 1 1 1
118 บ้านนาสีนวน  ปกติ 1 1 1
119 บ้านป่าเสี้ยว  ปกติ 1 1 1
120 บ้านคำใหญ่  ปกติ 1 1 1
121 บ้านเลิงแสง  เรียนร่วม 1 1 1
122 บ้านโนนกระเดา  ปกติ 1 1 1
123 บ้านหนองปลาซิว  ปกติ 1 1 1
124 บ้านหนองหญ้าปล้องหนองหว้า  ปกติ 1 1 1
125 บ้านบริบูรณ์  ปกติ 1 1 1
126 บ้านห้วยม่วง  ปกติ 1 1 1
127 บ้านพระบาท  ปกติ 1 1 1
128 บ้านหัน  ปกติ 1 1 1
129 บ้านหัวบึงสว่าง  ปกติ 1 1 1
130 โนนสมบูรณ์ประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
131 บ้านโนนบุรุษ  ปกติ 1 1 1
132 บ้านสันติสุข  ปกติ 1 1 1
133 บ้านนาอุดม  ปกติ 1 1 1
134 บ้านโคกกลางหนองแปน  ปกติ 1 1 1
135 บ้านโคกกลางวิทยา  ปกติ 1 1 1
136 บ้านผาน้ำเที่ยง  ปกติ 1 1 1
137 บ้านห้วยอรุณหินลาด  ปกติ 1 1 1
138 บ้านห้วยขี้หนูดอนเพิ่มวิทยา  ปกติ 1 1 1
139 แสงบัวทอง  ปกติ 1 1 1
140 บ้านหนองลุมพุกบุ่งแสง  ปกติ 1 1 1
141 บ้านโนนโพธิ์  ปกติ 1 1 1
142 บ้านกุดแคนประชาสรรค์  ปกติ 1 1 1
143 บ้านป่าน  ปกติ 1 1 1
144 บ้านภูมูลเบ้า  ปกติ 1 1 1
145 บ้านหัวภู  ปกติ 1 1 1
146 หนองโพนนาหม่อ  ปกติ 1 1 1
147 บ้านสว่างดอนช้าง  ปกติ 1 1 1
148 บ้านท่าศาลาคุรุราษฎร์วิทยา  ปกติ 1 1 1
149 บ้านกุดน้ำใส  ปกติ 1 1 1
150 บ้านห้วยทรายทอง  ปกติ 1 1 1
151 บ้านหนองโก  ปกติ 1 1 1
152 บ้านโสกจานนาดี  ปกติ 1 1 1
153 บ้านวังขอนแดง  ปกติ 1 1 1
รวม